Ústredný portál verejnej správy

Povinná aktivácia schránok právnických osôb

Upozorňujeme, že 1. augusta 2016 budú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadených na ústrednom portáli automaticky aktivované na doručovanie.

Aktivácia elektronickej schránky umožní jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že od augusta môžu byť do elektronických schránok právnických osôb doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme. Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok akoby bolo doručované v listinnej forme. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek. Týmto subjektom neboli zatiaľ elektronické schránky povinne (na základe zákona) aktivované na doručovanie. O ich aktiváciu mohol takýto subjekt požiadať dobrovoľne. 

Zmena, ktorá nastane 1. augusta 2016 spočíva v tom, že proces aktivácie elektronickej schránky týchto subjektov sa začne priamo zo zákona, tzv. „povinne“. Na začatie  povinnej aktivácie nie je potrebný žiaden úkon majiteľa, aktiváciu elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok (Úrad vlády Slovenskej republiky).

Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať postupne:

  • proces aktivácie sa začne 1. augusta 2016 a bude ukončený 1. 1. 2017,
  • po 1. auguste sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie a to momentom prvého prístupu (prvého prihlásenia) osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, alebo 
  • najneskôr  1. januára 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).

Elektronická schránka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek, bude teda aktivovaná v momente, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Povinná aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí si môžu aktivovať svoje schránky kedykoľvek dobrovoľne na stránke slovensko.sk.

Bližšie  informácie k postupu pri aktivácii elektronických schránok nájdete v Metodickom usmernení k povinnej aktivácii. [.pdf, 276.3 kB]

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutárny zástupca. Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). Občiansky preukaz s čipom a BOK-om je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR. Bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom nie je možné do schránky pristupovať a kontrolovať jej obsah.

Termín 1. augusta 2016, kedy sa majú právnickým osobám aktivovať elektronické schránky na doručovanie priniesla novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2015. 

Upozorňujeme používateľov, že dňa 20. 9. 2016 parlament schválil tzv. zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Novela posúva termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra na 1. máj 2018. Ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne. To znamená, že platná právna úprava účinnosťou tohto zákona rozlišuje dva termíny povinnej aktivácie schránok právnických osôb a to v závislosti od toho, či právnické osoby sú zapísané do obchodného registra alebo nie sú zapísané do obchodného registra. Prečítajte si viac v článku Aktivácia schránok právnických osôb.

(11. 07. 2016)

Zoznam oznamov

Archív oznamov