Ústredný portál verejnej správy

Zautomatizovanie dopĺňania identifikačných údajov do obchodného registra

Vážení používatelia,

v súvislosti s povinným dopĺňaním údajov štatutárov právnických osôb do obchodného registra, o ktorom sme vás opakovane informovali v priebehu uplynulých rokov, si vás dovoľujeme informovať o pripravovanom zjednodušení procesu, ktoré iniciuje Ministerstvo spravodlivosti SR v súčinnosti s registrovými súdmi.

Dňa 14. júla 2021 informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle o pripravovanom zautomatizovaní dopĺňania identifikačných údajov do obchodného registra, čím od tejto povinnosti odbremení štatutárov právnických osôb.

Korektne zadané identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo) štatutárov v Obchodnom registri SR sú napríklad podmienkou pre umožnenie ich prístupu do prostredia elektronickej schránky právnickej osoby na portáli slovensko.sk. V prípade, že došlo k ich zmene, je potrebné to bezodkladne nahlásiť na príslušnom registri. O možných následkoch neaktuálnych údajov v registri sme vás informovali aj v ozname na slovensko.sk.

Ministerstvo spravodlivosti SR uvádza, že „podľa novely  zákona o obchodnom registri ešte z roku 2019 sú osoby zapísané v obchodnom registri povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v obchodnom registri v určitom právnom postavení, napr. ako spoločníci či prokuristi.“ Ministerstvo tiež dodáva, že „účelom doplnenia údajov je, aby sa v budúcnosti pri zmenách údajov vyplývajúcich z iných evidencií mohol plne naplniť princíp 1-krát a dosť. Vďaka tomuto doplneniu bude možné preberať relevantné údaje o osobách z iných informačných systémov verejnej správy automatizovane.“

Predpokladaná účinnosť zákona by mala byť už od 1. decembra 2021.

Praktický príklad:

Spoločník sa presťahuje alebo spoločníčka zmení priezvisko. Spoločnosť už nebude musieť podávať spoplatnený návrh na zmenu zapísaných údajov. Pri zmene údajov evidovaných o nejakej osobe v registri fyzických osôb bude možné automaticky spracovať zmenu údajov o tejto osobe aj v obchodnom registri.

Celé znenie pripravovanej zmeny nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR...

Viac informácií o oznamovacích povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o registri mimovládnych organizácií nájdete v súvisiacom ozname...

(21. 07. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov