Ústredný portál verejnej správy

Civilný sobáš

Rodina a vzťahy

Civilný sobáš sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom (pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku), kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred starostom alebo primátorom, či povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Miesto uzavretia civilného sobáša
Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie civilného sobáša
Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

Miesto uzavretia civilného sobáša

- Na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

  Poznámka:
  Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste
  (vyžaduje sa povolenie). V prípade priameho ohrozenia života jedného zo snúbencov je možné manželstvo uzavrieť pred ktorýmkoľvek
  matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste (v tomto prípade sa povolenie nevyžaduje). 

- V zahraničí pred orgánom SR na to určeným - v prípade štátneho občana SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo za hranicami.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie civilného sobáša


Žiadosť o uzavretie manželstva
– prítomní obaja snúbenci, dostupná na matričnom úrade.

Najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva je potrebné predložiť matričnému úradu:

- doklad o štátnom občianstve,
- potvrdenie o pobyte,
- doklad o rodnom čísle,
- občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť,
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu alebo právoplatný
  rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú či právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné. 

Poznámka:
Doklady (okrem úmrtného/sobášneho listu alebo právoplatného rozsudku) je možné hromadne nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom

Doklady obsahujúce údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list) občania nemusia na matriku predkladať, ak sú tieto už súčasťou elektronickej matriky (centrálnej databázy matričných udalostí integrovanej s Registrom fyzických osôb).

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

- Vybavenie nového občianskeho preukazu – do 30 dní
- Vybavenie nového vodičského preukazu (a doklady s ním súvisiace) – do 30 dní
- Nahlásenie zmeny priezviska zamestnávateľovi/úradu práce, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni (prípadne zamestnávateľovi),
  banke, lekárom, telefónnemu operátorovi a pod.

- Nový cestovný doklad (pas) – v prípade plánovania svadobnej cesty je dobré si predom zistiť podmienky leteckých spoločností v prípade
  zmeny priezviska a možnej sankcii pri prepisovaní leteniek.

Viac informácií o dokladoch sa dozviete v životnej situácii „Osobné údaje a doklady“... 


Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko