Ústredný portál verejnej správy

Ako pripojiť nehnuteľnosť do distribučnej siete – plyn

Bývanie

Aké dokumenty potrebujete, ak chcete pripojiť dom či byt k plynovej distribučnej sieti? A ako žiadosť o pripojenie podať? Odpovede na tieto otázky nájdete v našom sprievodcovi.

Zhromaždite potrebné dokumenty

Ak žiadate o pripojenie do plynovej distribučnej siete, musíte si vopred pripraviť potrebné prílohy. Tie nemusia byť úradne overené, postačujú údaje z verejne dostupných zdrojov, napríklad z internetu.

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti k žiadosti prikladáte:

  • kópiu listu vlastníctva alebo iného dokladu, ktorým preukážete vzťah k nehnuteľnosti (kúpna či darovacia zmluva, návrh na vklad do katastra nehnuteľností s prezenčnou pečiatkou príslušnej správy katastra),
  • kópiu katastrálnej mapy.

Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti k žiadosti prikladáte:

  • súhlas vlastníka, podielového spoluvlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, ak žiadosť podávate vo svojom mene,
  • splnomocnenie vlastníka, ak žiadosť podávate v mene vlastníka.

Na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia do distribučnej siete, sa podieľate ako odberateľ plynu. Na výpočet predpokladaného množstva odberu zemného plynu môžete použiť kalkulátor spotreby zemného plynu, ktorý sa nachádza na webe spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Podajte žiadosť o pripojene

Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. môžete predložiť nasledovnými spôsobmi:

Na webovej stránke spoločnosti nájdete presný postup a taktiež inštruktážne video, ktoré vám zrozumiteľne upresní proces pripájania.

Zaplaťte faktúru

Na základe predloženej žiadosti o pripojenie vám spoločnosť zašle faktúru na úhradu poplatku za pripojenie. Na uhradenie poplatku za pripojenie máte 21 dní od vystavenia faktúry. Spoločnosť vám do 30 dní od pripísania poplatku pošle návrh zmluvy o pripojení.

Dôležité zákony a dokumenty

Tip

Ďalšie informácie a časté otázky nájdete na webe spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Často kladené otázky

Koho môžem kontaktovať v prípade otázok o pripojení do plynovej distribučnej siete? 

Ako žiadateľ môžete kontaktovať spoločnosť týmito spôsobmi:

Čo mi hrozí, ak poruším proces pripájania?

Ak ako žiadateľ porušíte pravidlá procesu pripájania, hrozia vám tieto následky:

Nezaplatíte poplatok

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. sa nebude vašou žiadosťou ďalej zaoberať a oznámi vám to listom alebo e-mailom.

Nevrátite podpísanú zmluvu v stanovenej lehote

Návrh zmluvy zanikne a v prípade záujmu žiadateľa o pripojenie budete musieť podať novú žiadosť a uhradiť poplatok. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. vám vráti iba časť zaplateného poplatku.

Nepodáte žiadosť o montáž meradla v čase platnosti zmluvy

Zmluva uplynutím doby jej platnosti zanikne a v prípade záujmu budete musieť podať novú žiadosť a uhradiť poplatok. Na základe žiadosti vám spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. vráti iba časť zaplateného poplatku. Platnosť zmluvy môžete predĺžiť dodatkom o 12 mesiacov.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 6. 9. 2023
Dátum zverejnenia: 29. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva SR
+4212 48541111
info@mhsr.sk

Lokalita

  • Slovensko