Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 8
Informačný článok Katastrálne konanie

Na katastrálne konanie je teda príslušný katastrálny odbor okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa ... Katastrálne odbory okresných ...

13. 8. 2021
Informačný článok Okresný úrad - katastrálny a živnostenský odbor

adresovať na príslušný okresný úrad – katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť ... okresny-urad-katastralny-a-z ...

5. 9. 2022
Informačný článok Kataster nehnuteľností

správy na úseku katastra nehnuteľností, ktorými sú okresné úrady, katastrálne odbory ... Okresný úrad katastrálny odbor vykonáva štátnu správu na úseku katastra nehnuteľností v ...

4. 1. 2018
Informačný článok Kúpa a predaj nehnuteľností

Jedným z najbežnejších spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nadobudnutie na základe kúpnej zmluvy ... V prípade nehnuteľností však samotná zmluva nestačí a ...

13. 12. 2017
Informačný článok Kataster nehnuteľností

Katastrálny operát je súbor dokumentačných materiálov (listy vlastníctva, katastrálna mapa, zbierka listín a pod ... začalo sa katastrálne konanie o oprave chyby ...

9. 3. 2017
Informačný článok Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad v sídle kraja, pozemkový a lesný odbor ... systémovo v rámci komplexnej revízie katastrálneho územia a v plošnom rozsahu celého katastrálneho územia ...

4. 1. 2018
Informačný článok Elektronické podanie na kataster

elektronického podania k návrhu na vklad spĺňali náležitosti podľa katastrálneho zákona ... so všetkými náležitosťami, ktoré určuje katastrálny zákon), tak ako v listinnom svete ...

21. 9. 2020
Informačný článok Oznamovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu

zmeny v Sociálnej poisťovni 6. Odbor živnostenského podnikania, daňový úrad, banka ... preukaz, - originál listu vlastníctva z katastrálneho úradu (od 1. septembra 2018 si list ...

22. 11. 2021