Ústredný portál verejnej správy

Parlament schválil najväčšie rušenie potvrdení a výpisov na úradoch v histórii

Vážení používatelia,

parlament oficiálne schválil najväčšie zrušenie potvrdení a výpisov na úradoch – od januára budúceho roku sa postupne zruší 21 okruhov výpisov a potvrdení, ktoré ľudia doteraz nosili na úrady opakovane. Ľudia a firmy ušetria vyše 4,2 milióna potvrdení a výpisov ročne a tým ušetria aj 42 miliónov eur v nákladoch na čas, cestovanie či tlač dokumentov.

Od januára 2022 tak už nikto nebude musieť predkladať opakovane rodné listy, pričom ročne si ich rôzne úrady vyžiadali až 1,6 milióna. 600-tisíckrát museli ľudia predkladať napríklad potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi alebo potvrdenie preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie.

Schválený zákon prináša aj jednu veľmi podstatnú zmenu, a tou je digitalizácia úradných konaní vzťahujúcich sa k životným situáciám. Vďaka digitalizácii procesov štát od apríla 2022  prvýkrát poskytne proaktívnu službu občanovi. Znamená to, že po narodení dieťaťa bude rodičom vyplatený príspevok bez toho, aby oň museli požiadať a dokladovať potrebné náležitosti.

Vďaka digitalizovaným službám rodičia vybavia viaceré veci z pohodlia domova, ako napr. vyhlásenie o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa alebo získanie rodného listu.

Od budúceho roka teda nebudete musieť na úrady nosiť:

 1. kópiu rodného listu,
 2. kópiu sobášneho listu,
 3. kópiu úmrtného listu,
 4. potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
 5. potvrdenie o pobyte,
 6. potvrdenie o pridelení IČO,
 7. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 8. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz,
 9. výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 10. výpis z registra sociálnych podnikov,
 11. potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 12. vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,
 13. výpis z registra/zoznamu advokátov,
 14. výpis z centrálneho registra exekúcií,
 15. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
 16. doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie,
 17. hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí),
 18. žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (proaktívny príspevok),
 19. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
 20. údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %,
 21. potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

 

Súvisiace:

 

(28. 07. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov