Ústredný portál verejnej správy

Dopravné nehody

Doprava

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti ustanovená v § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa  priamo aktívne (napr. vodič) alebo pasívne (napr. chodec, svedok, spolujazdec) zúčastnila na dopravnej nehode.

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, má povinnosť bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode tak, aby to nebolo na ujmu zistenia, či vodič pred, alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

Účastník dopravnej nehody má vždy povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu policajtom.

V prípade, že pri nehode došlo k zraneniu osoby, účastník dopravnej nehody má povinnosť poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu (na bezplatnej tiesňovej  linke záchrannej zdravotnej služby 155 alebo na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112) a urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby. 

Praktická rada:

Ak voláte k nehode, pri ktorej došlo k zraneniu osôb, záchrannú zdravotnú službu, snažte sa zachovať pokoj a strpieť otázky, ktoré vám bude klásť operátor na druhej strane linky. Tieto otázky nie sú zbytočné, operátor potrebuje dostatok informácií o dopravnej nehode, aby mohol situáciu správne vyhodnotiť.  Je dôležité, aby ste určili presné miesto nehody, opísali priebeh nehody, poskytli informácie o rozsahu postihnutia, poranenia a úraze poranenej osoby, ako aj informácie o volajúcom.

Účastníci by mali zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa sem musia bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci a  po ohlásení dopravnej nehody.

Pri nehode je dôležité zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody - najmä premiestnenia vozidiel. Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby, alebo na obnovenie cestnej premávky, vozidlá možno premiestniť, ale treba vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

Účastníci nehody by mali čo najrýchlejšie urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody a podľa možností umožniť obnovenie cestnej premávky.

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov a tiež preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody.

Ak bola pri dopravnej nehode spôsobená hmotná škoda tretím osobám, je potrebné ich bezodkladne o tom informovať a oznámiť svoje osobné údaje, alebo zabezpečiť upovedomenie a oznámenie prostredníctvom Policajného zboru.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 11. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lokalita

  • Slovensko