Ústredný portál verejnej správy

Elektronická matrika

Občan a štát

Ministerstvo vnútra sprístupňuje služby elektronickej matriky pre občanov, ktorí sú majiteľmi elektronického občianskeho preukazu s čipom (eID karty). Prostredníctvom týchto služieb je možné vybavovať niektoré matričné záležitosti elektronicky. Elektronickú matriku zavádza do legislatívy novela zákona o matrikách, účinná od 1. októbra 2015. Správcom elektronickej matriky je ministerstvo vnútra.

Elektronická matrika je špecializovaný portál, na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním kvalifikovaným elektronickým podpisom môže občan Slovenskej republiky, cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby matričných úradov, ministerstva a okresných úradov. 

Zároveň ide o informačný systém, ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík. 

Pri využívaní elektronických služieb matriky sa vyžaduje občiansky preukaz s čipom so kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Elektronická matrika prináša niektoré výhody aj občanom, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom. Títo môžu požiadať (ale len osobne alebo poštou) o potvrdenia a výpisy z matriky, ktorúkoľvek matriku na Slovensku, ktorá bude pripojená do elektronickej matriky.To znamená, že nemusia žiadať výlučne na vecne príslušnej matrike v mieste uzavretia manželstva (resp. narodenia dieťaťa či úmrtia osoby), ale kdekoľvek. Malo by to predovšetkým šetriť nielen čas, ale aj výdavky, ktoré by minuli na cestovanie. 

V súvislosti s elektronickou matrikou sa vytvára centrálna databáza matričných udalostí, integrovaná s Registrom fyzických osôb. Táto databáza eviduje údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí. Občania teda nemusia predkladať na matriku doklady, ktoré sú už v elektronickej matrike.
Elektronickú matriku majú povinnosť používať matričné úrady, ministerstvo vnútra, okresné úrady a aj iné štátne orgány.
Súdy, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností sú dočasne oslobodené od jej používania, ak im to neumožňujú technické dôvody.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum poslednej zmeny: 9. 11. 2016
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko