Ústredný portál verejnej správy

Druhá fáza čistenia ORSR

Vážení používatelia,

v druhej polovici roku 2021 sme vás informovali o začiatku „čistenia obchodného registra“, ktoré realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR v súčinnosti s registrovými súdmi postupne v niekoľkých fázach.

V poradí druhá fáza „čistenia“ spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb, a to konkrétne osôb, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a likvidátor ustanovený v likvidácii neuložil do zbierky listín ani do 31. decembra 2020 zoznam majetku, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.

Zoznam takýchto osôb zverejňuje Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle...

V prípade, ak sa subjekty uvedené v zozname domnievajú, že uvedená podmienka výmazu sa na nich nevzťahuje z dôvodu, že svoje povinnosti splnili a nemajú byť z obchodného registra vymazané, môžu ministerstvo kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymazy.orsr@justice.sk.

Tretia fáza „čistenia obchodného registra“ sa bude týkať podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb a organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb, ktoré ani do 30. septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje
v obchodnom registri alebo nenavrhli zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri.

Viac informácií nájdete v oficiálnom ozname Ministerstva spravodlivosti SR...

(23. 03. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov