Ústredný portál verejnej správy

Výroba a prestavba vozidla

Doprava

Výroba a prestavba vozidla je na Slovensku povolená za určitých podmienok a pri splnení všetky potrebných náležitostí.

Výroba vozidla

Výrobcovia a dovozcovia musia pri hromadnej výrobe vopred požiadať štátny dopravný úrad o udelenie osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla.

Pri jednotlivej výrobe, teda do 5 kusov, je výrobca povinný vopred písomne požiadať o povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla schvaľovací úrad, ktorým je obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Povolenie vydá príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

Prestavba vozidla

O jednotlivú prestavbu ide v prípade, ak sa naraz prestavuje maximálne 5 áut. Ak ide o väčší počet áut, musí žiadateľ najprv požiadať Okresný úrad o povolenie. Požiadať sa dá aj pomocou elektronickej služby.

Za prestavbu vozidla sa považuje:

 • zmena kategórie vozidla,
 • zmena typu alebo druhu karosérie vozidla,
 • zmena alebo úprava karosérie vozidla, zmena alebo úprava nadstavby vozidla, ktorými sa mení účel použitia vozidla,
 • zmena podvozkovej časti a pruženia vozidla, ktoré spôsobia zmenu najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla,
 • zmena rozmerov vozidla,
 • zmena hmotnosti vozidla,
 • zmena umiestnenia riadenia vozidla,
 • montáž plynového zariadenia,
 • zmena druhu pohonu, zmena typu motora, úprava motora, pri ktorej dôjde k zmene výkonu motora alebo zdvihového objemu motora, zmena emisnej triedy motora,
 • zmena obsaditeľnosti vozidla; to neplatí, ak ide o prestavbu vozidla zmenou obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov na zmenu počtu miest na sedenie,
 • pripojenie postranného vozíka k dvojkolesovému vozidlu.

Vozidlo po prestavbe musí byť opätovne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Aby bola prestavba schválená, musíte si podať žiadosť o schválenie prestavby. Žiadosť môžete podať aj elektronicky.

Prestavba vozidla je zakázaná, ak

 • dôjde k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • ide o opakovanú prestavbu vozidla na pôvodnú kategóriu vozidla pred jeho prestavbou.

Prestavbu vozidla možno povoliť len pre vozidlá, ktoré

 • majú vydané osvedčenie o evidencii časť II a sú prihlásené do evidencie vozidiel, alebo
 • majú vydané technické osvedčenie vozidla, ak nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.

Prestavbu vozidla je zakázané povoliť, ak ide o

 • zmenu typu alebo druhu karosérie vozidla v rámci iného typového radu vozidla,
 • zníženie najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ak sa nezmení kategória vozidla,
 • zmenu umiestnenia riadenia; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia na pravej strane alebo v strede vozidla, napríklad vozidlo na zametanie.

Dátum poslednej zmeny: 3. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 3. 10. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss