Ústredný portál verejnej správy

Elektronická komunikácia právnych zástupcov so súdmi

Od júla minulého roka sa do zákona o súdoch zaviedla povinnosť doručovať podania* v súdnych konaniach do elektronickej schránky súdu** a pri elektronickej komunikácii so súdom používať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Uvedená povinnosť sa týka:

  • orgánov verejnej moci,
  • advokátov,
  • súdnych exekútorov,
  • notárov,
  • správcov.

Odklad tejto povinnosti dostali do 30. júna 2018 právni zástupcovia, ktorí sú fyzickými osobami. Od 1. júla 2018 si však aj oni budú musieť dať pozor a so súdmi komunikovať elektronicky. Ak uskutočnia podanie v listinnej podobe alebo síce elektronicky, ale doručia ho súdu inak, ako do jeho elektronickej schránky, budú musieť zaplatiť súdny poplatok vo výške 20 eur (za jedno podanie). Výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti komunikovať so súdom elektronicky, zároveň nebudú môcť uplatniť v rámci náhrady trov konania.

Elektronická komunikácia so súdmi prináša aj viaceré výhody, jednou z nich je zníženie niektorých súdnych poplatkov určených v sadzobníku:***

  • vo veciach týkajúcich sa obchodného registra o 50 %,
  • v iných veciach o 50 % , najviac však o sumu 70 eur,
  • pri podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu (pri peňažných nárokoch) o 50 % z percentnej sadzby.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti:* Ak je pre podanie vytvorený elektronický formulár, musí sa podanie urobiť prostredníctvom neho. Ak to nevyžaduje osobitný predpis, prílohy podaní vyhotovené v listinnej podobe sa môžu súdu doručiť tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a odošlú sa s elektronickým podaním, ktoré je autorizované (netreba ich autorizovať zvlášť a ani použiť zaručenú konverziu).
** Povinnosť neplatí, ak súd požiada o predloženie určitej listiny, administratívneho alebo iného spisu.
*** Zníženie poplatku sa nemôže uplatniť na šieste a každé ďalšie podanie od toho istého navrhovateľa (nie právneho zástupcu) na jeden súd v jednom kalendárnom roku.

(28. 06. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov