Ústredný portál verejnej správy

Dovolenka

Zamestnanie

Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne.

Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov.

Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o:

a) pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,
b) vysokoškolského učiteľa,
c) výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
d) zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť
    alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied,
    verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej
    výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Ak zamestnanec pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa.

Výhodnejšie oproti uvedeným minimálnym zákonným nárokom môže nárok na dovolenku upravovať kolektívna zmluva.

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko