Ústredný portál verejnej správy

Výmaz zapísaných osôb z obchodného registra

Vážení používatelia,

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi začalo prvú fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra.

V zmysle ustanovenia § 768s Obchodného zákonníka sa v rámci „čistenia obchodného registra“ vymažú z obchodného registra tie zapísané osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020, do obchodného registra už nezapisujú. 

V prvej fáze „čistenia obchodného registra“ ide o zapísané fyzické osoby, ktoré sú v súčasnosti v obchodnom registri vedené v oddiele „FIRM“. 

Zoznam zapísaných fyzických osôb, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. Predmetný zoznam bol zverejnený dňa 1. decembra 2020 v Obchodnom vestníku č. 231/2020.

Zverejnený zoznam nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.  

V súvislosti so zverejneným zoznamom fyzických osôb, zaradených do zoznamu na výmaz, došlo v spolupráci s registrovými súdmi ku dňu 30. septembra 2021 k výmazu prvých 5 496 subjektov z oddielu „FIRM“.

V ďalšej fáze „čistenia obchodného registra“ Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi pripravuje výmaz ďalšej skupiny zapísaných subjektov, a to podnikov a organizačných zložiek podnikov zahraničných fyzických osôb. Zoznam týchto osôb bol dňa 23. decembra 2020 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 247/2020.

Zverejnený zoznam nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi  postupne pripravuje výmaz ďalších subjektov. Informácie a všetky zoznamy zverejnené v Obchodnom vestníku nájdete na webovom sídle Ministertva spravodlivosti SR.  

(12. 10. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov