Ústredný portál verejnej správy

Kto je kto v územnom konaní?

Bývanie

Územné rozhodnutie ako výstup územného konania vydáva stavebný úrad. Od 1. 1. 2003 pôsobnosť stavebného úradu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vykonáva obec (§ 117 stavebného zákona). Pôsobnosť stavebného úradu (obce) je preneseným výkonom štátnej moci.

 
Vedeli ste?
Prečo je informácia o prenesenom výkone štátnej moci dôležitá? Podľa kompetenčného zákona č. 416/2001 Z. z. môžu niektoré činnosti prechádzať z orgánov štátnej správy (napr. ministerstvá) na obce a vyššie územné celky. Obce v tomto prípade vydávajú územné rozhodnutie z pozície orgánu štátnej správy, preto má mať územné rozhodnutie pečiatku so štátnym znakom a nie pečiatku obce s vlastným erbom.
 

 

Účastníci konania

Účastníkmi územného konania sú:

  • navrhovateľ – ten, kto žiada o vydanie územného rozhodnutia. Ak je obec zároveň aj navrhovateľom, okresný úrad v sídle kraja (predtým krajský stavebný úrad) určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie,
  • obec – ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie,
  • ten, komu také postavenie vyplýva z osobitného predpisu – napr. ide o zainteresovanú verejnosť (fyzická osoba, právnická osoba, občianska iniciatíva, občianske združenie alebo organizácia), ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania (§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie),
  • fyzická alebo právnická osoba, ktorej vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Územné konanie sa netýka nájomcov bytov a nebytových priestorov.

Podľa správneho poriadku (§ 14 zákona o správnom konaní) je účastníkom konania aj:

  • ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté,
  • ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.
 
Čo to v praxi znamená?

Účastníkom konania nemusí byť iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá susedí priamo s hranicou pozemku, o ktorom sa rozhoduje. Aj obyvatelia pozemkov v širšom okolí, na ktorom sa má napr. zriadiť skládka odpadu, môžu byť účastníkmi konania, ak tvrdia, že ich práva budú dotknuté zápachom z predmetnej skládky. Osoby, ktoré tvrdia, že ich práva môžu byť dotknuté rozhodnutím, sú účastníkmi konania až do okamihu, kým sa nepreukáže opak a stavebný úrad nerozhodne o ich vylúčení z konania.
 

 

Dotknuté orgány

Dotknutým orgánom je orgán verejnej správy, ktorému takéto postavenie vyplýva z osobitného postavenia a chráni svoje záujmy, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou územného konania, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí. Tieto sa v konaní spravidla vyjadrujú k návrhom formou posudku alebo samostatného rozhodnutia.

Ide najmä o územné konania, ktoré sa týkajú záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe.

Špeciálne, vojenské a iné stavebné úrady

Pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu špeciálne stavebné úrady (§ 120 stavebného zákona). Medzi takéto úrady patria napr. letecký úrad, ministerstvo dopravy a iné.

Na území vojenských obvodov vykonávajú pôsobnosť, s výnimkou vyvlastnenia, vojenské stavebné úrady (orgány ministerstva obrany). V špecifických prípadoch, vykonávajú pôsobnosť stavebných úradov iné stavebné úrady, môže ísť napríklad o ministerstvo vnútra (stavby pre bezpečnosť štátu), ministerstvo obrany (pre stavby vojenskej správy mimo vojenských obvodov), spravodlivosti (pre stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže), ministerstvo hospodárstva (pre stavby uránového priemyslu) a Úrad jadrového dozoru (pre stavby jadrových zariadení). Tieto nevykonávajú územné rozhodovanie a vyvlastňovanie.

 

Dátum poslednej zmeny: 1. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko