Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 9
Katastrálne konanie

Na katastrálne konanie je teda príslušný katastrálny odbor okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa ... Katastrálne odbory okresných ...

6. 11. 2019
Okresný úrad - katastrálny a živnostenský odbor

podávate na príslušný okresný úrad – katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť ... osobe: názov, sídlo, identifikačné číslo, katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú ...

29. 7. 2019
Kataster nehnuteľností

správy na úseku katastra nehnuteľností, ktorými sú okresné úrady, katastrálne odbory ... Okresný úrad katastrálny odbor vykonáva štátnu správu na úseku katastra nehnuteľností v ...

4. 1. 2018
Kúpa a predaj nehnuteľností

Jedným z najbežnejších spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nadobudnutie na základe kúpnej zmluvy ... V prípade nehnuteľností však samotná zmluva nestačí a ...

13. 12. 2017
Kataster nehnuteľností

Katastrálny operát je súbor dokumentačných materiálov (listy vlastníctva, katastrálna mapa, zbierka listín a pod ... začalo sa katastrálne konanie o oprave chyby ...

9. 3. 2017
Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi, tzv. kioskami

27 Bratislava Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor Ružová dolina 27 Bratislava OD BA IV M ...

3. 9. 2019
Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad v sídle kraja, pozemkový a lesný odbor ... systémovo v rámci komplexnej revízie katastrálneho územia a v plošnom rozsahu celého katastrálneho územia ...

4. 1. 2018
Elektronické podanie na kataster

elektronického podania k návrhu na vklad spĺňali náležitosti podľa katastrálneho zákona ... so všetkými náležitosťami, ktoré určuje katastrálny zákon), tak ako v listinnom svete ...

31. 1. 2020
Oznamovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu

preukaz, - originál listu vlastníctva z katastrálneho úradu (od 1. septembra 2018 si list ... poisťovne, podnikatelia musia zmenu nahlásiť navyše aj na Odbore Živnostenského podnikania ...

9. 10. 2019