Ústredný portál verejnej správy

Notifikácie o doručení

Pri doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk sa obsah elektronickej správy sprístupní používateľovi elektronickej schránky až po prevzatí doručenky prostredníctvom zadania BOK kódu. Tieto doručenky prešli začiatkom augusta 2017 úpravou. Po novom sa nazývajú „Notifikácie o doručení“ a obsahujú stručný text, ktorý prijímateľa elektronickej správy prehľadne informuje o dátume a čase prijatia elektronickej správy a o lehote na prevzatie doručenky. Notifikácia o doručení ďalej obsahuje aj informáciu o právnych následkoch prípadného neprevzatia, a teda či sa elektronická správa po uplynutí úložnej lehoty bude považovať za doručenú (v prípade rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia) alebo nedoručenú (v prípade rozhodnutia do vlastných rúk).

Notifikácia o doručení – vzor nového vizuálu:

Notifikácia o doručení

(03. 08. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov