Ústredný portál verejnej správy

Bytová politika a bývanie

Bývanie

Globálnym cieľom štátnej bytovej politiky je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie.
 1. Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020
 2. Ciele bytovej politiky
 3. Piliere udržateľnosti bývania
 4. Podpora štátu
 5. Zodpovednosť jednotlivých účastníkov
 6. Typy bývania

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020

Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb, ktorá by mala byť uspokojovaná na úrovni zodpovedajúcej celkovému stupňu sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti. Kvalita bývania a jeho dostupnosť sú často vnímané ako hodnotiace ukazovatele životnej úrovne spoločnosti. V podmienkach trhovej ekonomiky sa zodpovednosť za obstaranie vlastného bývania prenáša na občana. Dostupnosť bývania je tak priamo úmerná ekonomickým možnostiam jednotlivca. Základným poslaním štátu je vytvárať stabilné trhové prostredie umožňujúce domácnostiam bývať podľa ich príjmovej situácie, podporujúce mobilitu pracovnej sily využitím existujúceho bytového fondu bez nadmerného tlaku na bytovú výstavbu.

Ciele bytovej politiky

Z kvalitatívneho hľadiska ide o zlepšenie technického stavu a architektonického stvárnenia existujúceho bytového fondu vylepšením životnosti, trvanlivosti a bezpečnosti obytných domov. Z kvantitatívneho hľadiska je zámerom lepšia dostupnosť bývania so zreteľom na cenovú primeranosť.

Piliere udržateľného bývania

 • environmentálny – vzťah medzi okolitým prostredím a bývaním
 • ekonomický – vzťah medzi ziskom a spotrebou
 • sociálny – zabezpečenie kvality bývania pre každého

Podpora štátu

Prostredníctvom bytovej politiky si štát vytvára prostredie potrebné na zvyšovanie dostupnosti bývania pre čo najširšie vrstvy obyvateľstva. Ponúka tak viacero podporných nástrojov, ktoré občanom umožňujú čo najlepšie využiť prostriedky, ktoré majú.

Priama podpora štátuŠtátny fond rozvoja bývania

Nepriama podpora štátu – štátny príspevok k hypotekárnym úverom

Zodpovednosť jednotlivých účastníkov

Primárnu zodpovednosť za bývanie má samotný občan, na ktorého bedrách leží povinnosť zabezpečiť si dostatok financií, obstarať vhodný pozemok a podobne.

Zodpovednosťou štátu je príprava kvalitných legislatívnych podmienok pre všetkých aktérov, teda pre podporu ekonomiky, rast zamestnanosti, dostupnosť bývania, kvalitu bývania a podobne.

Súkromný sektor má povinnosť poskytovať kvalitné služby na údržbu a rozvoj bytového sektora.

Typy bývania

 • vlastnícke – v osobnom vlastníctve
 • sociálne – bývanie pre znevýhodnené skupiny občanov
 • súkromné nájomné – prenajímanie bytov za účelom zisku

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 355/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z.o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Dátum poslednej zmeny: 18. 4. 2018
Dátum zverejnenia: 21. 8. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.