Ústredný portál verejnej správy

Ako pripojiť nehnuteľnosť do distribučnej siete – plyn

Bývanie

 1. Žiadosť o pripojenie
 2. Kontakt na prevádzkovateľa distribučnej siete
 3. Často kladené otázky

1. Žiadosť o pripojenie

K žiadosti o pripojenie sa predkladajú prílohy, ktoré je potrebné pripraviť vopred. Prílohy nemusia byť úradne overené, postačujú údaje z verejne dostupných zdrojov napr. z internetu. Na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia do distribučnej siete sa podieľa odberateľ plynu.

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti k žiadosti prikladáte:

 • kópiu listu vlastníctva alebo iného dokladu, ktorým preukážete vzťah k nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, návrh na  vklad do katastra nehnuteľností s prezenčnou pečiatkou príslušnej správy katastra a pod.),
 • kópiu katastrálnej mapy.

Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti k žiadosti prikladáte:

 • súhlas vlastníka, podielového spoluvlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, ak žiadosť podávate vo svojom mene,
 • splnomocnenie vlastníka, ak žiadosť podávate v mene vlastníka.

Na výpočet predpokladaného množstva odberu zemného plynu je možné použiť kalkulátor spotreby zemného plynu, ktorý sa nachádza na webovej stránke spoločnosti.

Akými spôsob mi je možné podať žiadosť o pripojenie

Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. je možné predložiť nasledovnými spôsobmi:

Na webovej stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. je zverejnený presný postup a taktiež zverejnené inštruktážne video, ktoré zrozumiteľným spôsobom popisuje proces pripájania.

Ak žiadateľ poruší pravidlá procesu pripájania hrozia mu tieto následky:

 • Nezaplatí poplatok

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. sa nebude jeho žiadosťou ďalej zaoberať. Táto skutočnosť mu bude  oznámená listom alebo e-mailom.

 • Nevráti podpísanú zmluvu v stanovenej lehote

Návrh zmluvy zanikne a v prípade záujmu žiadateľa o pripojenie bude potrebné podať novú žiadosť a uhradiť poplatok. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. vráti žiadateľovi iba časť zaplateného poplatku.

 • Nepodá žiadosť o montáž meradla v čase platnosti zmluvy

Zmluva uplynutím doby jej platnosti zanikne a v prípade záujmu žiadateľa o pripojenie bude potrebné podať novú žiadosť a uhradiť poplatok. Na základe žiadosti žiadateľa spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. vráti žiadateľovi iba časť zaplateného poplatku. Platnosť zmluvy je možné predĺžiť dodatkom o 12 mesiacov.

2. Kontakt na prevádzkovateľa distribučnej siete

Všetky informácie o procese pripájania sú zverejnené v slovenčine na web stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.. Žiadatelia tiež môžu spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. kontaktovať :

Zoznam dodávateľov plynu

3. Často kladené otázky

Často kladené otázky spolu s odpoveďami sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 29. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva SR
+4212 48541111
info@mhsr.sk

Lokalita

 • Slovensko