Ústredný portál verejnej správy

Dočasné alebo trvalé prevezenie motorového vozidla do iného členského štátu

Doprava

Vo všeobecnosti v EÚ platí, že svoje auto musíte zaregistrovať v krajine, v ktorej máte miesto obvyklého pobytu.

1. Doklady a administratívne záležitosti

Vodičský preukaz

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, zvyčajne si nemusíte svoj vodičský preukaz vymeniť za miestny. Ak si to však želáte, môžete si ho dobrovoľne vymeniť za rovnocenný vodičský preukaz v novej krajine vášho pobytu.

Ďalšie doklady, ktorými musíte disponovať, ak vyvážate vozidlo do zahraničia

Pravidlá registrácie vozidla v krajine, kam sa sťahujem/dovážam vozidlo

Presné pravidlá týkajúce sa registrácie vozidiel platné v krajine, do ktorej sa sťahujete, nájdete na webových sídlach vnútroštátnych orgánov.

Právna úprava registrácie vozidiel v EÚ nie je jednotná. Overte si pravidlá v krajine, do ktorej sa sťahujete/vyvážate vozidlo na webovom portáli Vaša Európa.

Požiadavky na trvalý pobyt v prípade registrovania vozidla dovezeného z inej členskej krajiny

Vaše auto môžete zaregistrovať iba v krajine, kde máte miesto obvyklého pobytu, t.j. váš pobyt je dlhší ako  6 mesiacov.

Daňové poplatky

Keď začnete používať vozidlo na vnútroštátnych cestách, musíte zaplatiť dane a poplatky týkajúce sa vozidiel:

   -   cestnú daň,
   -   alebo poplatky za registráciu vozidla aj cestnú daň.

Každá krajina EÚ stanovuje, aké dane a poplatky by ste mali zaplatiť, keď pravidelne používate vozidlo na jej území.

Výnimka v prípade poplatku za registráciu vozidla:

Vo väčšine krajín EÚ študenti, cezhraniční pracovníci a osoby s druhým bydliskom nemusia platiť poplatky za registráciu vozidla. Je však možné, že budú musieť zaplatiť cestné dane. Viac informácií o výnimkách nájdete na webovom portáli Vaša Európa.

2. Čo ak vozidlo vyvážané do zahraničia zmení majiteľa?

Postup pri vývoze vozidla zo Slovenskej republiky

Ak sa vozidlo vyváža do členskej krajiny EÚ, pôvodný vlastník vozidla uvedie údaje o kupujúcom, ktorému následne odovzdáva osvedčenie o evidencii časť II a po doručení personalizovaného osvedčenia o evidencii časť I ho zasiela alebo odovzdáva novému vlastníkovi vozidla. Podklady na vykonanie oznámenia odhlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte sú:

  • pôvodné osvedčenie o evidencii časť I a časť II,
  • uzatvorené povinné zmluvné poistenie od nového vlastníka vozidla,
  • predloženie platného posudku o kontrole originality (nie staršieho ako 15 dní),
  • zaplatenie správneho poplatku.

Ak je kupujúci z tretej krajiny mimo EÚ, tak postup na dopravnom inšpektoráte je rovnaký.

Následne nový vlastník vozidla musí zaplatiť clo za vozidlo, kde sa môže informovať na webovom sídle Finančnej správy SR.

Cudzinec sám nemôže požiadať o vývoz vozidla registrovaného v SR. Tento úkon môže vykonať len aktuálny vlastník vozidla uvedený v dokladoch od vozidla.

Po vykonaní odhlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte sú platné vývozné doklady a tabuľky s evidenčným číslom 30 dní, dokedy musí byť vozidlo vyvezené.

Pri vývoze vozidla je len jedno pravidlo. V prípade, že nový vlastník nestihne vyviezť vozidlo do 30 dní odo dňa vykonania úkonu na dopravnom inšpektoráte, musí opätovne požiadať dopravný inšpektorát o vydanie nových vývozných dokladov a tabuliek s evidenčným číslom.

3. Sankcie za nedodržanie povinností v procese vývozu vozidla a jeho registrácie

Môžete dostať pokutu ak ste povinní svoje auto zaregistrovať, ale neurobíte tak včas, ak nezaplatíte príslušné dane a poplatky alebo ak jazdíte s evidenčným číslom z inej krajiny EÚ bez dokladu o pobyte a platnej kontroly technického stavu.

4. Na aký úrad sa obrátiť?

Občan sa môže informovať na dopravnom inšpektoráte, kde je vozidlo evidované. Alebo elektronickou poštou u gestora vedenia evidencie vozidiel na odeppz@minv.sk.

5. Najčastejšie otázky a odpovede

Musím nosiť registračné osvedčenie so sebou?

Registračné osvedčenie vášho auta by ste mali mať so sebou, keď cestujete alebo sa sťahujete do zahraničia. Ak má osvedčenie dve časti, postačuje časť I.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 23. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

  • Slovensko