Ústredný portál verejnej správy

Register výberových konaní

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s týmto registrom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinula na portáli https://open.slovensko.sk/VK modul s názvom „Výberové konania“. 

Od 1. júna 2017 sa budú v tomto module zobrazovať všetky výberové konania, ktoré boli služobnými úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe podľa zákona. Tento modul zároveň umožní príslušným služobným úradom elektronickú administráciu celého procesu výberového konania a umožní uchádzačom o štátnu službu prihlásiť sa na nimi zvolené vyhlásené výberové konanie v elektronickej podobe.

Pre viac informácií kliknite na príručku pre uchádzača alebo na príručku pre zamestnanca služobného úradu

Zamestnanec služobného úradu
Za účelom elektronickej administrácie výberových konaní je potrebné, aby sa zamestnanec služobného úradu prihlásil na portál https://open.slovensko.sk/VK v časti „Výberové konania" buď cez vlastný občiansky preukaz s čipom (eID kartou), alebo cez vytvorený zamestnanecký účet (GRID kartou).

Zamestnanec služobného úradu musí mať zároveň na elektronickú administráciu výberových konaní udelené oprávnenie (tzv. rolu) na „Systémy IIS eDemokracia“ (kód: R_EDEMOKRACIA_EDEM_USER). Rolu je možné udeliť elektronicky alebo prostredníctvom listinnej žiadosti. Následne je potrebné elektronicky požiadať o pridelenie prístupu do systému registra výberových konaní na administráciu výberových konaní konkrétneho služobného úradu.

Uchádzač o štátnu službu
Uchádzač o štátnu službu (ďalej len „uchádzač“) sa môže prihlásiť na zvolené výberové konanie prostredníctvom modulu „Výberové konania“ vyplnením a podaním elektronického formulára žiadosti o zaradenie do výberového konania a pripojením všetkých ďalších požadovaných dokumentov uvedených vo „Vyhlásení výberového konania“.

1. Uchádzač sa môže prihlásiť na vyhlásené výberové konanie po autentifikácii tak, že sa prihlási na portál https://open.slovensko.sk/VK v časti „Výberové konania" cez občiansky preukaz s čipom (eID kartou) a v rámci modulu vyplní a podá elektronický formulár žiadosti o zaradenie do ním zvoleného výberového konania ku ktorému pripojí aj všetky ďalšie požadované dokumenty. Elektronický formulár žiadosti sa v tomto prípade odošle z jeho e-schránky. Nevyžaduje sa podpísanie elektronického formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om) ani aktivácia e-schránky na doručovanie písomností.

2. Uchádzač sa môže prihlásiť na vyhlásené výberové konanie bez autentifikácie (bez eID karty) tak, že v rámci modulu na portáli https://open.slovensko.sk/VK v časti „Výberové konania" vyplní a podá elektronický formulár žiadosti o zaradenie do ním zvoleného výberového konania ku ktorému pripojí aj všetky ďalšie požadované dokumenty. Nevyžaduje sa podpísanie elektronického formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om).
V tomto prípade musí však uchádzač doručiť príslušnému služobnému úradu ním podanú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokumentmi aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

 

 

(31. 05. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov