Ústredný portál verejnej správy

Elektronická komunikácia fyzických osôb – podnikateľov s Finančnou správou SR

Okruh osôb povinných doručovať podania Finančnej správe SR elektronickými prostriedkami rozšírila novela daňového poriadku účinná od 1. januára 2018. Uvedená povinnosť sa fyzických osôb - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov bude týkať až od 1. júla 2018, aby mali čas dostatočne sa na elektronickú komunikáciu technicky vybaviť a pripraviť. Pôjde konkrétne o fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi v zmysle Obchodného zákonníka a zároveň dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov (napr. živnostníci, audítori, finanční poradcovia, lekári, advokáti, znalci, tlmočníci, architekti a pod.). Z uvedeného vyplýva, že napr. fyzické osoby bez živnostenského oprávnenia registrované pre daň z príjmov iba z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti, nebudú povinné komunikovať s Finančnou správou SR elektronickými prostriedkami.

Povinné osoby musia podania doručovať elektronickými prostriedkami cez elektronickú podateľňu Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) a podpisovať ich kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)*, alebo cez elektronickú podateľňu Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) spôsobom podľa zákona o e-Governmente. Zároveň platí, že:

  • podania, ktoré nemajú predpísanú štruktúrovanú formu je možné  doručovať cez elektronickú podateľňu Finančnej správy SR alebo Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS),
  • podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu je nutné doručovať iba prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy SR v súlade s podmienkami a podrobnosťami o e-komunikácii (napr. formuláre podľa daňového poriadku, zákona o DPH a pod.). Na takéto podania, doručené inak ako elektronicky, sa nebude prihliadať.

Praktické rady

  • Nemáte občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu), čítačku čipových kariet, BOK kód, prípadne nahraté certifikáty? O eID kartu, BOK kód, čítačku čipových kariet a o nahratie certifikátov môžete požiadať na ktoromkoľvek z 84 pracovísk oddelenia dokladov nezávisle od miesta vášho trvalého pobytu. Ministerstvo vnútra SR však upozorňuje, že na oddeleniach dokladov začína tzv. pasová sezóna, v dôsledku ktorej sa čakacie doby predlžujú. Ministerstvo tiež upozorňuje, že základná zákonná lehota na vydanie občianskeho preukazu je 30 dní.
  • Nemáte nainštalované ovládače k čítačke čipových kariet, aplikácie na prihlásenie s eID kartou a pre KEP? Všetky potrebné ovládače a aplikácie k eID karte nájdete na portáli www.slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“. Viac informácií nájdete v sekcii „Ako začať“, prípadne v časti „Pomoc“.
  • Neregistrovali ste sa zatiaľ na portáli Finančnej správy SR a chcete vedieť, aké máte možnosti? Možnosti registrácie na portáli Finančnej správy SR sú tri: pomocou eID karty s BOK kódom, cez KEP alebo prostredníctvom registračného formulára. Je potrebné, aby ste s registráciou začali dostatočne vopred, pretože proces registrácie je nutné následne autorizovať, čo môže trvať aj niekoľko dní. Postup registrácie, prihlásenia a autorizácie pomocou eID karty na portáli Finančnej správy SR nájdete vysvetlený krok za krokom v praktickom VIDEONÁVODE.
  • Ktorá z uvedených možností registrácie je najjednoduchšia a najrýchlejšia? Najrýchlejšia a najjednoduchšia je registrácia a aj autorizácia eID kartou (cez ÚPVS) alebo použitím KEP, kde sa nevyžaduje osobná návšteva správcu dane (daňový úrad, colný úrad). Po prihlásení sa na portál Finančnej správy SR, v časti „Autorizácie“ kliknite na „Žiadosť o autorizáciu“ a vyplníte príslušný formulár. Informácia o úspešnej autorizácii vám príde e-mailom. Pri registrácii prostredníctvom registračného formulára je potrebné sa k autorizácii dostaviť osobne k správcovi dane a doložiť viaceré dokumenty a ak nemáte eID kartu, budete u správcu dane musieť uzatvoriť aj písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Viac... 

 

*Prijatím zákona o dôveryhodných službách sa zrušil zákon o elektronickom podpise a pojem zaručený elektronický podpis (ZEP) sa zmenil na kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

(23. 04. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov