Ústredný portál verejnej správy

Doklady potrebné pri návšteve lekára a lekárnika

Zdravie

Uplatňovanie výmenných lístkov u špecialistov, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí či platnosť lekárskeho predpisu sú témy, ktorých podmienky sa často menia. Ako to momentálne funguje so všetkými potrebnými dokumentami pri návšteve lekára, sa dozviete v tomto článku.
 1. Preukaz poistenca
 2. Zdravotná dokumentácia
 3. Výmenný lístok
 4. Lekársky predpis

Preukaz poistenca

Preukaz poistenca je doklad, ktorým poistenec preukazuje svoj vzťah s poisťovňou u lekára a lekárnika. Preukaz poistenca je vydávaný bezplatne s neobmedzenou platnosťou. Pokiaľ sa vám zmenili osobné údaje, preukaz vám bol odcudzený alebo sa vám stratil, môžete si zažiadať si o nový v pobočke zdravotnej poisťovne, v ktorej ste prihlásení.

Európsky preukaz poistenca - pokiaľ si plánujete vybavovať nový preukaz poistenca, či už z dôvodu zmeny osobných údajov alebo zmeny poisťovne, zažiadajte si o obojstrannú verziu s európskym preukazom poistenia. Vďaka nemu vám bude poskytnutá potrebná neodkladná zdravotná starostlivosť (úrazy, zlomeniny, infarkt, pôrod, očkovanie, akútny operačný zákrok atď.) a potrebná pravidelná starostlivosť  v členských krajinách Európskej únie.

Európsky preukaz poistenia môžete využiť počas dovoleniek, služobných ciest, brigád, študijných pobytov atď.

Pokiaľ si nestihnete pred odchodom do zahraničia vybaviť európsky preukaz poistenia (vyhotovenie trvá väčšinou 30 dní), zažiadajte si aspoň o dočasný certifikát, ktorý plnohodnotne zastupuje oficiálny preukaz, ale len vo výnimočných prípadoch, jeho maximálna platnosť je 3 mesiace.

Európsky preukaz poistenia je vydávaný bezplatne s obmedzenou platnosťou. Zažiadať si oň môžete v konkrétnej pobočke zdravotnej poisťovne, ktorú ste si vybrali.

Poznámka:

Od 1. marca 2017 budú môcť poistenci na identifikáciu u lekára (prípadne na prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke cez Národný portál zdravia) využívať svoje občianske preukazy s elektronickým čipom (eID karty). Táto zmena sa však zatiaľ bude týkať len tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých informačný systém je pripojený do Národného zdravotníckeho informačného systému.

Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia, tzv. zdravotná karta, obsahuje údaje o zdravotnom stave pacienta, poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
Hoci dokumentácia obsahuje informácie o vašom zdravotnom stave, uchováva ju ošetrujúci lekár.
Môže sa stať, že zdravotnú dokumentáciu od vás budú požadovať pred vyšetrením u špecialistu, v tomto prípade vám ošetrujúci lekár vydá výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie súvisiace s odborným vyšetrením.

Výmenný lístok

Pri návšteve odborného lekára, špecialistu, je potrebné mať odporúčanie od všeobecného lekára, tzv. výmenný lístok. Výmenný lístok obsahuje zhrnutie vyšetrenia, predpokladanú diagnózu a zámer vyšetrenia u špecialistu.

Hoci platnosť výmenného lístku nie je presne definovaná, výmenný lístok je vypisovaný lekárom z dôvodu vykonania potrebného vyšetrenia, preto návštevu špecialistu radšej neodkladajte.

Výmenný lístok nepotrebujete v týchto prípadoch:

 • návšteva psychiatra, dermatovenerológa, oftalmológa (v prípade predpísania okuliarov),
 • nadväzujúca kontrola u špecialistu,
 • 24 hodín od vzniku úrazu, náhlej zmeny zdravotného stavu,
 • pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou,
 • ochranné ambulantné liečenie.

Výmenný lístok nie je potrebné mať ani v prípade vyšetrenia u gynekológa a stomatológa.

Lekársky predpis

Pokiaľ vám lekár po vyšetrení podľa zistenej diagnózy predpíše lieky, urobí tak prostredníctvom lekárskeho predpisu, tzv. receptu, ktorý je priamo určený k predloženiu v lekárni.

Lekársky predpis obsahuje informácie o pacientovi, ošetrujúcom lekárovi a o predpisovanom lieku – názov, počet balení, spôsob dávkovania.

Platnosť závisí od druhov predpisovaných liekov, prípadne od ošetrujúceho lekára, väčšinou platí po dobu 7 dní okrem týchto prípadov:

 • lekársky predpis s modrým pruhom (lieky s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky) - platí po dobu 5 dní,
 • lekársky predpis na antibiotiká, chemoterapeutiká - platí na dobu 3 dní,
 • lekársky predpis vypísaný lekárom poskytujúcim prvú pomoc a lekárom ústavnej pohotovostnej služby - platí po dobu 1 dňa.

Výnimky v platnosti lekárskych predpisov:

 • V prípade predpisovania liekov hradených z verejného zdravotného poistenia, predpísaný počet balení lieku nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní 3 mesiacov (pravidelné užívanie) alebo v trvaní 1 mesiaca (prvé predpísanie).
 • V prípade predpisovania liekov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia (napríklad hormonálna antikoncepcia), môže lekár daný liek predpísať na dobu najviac 1 roka.


Dátum poslednej zmeny: 24. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 24. 2. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)