Ústredný portál verejnej správy

Nástup do zamestnania na Slovensku

Zamestnanie

Práva, povinnosti a ostatné informácie dôležité pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska (ďalej EÚ), ktorí chcú pracovať na Slovensku. Občania EÚ majú právo pracovať na Slovensku bez pracovného povolenia. Rovnako majú právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci tejto krajiny. Pracovno-právne vzťahy na Slovensku sa riadia v zmysle Zákonníka práce.
  1. Nástup do zamestnania
  2. Zamestnávanie občana EÚ na Slovensku
  3. Registrácia občana EÚ k pobytu na Slovensku
  4. Na koho sa môže občan EÚ obrátiť?
  5. Sankcie za nedodržanie povinností

1. Nástup do zamestnania

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný Vás oboznámiť s pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou, ak bola uzavretá, ďalej s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu, ktorú máte vykonávať a s právnymi predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ je povinný Vás ako zamestnanca pri nástupe do zamestnania prihlásiť do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a na daňový úrad. Zdravotná poisťovňa vám pridelí číslo a preukaz poistenca, ktorým sa preukazujete pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pri niektorých profesiách, keď ide napr. o spôsobilosť na nočnú prácu, prácu vo výškach, prácu s bremenami, prácu vodiča alebo prácu v hlučnom prostredí, je potrebné absolvovať pred nástupom do zamestnania lekársku prehliadku v súvislosti s profesiou, ktorú budete ako zamestnanec vykonávať.

Zamestnanec

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

Pracovná zmluva

Väčšina pracovných zmlúv na Slovenskuje uzatvorená na dobu neurčitú. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na  dva  roky. Za určitých zákonných podmienok ho možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Pracovný pomer na Slovensku sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pracovnú zmluvu upravuje Zákonník práce. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti ako druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Platnú pracovnú zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň vzniku pracovného pomeru (deň nástupu do práce).

2. Zamestnávanie občana EÚ na Slovensku

Zamestnávateľ so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej SR), ktorý prijme do zamestnania občana EÚ alebo zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu a vysiela na výkon práce svojho pracovníka na územie SR, je povinný informovať o vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslaní na výkon práce príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na formulári „informačná karta“ najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania. Tieto informácie majú pre občana EÚ informatívny charakter, keďže táto povinnosť registrácie informačnej karty na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je na strane zamestnávateľa. Bližšie informácie o zamestnávaní občanov EÚ získate na stránke EURES.

3. Registrácia občana EÚ k pobytu na Slovensku

Pred nástupom do zamestnania, je občan EÚ povinný vybaviť si  registračné procedúry v súvislosti s pobytom na príslušnom policajnom útvare.

Občania EÚ potrebujú na vstup na územie SR platnú identifikačnú kartu alebo cestovný doklad. Ak je občan EÚ zamestnaný na Slovensku alebo je predpoklad, že sa zamestná, môže sa zdržiavať na území SR dlhšie ako tri mesiace. Občan EÚ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru (ďalej PZ). Ak sa občan EÚ ubytuje v ubytovacom zariadení, túto povinnosť má ubytovateľ. Občan EÚ, ktorý sa zdržiava na území SR dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie SR. Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ spolu s platným preukazom totožnosti alebo platným cestovným dokladom a dokladom preukazujúcim dôvod pobytu, napr. pracovnou zmluvou.

Občan EÚ môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ podľa miesta pobytu v SR. K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan EÚ povinný predložiť platný cestovný doklad alebo platný preukaz totožnosti, 2 fotografie (3 x 3,5 cm) a doklad o zabezpečení ubytovania.

Občan EÚ má právo na trvalý pobyt, ak sa na území SR zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov. Príslušný policajný útvar následne po schválení žiadosti o trvalý pobyt vydá občanovi EÚ doklad o trvalom pobyte.

4. Na koho sa môže občan EÚ obrátiť?

5. Sankcie za nedodržanie povinností

Nedodržanie povinnosti zamestnávateľom, resp. zmluvným partnerom na informačnej karte postúpiť úradu údaje o zamestnaní/vyslaní na výkon práce občana EÚ a jeho ukončení sa pokladá za nedodržanie právnych predpisov o zamestnanosti.

Pri zistení porušenia povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občana EÚ a štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23b ods. 2, 6, 7 a ods. 10 zákona o službách zamestnanosti hrozí zamestnávateľovi, informujúcej organizácii alebo hostiteľskému subjektu finančná pokuta v zmysle §68a ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Občan EÚ sa dopustí priestupku ak poruší povinnosť nahlásiť začiatok pobytu na území SR na policajnom útvare  do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR a povinnosť požiadať o registráciu pobytu na území SR, ak sa zdržiava na území SR dlhšie ako 3 mesiace podľa zákona o pobyte cudzincov §118 ods. 2.

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 16. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Lokalita

  • Slovensko