Ústredný portál verejnej správy

Ako prihlásim dieťa na strednú školu?

Vzdelanie a šport

V tejto časti nájdete informácie o stredných školách, podmienkach prijatia, o tom, ako a kedy je potrebné podať prihlášku a o termínoch konania prijímacích skúšok.


Zodpovedná osoba: daná stredná škola


 1. Stredné školy na Slovensku
 2. Kto sa môže hlásiť na strednú školu?
 3. Prihláška na strednú školu
 4. Termíny prijímacích skúšok
 5. Podmienky prijatia
 6. Výsledky prijímacích pohovorov
 7. Na koho sa môže občan obrátiť v prípade, ak si nevie rady

1. Stredné školy na Slovensku

Stredná škola je ďalším stupňom vzdelania, ktoré nasleduje po základnej škole. Pripravuje žiakov na výkon povolania, aby sa vedeli uplatniť na trhu práce, ale taktiež slúži aj ako príprava na ďalšie štúdium na vysokej škole.

Medzi slovenské stredné školy zaraďujeme:

 • Gymnáziá,
 • stredné odborné školy,
 • stredné športové školy,
 • školy umeleckého priemyslu,
 • konzervatóriá.

2. Kto sa môže hlásiť na strednú školu?

 • Žiaci 5. ročníka základnej školy (tí sa môžu uchádzať iba o štúdium na 8-ročnom gymnáziu),
 • žiaci 8. ročníka základnej školy,
 • žiaci 9. ročníka základnej školy,
 • žiaci kvinty 8-ročného gymnázia.

3. Prihláška na strednú školu

Prihláška má presne stanovenú formu, ktorú si žiadateľ vyplní. Ak je uchádzač žiakom základnej školy, prihláška sa odovzdáva na riaditeľstve základnej školy. Ak uchádzač nie je žiakom základnej školy, prihláška sa posiela priamo na strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási.

Čo vyplniť na prihláške:

 • osobné údaje žiaka,
 • potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti,
 • výsledky dosiahnuté na základnej škole,
 • kontaktné údaje a podpis zákonného zástupcu,
 • výsledky súťaží, ak žiak nejaké absolvoval,
 • údaje o strednej škole, na ktorú sa žiak hlási.

Kedy podať prihlášku?

Termíny na podanie prihlášky sa môžu meniť každý rok, preto je potrebné sledovať zverejnené termíny na podanie prihlášky na konkrétnej škole v danom školskom roku. Niektoré stredné školy požadujú aj talentové skúšky, vtedy je potrebné podávať prihlášku na strednú školu v skoršom termíne.

Na koľko škôl je možné si poslať prihlášku?

Podľa zákona si žiadateľ môže podať prihlášku len na dve stredné školy, prípadne na dva rôzne odbory jednej školy.

4. Termíny prijímacích skúšok

Stredné školy usporadúvajú prijímacie pohovory v jednom alebo dvoch kolách, podľa kapacity žiakov. Na niektorých stredných školách je podmienka prijatia na štúdium úspešné absolvovanie talentových skúšok. Týka sa to väčšinou umeleckých a športových škôl, prípadne konzervatórií. Termíny talentových skúšok bývajú v dátumovom rozmedzí od 15. marca do 30. apríla, pričom každá škola si môže určiť svoj termín individuálne. Z tohto dôvodu je potrebné sledovať aktuálne zverejnené termíny prijímacích, ako aj talentových skúšok.

5. Podmienky prijatia

Uchádzač nemôže byť žiakom inej strednej školy. Aby mohol byť žiak prijatý na strednú školu, musí spĺňať podmienky prijatia, a to vrátane úspešného absolvovania prijímacích skúšok, ak si ich škola stanoví. Uchádzač, ktorý končí 9. ročník, musí úspešne ukončiť vzdelávanie v základnej škole. V prípade žiakov, ktorí sa hlásia na strednú školu z 8. ročníka alebo žiaci z 5. ročníka základnej školy, musia mať úspešne ukončený daný ročník.

6. Výsledky prijímacích pohovorov

Výsledky musia stredné školy vyvesiť na svoje vývesné tabule, prípadne na internete podľa priradeného čísla najneskôr na 3. deň po skúškach. Škola taktiež odošle písomné vyjadrenie. V prípade, že žiak nebol prijatý ani na jednu strednú školu, môže si poslať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá robí druhé kolo. 

7. Na koho sa môže občan obrátiť v prípade, ak si nevie rady

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia sa na štúdium na strednej škole, ako aj o samotnom štúdiu, môže poskytnúť:

Dátum poslednej zmeny: 9. 11. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, pt

Lokalita

 • Slovensko