Ústredný portál verejnej správy

Poskytovatelia sociálnych služieb majú dnešným dňom aktivované e-schránky

Poskytovatelia sociálnych služieb už môžu so štátom komunikovať elektronicky. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) im zriadilo a aktivovalo elektronické schránky, aby mohli pružnejšie a online reagovať na jednotlivé schémy pomoci poskytované štátom, napríklad v súvislosti s covidom. Schránky boli zriadené a aktivované v zmysle požiadavky Ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny SR, v súlade so zákonom o e-Governmente a s uznesením vlády SR. 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti eviduje 2 292 aktívnych poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú rôzne právne formy a pôsobia v rôznych oblastiach, ako napríklad zariadenia sociálnych služieb, prepravná služba a mnohé iné. Poskytovať sociálne služby môže samotná obec alebo si obec či vyšší územný celok môže na poskytovanie týchto služieb zriadiť rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu alebo môže ísť o neverejných poskytovateľov.

Tí poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí už disponujú e-schránkami, ich budú aj naďalej využívať ako doteraz. E-schránka v postavení právnickej osoby bola zriadená a je aktivovaná len pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí doposiaľ žiadnu e-schránku nevyužívali.

Prvú výnimku tvoria poskytovatelia sociálnych služieb v postavení fyzickej osoby, ktorí si v zmysle platného zákona o e-Governmente musia požiadať o zriadenie e-schránky sami.

Druhou výnimkou sú organizačné jednotky, pre ktoré musia požiadať o zriadenie e-schránky ich zriaďovatelia.

Žiadosť o zriadenie e-schránky pre fyzickú osobu - podnikateľa je potrebné zaslať elektronicky alebo v listinnej podobe s úradne overeným podpisom na adresu uvedenú v žiadosti. E-schránka bude zriadená do 5 pracovných dní. (V prípade zaslania žiadosti v listinnej podobe je možné si ju stiahnuť na tomto odkaze – pod názvom Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky podnikateľského subjektu, ktorý sa nezapisuje do zákonom ustanovenej evidencie).

„Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) novovytvorené elektronické schránky poskytovateľov sociálnych služieb aktivovala automaticky do 10 dní od ich zriadenia, čo v praxi znamená, že schránka sa stane aktívnou na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ si elektronickú schránku aktivuje sám priamo vo svojej e-schránke“, vysvetľuje Peter Kucer, generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI.

Štát bude s poskytovateľmi sociálnych služieb komunikovať elektronicky a nebude im doručovať úradné rozhodnutia poštou. Tieto organizácie vedia Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) využiť aj na realizáciu podaní a budú mať možnosť efektívnejšie reagovať na rôzne schémy COVID podpory cez slovensko.sk

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty.

„Štatutári organizácií poskytujúcich sociálne služby by si mali overiť, či je ich organizácia uvedená v Registri právnických osôb a má v danom registri uvedené správne údaje o sebe i štatutároch. Ak to tak nie je, mali by kontaktovať registračné orgány, napríklad vyššie územné celky, ministerstvo vnútra, so žiadosťou o aktualizáciu údajov. Štatutári, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a prístupové certifikáty, by nemali odkladať návštevu klientskeho centra MV SR a požiadať o vydanie dokladov,“ apeluje Peter Kucer.

V prípade otázok sa štatutári môžu obrátiť na call centrum NASES na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Pracovníci sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 18:00 h, v stredu až do 21:00 h.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na slovensko.sk.

(11. 01. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov