Ústredný portál verejnej správy

Notifikácie o doručení

Aktualizácia k dátumu: 22. 06. 2021

Pri doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk sa obsah elektronickej správy sprístupní používateľovi elektronickej schránky až po prevzatí doručenky – tzv. „Notifikácie o doručení“. Do elektronickej schránky príde najskôr správa - „Notifikácia o doručení“, ktorá používateľa informuje o tom, že orgán verejnej moci (OVM) doručuje elektronické rozhodnutie určené do vlastných rúk. Správu je potrebné potvrdiť  pomocou tlačidla „Prevziať“ a zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK) sa používateľovi sprístupní obsah rozhodnutia, a zároveň sa uloží do priečinku „Prijaté správy".

„Notifikácie o doručení“ obsahujú aj stručný text, ktorý prijímateľa elektronickej správy prehľadne informuje o dátume a čase prijatia elektronickej správy a o lehote na prevzatie rozhodnutia (štandardne 15 dní, ak osobitný zákon neustanovuje inú úložnú lehotu). Notifikácia o doručení ďalej obsahuje aj informáciu o  následkoch prípadného neprevzatia (napr. v prípade rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia sa elektronická správa po uplynutí úložnej lehoty považuje za doručenú a prečítanú).

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname - Prečo mám v e-schránke správu „Notifikácia o doručení“?.

Ilustračný obrázok „Notifikácia o doručení

Obr. 1 - Ilustračný obrázok „Notifikácie o doručení“ 

(03. 08. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov