Ústredný portál verejnej správy

Zaplatenie dane z príjmov

Financie

Povinnosť platiť daň z príjmov sa vzťahuje na každého, kto v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahol zdaniteľné príjmy, a teda príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené.


Zodpovedná osoba: Finančná správa SR

Návody
Videonávody 

  1. Lehota na zaplatenie
  2. Spôsob úhrady
  3. Číslo účtu

Lehota na zaplatenie

Daň je potrebné zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania, teda do 31. marca príslušného roka. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok lehota na podanie daňového priznania sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Spôsob úhrady

Daňovník môže uhradiť daň buď bezhotovostným prevodom z účtu v banke na príslušný účet správcu dane (za deň vykonania platby sa považuje deň, kedy bola platba odpísaná z účtu daňovníka) alebo v hotovosti poštovou poukážkou typu RI na príslušný účet správcu dane na adresu Finančného riaditeľstva SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica (za deň platby sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala). 

Upozornenie:

Číslo účtu je potrebné uvádzať vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu IBAN. Na prevod čísla účtu do formátu IBAN môžete použiť IBAN – generátor/validátor.

Číslo účtu

Daň sa platí na číslo účtu, ktoré sa skladá z:

1. predčíslia označujúceho druh dane (v tomto prípade daň z príjmov):

  • daň z príjmu fyzickej osoby (rezident) - 500208, variabilný symbol za zdaňovacie obdobie 2018 je 1700992018,
  • daň z príjmu fyzická osoba (nerezident) - 500216, variabilný symbol za zdaňovacie obdobie 2018 je 1700992018,
  • daň z príjmu právnická osoba (so sídlom v tuzemsku) - 500224
  • daň z príjmu právnická osoba (so sídlom v zahraničí) - 500232
2. čísla osobného účtu daňovníka (OÚD), ktoré daňový úrad oznamuje daňovníkovi a ten, ak ho zabudol či stratil, si ho môže zistiť a overiť cez službu Finančného riaditeľstva SR.
3. identifikačného kódu Štátnej pokladnice - 8180.

Daňovník (fyzická osoba, rezident) teda zaplatí daň za zdaňovacie obdobie 2018 na číslo účtu 500208 – číslo OÚD – 8180, variabilný symbol bude 1700992018.

Číslo osobného účtu daňovníka (OÚD) prideľuje a oznamuje daňovníkovi daňový úrad. V prípade, ak daňovníkovi nebolo v minulosti číslo OÚD oznámené, daňové priznanie sa len podá. Ak do lehoty na podanie daňového priznania (do 31. marca príslušného roka) nebolo daňovníkovi číslo OÚD oznámené, daň je potrebné zaplatiť až do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

 

Vysvetľujúce zákony:

Vyhláška č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Dátum poslednej zmeny: 5. 4. 2023
Dátum zverejnenia: 14. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn

Lokalita

  • Slovensko