Ústredný portál verejnej správy

Sťažnosť

Čo je sťažnosť?

Sťažnosť je podanie, ktorým je možné sa domáhať ochrany práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa osoba domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje  na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v kompetencii orgánu verejnej moci. Podrobnosti upravuje zákon o sťažnostiach.

Kto môže sťažnosť podať?

Sťažovateľom môže byt fyzická alebo právnická osoba.

Čo musí sťažnosť obsahovať?

Ak je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu. Ak je sťažovateľom právnická osoba, uvádza sa názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu. V prípade, že sa sťažnosť podáva v listinnej podobe, musí obsahovať aj vlastnoručný  podpis sťažovateľa. Ak sa podáva elektronicky, musí byť autorizovaná alebo odoslaná prostredníctvom prístupového miesta (v opačnom prípade ju musí sťažovateľ do 5 pracovných dní potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo autorizovať). Anonymné sťažnosti sa neprešetria a budú odložené.

Ako a kde sa sťažnosť podáva?

Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej moci, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet sťažnosti týka. Sťažnosť sa podáva písomne buď v listinnej podobe (treba ju osobne priniesť alebo vyhotoviť priamo v dotknutej inštitúcii alebo zaslať poštou), alebo v elektronickej podobe (e-mailom alebo cez elektronickú schránku). Sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná a musí z nej jednoznačne vyplývať, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Aké sú lehoty na vybavenie sťažnosti?

Príslušný orgán verejnej moci je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi oznámi bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.

Ako sa sťažovateľ dozvie o výsledku vybavenia sťažnosti?

Sťažovateľovi sa zašle písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré obsahuje odôvodnenie a informáciu, či bola vyhodnotená ako opodstatnená, alebo neopodstatnená. V prípade, že ide o opodstatnenú sťažnosť, uvedú sa aj povinnosti, ktoré boli orgánu verejnej moci uložené.

Vzory:

Súvisiace: