Ústredný portál verejnej správy

Čo robiť pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu

Občan a štát

Čo robiť a aké máte povinnosti, ak stratíte alebo vám bol odcudzený občiansky preukaz, sa dozviete v nasledujúcej životnej situácii.
 1. Ohlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu
 2. Žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu
 3. Poplatky
 4. Prevzatie nového občianskeho preukazu
 5. Ďalšie povinnosti

Ohlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu

Ak vám odcudzili alebo ste stratili občiansky preukaz, máte povinnosť:

1. Túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť:

Doklad, ktorý občan nahlásil ako odcudzený alebo stratený, sa stáva neplatným. Ani v prípade, že občiansky preukaz dodatočne nájdete, nemôžete ho používať.

2. Dostaviť sa na vyzvanie príslušného úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu (s výnimkou bezvládneho občana), povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého.

Príslušný úrad spíše zápis, vydá vám potvrdenie o občianskom preukaze a zabezpečí zápis odcudzeného alebo strateného občianskeho preukazu do evidencie občianskych preukazov. (Evidencia občianskych preukazov obsahuje čísla a série stratených a odcudzených občianskych preukazov pre prípady zneužitia dokladov.)

Žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu

Občan je povinný požiadať okresné riaditeľstvo alebo zastupiteľský úrad o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu (doklad, ktorý občan nahlásil ako odcudzený alebo stratený, sa stáva neplatným).

Zažiadať o vydanie nového občianskeho preukazu v prípade straty alebo odcudzenia môžete:

 • na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve (oddelenie dokladov) alebo
 • na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.

Poznámka:
Ak nájdete svoj predchádzajúci občiansky preukaz potom, čo ste si podali žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený, musíte ho odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu.

Od podania žiadosti vám ako náhrada občianskeho preukazu bude slúžiť potvrdenie o občianskom preukaze. Bez občianskeho preukazu však môžete byť maximálne 90 dní (lehota prevzatia občianskeho preukazu po podaní žiadosti).

Poplatky

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz

 

25 €

Podanie žiadosti o expresné vydanie občianskeho preukazu

do 2 pracovných dní

20 € + základný poplatok*

Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky

 

4 € + základný poplatok*

*základný poplatok = 7 €

Oslobodení od poplatkov súvisiacich so žiadosťou o nový občiansky preukaz v prípade odcudzenia alebo straty občianskeho preukazu sú:

 • občania starší ako 60 rokov alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Prevzatie nového občianskeho preukazu

Občan si môže prevziať občiansky preukaz:

 • na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo
 • môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel.

Občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení.

Občiansky preukaz môže za občana prevziať aj:

 • jemu blízka osoba (napr. rodič, súrodenec, manžel/ka) po predložení svojho dokladu totožnosti, 
 • zákonný zástupca (za maloletého/mladistvého),
 • iná osoba môže doklad prevziať, len ak predloží svoj doklad totožnosti a splnomocnenie na zastupovanie s osvedčeným podpisom.

Splnomocnenie nie je potrebné v prípade, že občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva. 

Ak ste žiadali o občiansky preukaz elektronicky, vyhotovený doklad si musíte  prevziať osobne na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, ktoré ste uviedli v žiadosti. Na prevzatie takto vydaného občianskeho preukazu nie je možné splnomocniť inú osobu.

Ďalšie povinnosti pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu

 • Ak nájdete cudzí občiansky preukaz, neodkladne ho odovzdajte ktorémukoľvek úradu, ktorý vydáva občianske preukazy (prípadne príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Vojenskej polície, príslušníkovi obecnej polície alebo obci, ktorí sú povinní neodkladne zabezpečiť jeho odovzdanie okresnému riaditeľstvu).
 • Ak nájdete svoj predchádzajúci občiansky preukaz po tom, čo ste si podali žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený, odovzdajte ho okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu.

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 3. 8. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko