Ústredný portál verejnej správy

Ako postupovať pri jednotlivej prestavbe vozidla

Doprava

Pri prestavbe vozidla ide o zmenu pohonu či karosérie, ktoré nie sú označené identifikačným číslom výrobcu VIN. Jednotlivá prestavbe platí len v prípade, že ide o maximálne 5 áut.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Doba vyplnenia formulára: do 5 min

 1. Podanie žiadosti o prestavbu
 2. Podanie žiadosti o schválenie prestavby
 3. Po schválení prestavby
 4. Poplatky

Podanie žiadosti o prestavbu

Pred samým začatím prestavby je potrebné podať žiadosť na Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií príslušný vášmu pobytu. Žiadosť môžete podať listinne alebo aj cez elektronickú službu.

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa (fyzická osoba - meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis; právnická osoba - názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky)
 • značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
 • evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
 • účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité

Povinné prílohy:

 • podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla, 
 • návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii  alebo v technickom osvedčení vozidla, 
 • technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené,
 • súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe, ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.

Okresný úrad môže okrem týchto príloh vyžiadať aj iné, ako stanoviská alebo odborné posudky iných orgánov.

Ak úrad prestavbu schváli, žiadateľ má rok na jej dokončenie. V rozhodnutí určí podmienky potrebné na schválenie prestavby jednotlivého vozidla. Uloží žiadateľovi vykonať skúšky vozidla po prestavbe jednotlivého vozidla, a ak je to potrebné, aj kontrolu montáže jeho systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel, kontrolu originality vozidla na pracovisku kontroly originality. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených skúšok a kontrol.

Podanie žiadosti o schválenie prestavby

Po ukončení prestavby je žiadateľ povinný podať žiadosť o schválenie prestavby na ten istý úrad, na ktorý odovzdal aj žiadosť o prestavbu. Žiadosť možno podať listinne alebo aj cez elektronickú službu.

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa (fyzická osoba - meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis; právnická osoba - názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky)
 • značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
 • evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
 • číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; toto sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom (pre retrofitné systémy).

Povinné prílohy:

 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu montáže plynového zariadenia, 
 • protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel; protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe a návrh základného technického opisu nie je potrebný, ak ide o prestavbu montáže plynového zariadenia pomocou komponentov, ktoré majú udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom (pre retrofitné systémy), v tomto prípade sa predkladá správa o homologizácii, 
 • osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla, 
 • protokol o montáži plynového zariadenia v prípade, ak ide o prestavbu montáže plynového zariadenia, 
 • návrh doplnkového štítku výrobcu.

Okresný úrad môže okrem týchto príloh vyžiadať aj iné, ako stanoviská alebo odborné posudky iných orgánov.

Pri schválení prestavby jednotlivo prestavanému vozidlu okresný úrad zapíše údaje o prestavbe jednotlivého vozidla do osvedčenia o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá nové osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla.

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.

Po schválení prestavby

Pri schválení prestavby jednotlivo prestavanému vozidlu okresný úrad zapíše údaje o prestavbe jednotlivého vozidla do osvedčenia o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá nové osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla.

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.

Poplatky

Podanie žiadosti o:

 • povolenie jednotlivej prestavby  vozidla: 20 €,
 • schválenie jednotlivej prestavby  vozidla

montážou plynového zariadenia: 50 €,

inou prestavbou ako v prvom bode: 300 €

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 3. 10. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss