Ústredný portál verejnej správy

Nesprávne overenie autorizácie

Dovoľujeme si upozorniť používateľov, že Ústredný portál verejnej správy v niektorých prípadoch vyhodnocuje autorizáciu v podpísaných súboroch ZEPf (.zep) a XAdES_ZEP (.xzep), ktoré by sa v zmysle legislatívy účinnej od 15. októbra 2015 obvykle nemali vytvárať, ako neplatnú. Ide o prípady, ak je autorizovaný elektronický dokument v inom formáte ako je .pdf (PDF/A-1a), .txt, .png, .xml (XMLDataContainer), ktoré sú podrobne popísané v §57a písm. a) až d) Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy alebo ak je vo formáte, ktorý ÚPVS vyhodnotí ako nevalidný. 

Ide napríklad o autorizáciu vyhodnotenú ako neplatnú s kódom výsledku overenia č. 110, č. 2104 alebo č. 2105 (viď príklady nižšie). V týchto prípadoch je potrebné na overenie autorizácie použiť niektorý z dostupných certifikovaných produktov namiesto služby overenia autorizácie na ÚPVS.

Odstránenie nekompatibility vyhodnocovania autorizácie na ÚPVS v starých formátoch ZEPf (.zep) a XAdES_ZEP (.xzep), ako aj odstránenie nekompatibility s inými aplikáciami na vytváranie podpisu pri validácii formátov je naplánované v najbližších mesiacoch. V zmysle záverov pracovných skupín Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy Úradu podpredsedu vlády SR sa plánuje pre verejnú správu SR ustanoviť jednotný referenčný validátor PDF/A súborov ako aj podrobnejšie usmerniť pravidlá pre prijímanie a vyhodnocovanie formátov, čo umožní odstrániť problémy s kompatibilitou a vyhodnocovaním autorizácie.

Aktualizácia 7. 7. 2017
Nekompatibilita overenia autorizácie pre PDF/A-1, PDF 1.3 a PDF 1.4 bola odstránená 1.7.2017, viac v ozname Oprava overenia autorizácie.

Príklady výsledkov overenia autorizácie: 

Prípad č. 1:

 overenie kep

"Popis stavu overenia autorizácie: Neplatná"
"Kód výsledku overenia: 110"
"Popis výsledku overenia: Neúspešná validácia podpísaných dátových objektov."

Prípad č. 2: 

overenie kep

"Popis stavu overenia autorizácie: Neplatná"
"Kód výsledku overenia: 2105"
"Popis výsledku overenia: Chyba pri vyhodnocovaní súladu so špecifikáciou PDF/A-1."

 

(19. 06. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov