Ústredný portál verejnej správy

Lekárske ošetrenie cudzinca v Slovenskej republike

Zdravie

Pri krátkodobom pobyte na území SR (dovolenka, návšteva príbuzných atď.) má poistenec EÚ nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. Ak má poistenec EÚ záujem čerpať počas svojho pobytu v SR plánovanú zdravotnú starostlivosť, na túto bude mať nárok na základe predloženia potrebnej dokumentácie.
 1. Postup pre poistencov EÚ
 2. Postup pre osoby z tretích krajín
 3. Najčastejšie otázky a odpovede
 4. Na koho sa môže občan obrátiť?

1. Postup pre poistencov EÚ

NARIADENIA EÚ:

Osoby verejne zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „poistenec EÚ“):

1. Krátkodobý pobyt

Potrebná zdravotná starostlivosť

Pri krátkodobom pobyte na území SR (dovolenka, návšteva príbuzných atď.) má poistenec EÚ (z titulu svojej účasti na systéme zdravotného zabezpečenia v krajine, kde je zdravotne poistený) nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Pri jej poskytovaní sa musí preukázať európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“), ktorý mu vydáva inštitúcia v krajine, kde je zdravotne poistený.

Ak nemá k dispozícii EHIC, požiada poistenec EÚ inštitúciu, v ktorej je zdravotne poistený o vydanie náhradného certifikátu.

Náhradný certifikát a európsky preukaz zdravotného poistenia slúžia následne na zabezpečenie úhrady zdravotnej starostlivosti.

Na základe vyššie uvedených dokladov má nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti napojeného na verejný systém (t. j. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má zmluvu aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou v SR) za rovnakých podmienok, ako poistenec systému zdravotného poistenia v SR.

Plánovaná zdravotná starostlivosť

Ak má poistenec EÚ záujem čerpať počas svojho pobytu v SR plánovanú zdravotnú starostlivosť, na túto bude mať nárok na základe formulára E112 alebo prenosného dokumentu S2 (plánovaná zdravotná starostlivosť). O vydanie formuláru alebo prenosného dokumentu požiada (ešte pred cestou do SR) inštitúciu, v ktorej je zdravotne poistený. Ešte pred cestou musí mať aj odkonzultovaný výkon s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR, ktorý je napojený na verejný systém.

Ak sa poistenec EÚ SR preukáže v SR formulárom E112 alebo prenosným dokumentom S2, ktoré mu vydala jeho zdravotná poisťovňa v EÚ pre účely plánovanej zdravotnej starostlivosti v SR (môže byť aj paliatívna starostlivosť) u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je napojený na verejný systém, takýto poistenec má nárok na presne vyšpecifikovanú zdravotnú starostlivosť vo formulároch a uhrádza len také poplatky, aké platí poistenec v SR.

Bez náhradného certifikátu alebo EHIC

Ak sa poistenec EÚ nepreukáže žiadnym dokladom spomínaným vyššie a jedná sa o potrebnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo potrebnú ústavnú zdravotnú starostlivosť, môžu požiadať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti napojený na verejný systém, príbuzný, veľvyslanectvo alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zdravotnú poisťovňu v EÚ o vydanie náhradného certifikátu, a následne sa postupuje rovnako ako je uvedené vyššie.

Ak sa nepožiada o vydanie náhradného certifikátu alebo o vydanie EHIC, musí si byť pacient vedomý, že musí uhradiť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti priamo.

SMERNICA EÚ

Cezhraničná zdravotná starostlivosť podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Môže nastať aj iná situácia, ktorú umožnila smernica o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, podľa ktorej poistenci môžu vycestovať za poskytnutím zdravotnej starostlivosti kdekoľvek do iných členských štátov a záleží od konkrétneho štátu, či stanovil (a v akom rozsahu) aj výkony, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu alebo nie a môžu sa dať ošetriť u akéhokoľvek poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, či je alebo nie je napojený na verejný systém.

Poistenec EÚ má nárok na poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v SR u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému cenu takejto zdravotnej starostlivosti uhradí priamo. Ceny určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti musia byť rovnaké pre poistenca iného členského štátu Európskej únie ako ceny pre poistenca v SR. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví poistencovi iného členského štátu Európskej únie správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví poistencovi EÚ správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje:

 • dátum a čas zápisu,
 • spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia,
 • informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu,
 • dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu,
 • rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis,
 • identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
 • identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla,
 • stanovenie choroby vrátane jej kódu,
 • faktúru s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov,
 • lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné.

Následne poistenec EÚ v súlade s legislatívou, platnou v krajine, kde je zdravotne poistený, predloží dokumentáciu a s presne vyšpecifikovanými dokladmi požiada o preplatenie nákladov svoju inštitúciu zabezpečujúcu zdravotné poistenie vo svojom domovskom štáte.         

V tejto súvislosti bolo zriadené Národné kontaktné miesto na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré je povinné poskytovať informácie poistencom EÚ ako aj našim poistencom ale aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (§ 20d zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.).

Podrobnosti určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

2. Dlhodobý pobyt

Pri dlhodobom pobyte, kedy poistenec EÚ deklaruje bydlisko na území SR a ekonomickú aktivitu a teda poistenie v inom členskom štáte EÚ, je potrebná registrácia tzv. bydliskového formuláru E106 alebo prenosného dokumentu S1.

Formulár E106 alebo prenosný dokument S1 mu vydá jeho zdravotná poisťovňa v EÚ na základe jeho žiadosti a skutočnosti, že táto osoba deklaruje bydlisko v SR.

Tento formulár si následne po príchode do SR registruje v ním vybranej zdravotnej poisťovni v SR. Tá mu následne vydá preukaz s označením „EÚ“, na základe ktorého má nárok na čerpanie a úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti, rovnako ako poistenec systému zdravotného poistenia v SR.

2. Postup pre osoby z tretích krajín

Bez medzinárodnej zmluvy

Osoby z tretích krajín, ktoré nie sú verejne zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ ani v SR a neexistuje medzinárodná zmluva.

Tieto osoby majú nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti napojeného na verejný systém, pričom majú povinnosť uhradiť poskytovateľovi v plnej výške náklady na poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti.

Ak majú tieto osoby platné komerčné poistenie liečebných nákladov, môžu následne požiadať o refundáciu nimi uhradených nákladov na zdravotnej starostlivosti príslušnú komerčnú poisťovňu, v súlade s poistnými podmienkami platnými pri ich konkrétnu zmluvu.

S medzinárodnou zmluvou

Slovenská republika má uzavreté aj dvojstranné zmluvy o sociálnom zabezpečení s niektorými tretími krajinami, pričom občania zmluvných štátov môžu mať nárok na širší rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako osoby z tretích krajín, s ktorými zmluvy uzavreté nie sú.

Konkrétne informácie o rozsahu zdravotnej starostlivosti a právach sú uvedené v jednotlivých zmluvách.

Jedná sa o tieto krajiny:

Srbská republika
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 26/2013 Z. z.).

Čierna Hora
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 119/2017 Z. z.).

Severné Macedónsko
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 310/2015 Z. z.).

Bosna a Hercegovina
Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení podpísaný v Belehrade 22. mája 1957.

Jordánsko
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísaná v Prahe 19. februára 1986.

Jemen
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky podpísaná v Prahe 12.10.1989 a Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky podpísanej v Prahe 9.1.1990.

3. Najčastejšie otázky a odpovede

Ako môžem získať európsky preukaz zdravotného poistenia?

Preukaz môžete získať prostredníctvom miestnej pobočky svojej zdravotnej poisťovne, keďže každý štát zodpovedá za výrobu a distribúciu preukazov na svojom území.

Kde získam formulár E112 alebo dokument S2?
O vydanie formuláru alebo prenosného dokumentu požiadajte (ešte pred cestou do SR) inštitúciu, v ktorej ste zdravotne poistený.

Kde získam formulár E106 alebo dokument S1?
Formulár E106 alebo dokument S1 vám vydá vaša zdravotná poisťovňa v EÚ na základe žiadosti a skutočnosti, že deklarujete bydlisko v SR.

4. Na koho sa môže občan obrátiť?

Národné kontaktné miesto pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Tel. číslo: +421 2 20856 789

Národné kontaktné miesto pre SR
Zoznam NKM v EÚ

Dátum poslednej zmeny: 18. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 11. 12. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
+421 2 208 56 111
office@health.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko