Ústredný portál verejnej správy

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnanie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce.

Bezpečnosť práce musí byť zabezpečená s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou. To znamená, že ochrana zamestnancov zahŕňa podmienky pre uspokojivú a dôstojnú prácu, pohodu pri práci, sociálnu ochranu zamestnancov, priaznivé pracovné vzťahy, ale aj ochranu materiálnych hodnôt, pracovného a životného prostredia.

 1. Práca s technickými zariadeniami
 2. Na koho sa môžem obrátiť

Práca s technickými zariadeniami

Existujú štyri hlavné skupiny technických zariadení a to: tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové. Technické zariadenia sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Technické zariadenia skupiny A a B sa považujú za vyhradené technické zariadenia (VTZ).

Ak chcete vykonávať odborné činnosti vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam, musíte disponovať osvedčením na odborné prehliadky, osvedčením na odborné skúšky VTZ a na ich opravy alebo preukazom obsluhy.

Odborné činnosti vo vzťahu k výkonu odborných úloh bezpečnostno-technickej služby môžete vykonávať po získaní osvedčenia bezpečnostného technika. Ostatné činnosti vo vzťahu k obsluhe pracovných prostriedkov môžete vykonávať na základe preukazu obsluhy prípadne platného osvedčenia.

 1. Odborná spôsobilosť osôb pre vykonávanie činnosti s vyšším rizikom
 2. Odborná spôsobilosť vo vzťahu k určeným pracovným prostriedkom, ktoré nie sú vyhradené technické zariadenia
 3. Odborná spôsobilosť vo vzťahu k výkonu bezpečnostno-technickej služby

Odborná spôsobilosť osôb pre vykonávanie činnosti s vyšším rizikom

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, t. j. stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj a vykonávať určené pracovné činnosti, t. j. obsluhu pracovných prostriedkov, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení a ich opravy len na základe:

 • platného preukazu na vykonávanie činnosti (preukaz) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (osvedčenie) vydaného príslušným inšpektorátom práce, osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania,
 • dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie,
 • dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom.

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu o absolvovaní výchovy a  vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie je:

 • vek najmenej 18 rokov,
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov (príloha č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, t. j. obsluhu pracovných prostriedkov, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení a opravy VTZ,
 • absolvovanie odbornej prípravy,
 • overenie odborných vedomostí. 

Preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydá oprávnený subjekt na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresu trvalého pobytu,
 • činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad.

K žiadosti sa prikladajú doklady, ktorými sa preukáže splnenie uvedených podmienok, t. j. originály dokladov, resp. úradne overené kópie dokladov.

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu sa konkrétne preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako 6 mesiacov.

Formy odbornej spôsobilosti vo vzťahu k VTZ sa v závislosti na vykonávanej činnosti rozdeľujú nasledovne:

 • odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ vykonáva fyzická osoba na základe platného osvedčenia revízneho technika VTZ vydaného príslušným inšpektorátom práce, alebo oprávnenou právnickou osobou.
 • opravy VTZ vykonáva fyzická osoba na základe platného osvedčenia na opravy vydaného príslušným inšpektorátom práce alebo osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie,
 • obsluhu VTZ vykonáva fyzická osoba na základe platného preukazu obsluhy VTZ taktiež vydaného príslušným inšpektorátom práce alebo osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie. 

Špecifickým druhom sú VTZ elektrické, pri ktorých sa odborná spôsobilosť fyzickej osoby preukazuje len príslušným osvedčením. Opravy a obsluhu VTZ elektrických vykonáva fyzická osoba na základe platného osvedčenia.

Činnosti na technickom zariadení elektrickom môže vykonávať:

 • poučená osoba,
 • elektrotechnik,
 • samostatný elektrotechnik,
 • elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky a
 • revízny technik.

Poučenie osoby môže vykonať elektrotechnik až revízny technik, o čom vydá zápis o poučení osoby. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom zariadenia touto činnosťou.

Osvedčenie elektrotechnikovi, samostatnému elektrotechnikovi a elektrotechnikovi na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky vydá po splnení požiadaviek zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky o VTZ osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie.

Osvedčenie revíznemu technikovi vydá po splnení legislatívnych požiadaviek príslušný inšpektorát práce alebo oprávnená právnická osoba.

Proces vydávania osvedčení a preukazov je nasledovný:

 • najprv fyzická osoba absolvuje odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce, ktorej výstupom je doklad o odbornej príprave,
 • doklad o odbornej príprave predloží fyzická osoba oprávnenej právnickej osobe, prípadne aj kópie dokladov preukazujúcich vek minimálne 18 rokov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní, odbornej praxi a zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci, výstupom je doklad o overení odborných vedomostí,
 • následne fyzická osoba absolvuje overenie vedomostí u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie prípadne u oprávnenej právnickej osoby
 • po úspešnom absolvovaní overenia vedomostí je fyzickej osobe vydaný preukaz, osvedčenie  vydané :
  • 1. oprávnenou právnickou osobou, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. a) až g), i) až k) a m),
  • 2. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),
  • 3. strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),

Odborná spôsobilosť vo vzťahu k určeným pracovným prostriedkom, ktoré nie sú vyhradené technické zariadenia

Na základe preukazu môže fyzická osoba vykonávať nasledovné činnosti:

 • obsluhu motorových vozíkov,
 • prácu vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,
 • montáž a demontáž lešenia (lešenári),
 • obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a
 • obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

Na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie môže fyzická osoba vykonávať nasledovné činnosti:

 • obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,
 • obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení a
 • obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení.

Odborná spôsobilosť vo vzťahu k výkonu bezpečnostno-technickej služby

Úlohy bezpečnostno-technickej služby vykonáva bezpečnostný technik na základe platného osvedčenia v súlade s ustanoveniami zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov zabezpečujú osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie.

Bezpečnostný technik získa osvedčenia bezpečnostného technika ak úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.

Vykonávanie činnosti bez osvedčenia, preukazu alebo uvedeného dokladu, ak na vykonávanie činnosti je potrebné osvedčenie, preukaz alebo iný doklad, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu je sankcionované sumou pokuty od 300 eur do 33 000 eur.

Na koho sa môžem obrátiť

V prípade otázok môžete využiť kontaktný formulár Národného inšpektorátu práce (NIP), na ich webovom sídle môžete podať aj podnet na vykonanie kontroly

Telefonické kontakty a e-mailové adresy nájdete na stránke NIP.

Dátum poslednej zmeny: 30. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 24. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Národný inšpektorát práce
+421 2 321 82 763