Ústredný portál verejnej správy

Školy a školské zariadenia - otázky a odpovede

V tejto sekcii nájdete vypracované najčastejšie vyhľadávané informácie týkajúce sa škôl a školských zariadení súvisiace s elektronickými schránkami a službami Ústredného portálu verejnej správy
 1. Je škola a školské zariadenie orgánom verejnej moci?
 2. Kto má spravovať elektronickú schránku školy, ak je zriaďovateľom školy obec, a teda štatutárom je starosta obce?
 3. Ako bude škole zriadená elektronická schránka v prípade, že nemá  IČO?
 4. Kde nájdeme viacej informácií k zriadeniu schránok?
 5. Odkedy majú školy povinnosť komunikovať elektronicky?
 6. Koľkým osobám je možné delegovať prístup do schránky?
 7. Musia školy požiadať o mandátny certifikát a časovú pečiatku alebo im postačí kvalifikovaný elektronický podpis riaditeľa?
 8. Ako vybaviť kvalifikovaný certifikát k elektronickej pečati?
 9. Zriaďovateľom súkromnej základnej školy je občianske združenie,ktoré nie je zapísané v obchodnom registri. Od kedy má povinnosť využívať elektronickú schránku?
 10. V akých prípadoch a odkedy je vysoká škola povinná využívať elektronickú schránku?
 11. Vzťahuje sa povinnosť zriadiť elektronické schránky aj na centrá voľného času a na ostatné školské zariadenia?
 12. Sú školy povinné využívať centrálne úradné doručovanie (CÚD)?

1. Je škola a školské zariadenie orgánom verejnej moci?

Na účely zákona o e-Governmente je orgánom verejnej moci bez ohľadu na zriaďovateľa:

 • riaditeľ materskej školy (od 1. januára 2021),
 • riaditeľ základnej školy,
 • riaditeľ základnej školy s materskou školou,
 • riaditeľ strednej školy,
 • riaditeľ spojenej školy, ktorej súčasťou je základná alebo stredná škola.
Orgánmi verejnej moci sú aj riaditelia cirkevných škôl a riaditelia súkromných škôl (základných škôl alebo stredných škôl).

Na účely zákona o e-Governmente nie je orgánom verejnej moci bez ohľadu na zriaďovateľa:

 • riaditeľ základnej umeleckej školy,
 • riaditeľ jazykovej školy,
 • riaditeľ školského zariadenia.

Viac informácií nájdete aj priamo na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v časti Súhrnné informácie pre školy a školské zariadenia k povinnostiam podľa zákona o e-Governmente a v Stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k postaveniu materských škôl a autorizácii elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov [.pdf, 448 kB].

2. Kto má spravovať elektronickú schránku školy, ak je zriaďovateľom školy obec, a teda štatutárom je starosta obce?

Ak je zriaďovateľom školy obec, elektronickú schránku školy spravuje štatutárny orgán školy – riaditeľ. Starosta obce má automaticky vytvorený zákonný prístup do elektronickej schránky školy. V listinnej žiadosti (Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci, organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity podľa § 12 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente) a v elektronickej žiadosti (Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu bez právnej subjektivity) je potrebné uviesť v časti Identifikátor vedúceho OVM riaditeľa danej školy.

3. Ako bude škole zriadená elektronická schránka v prípade, že nemá samostatné IČO?

V prípade, že škola nemá samostatné IČO, použije sa ustanovenie § 12 ods. 6 zákona 305/2013 Z. z. o e-Governmente a elektronická schránka jej bude vytvorená ako elektronická schránka organizačnej zložky.

4. Kde nájdeme viacej informácií k zriadeniu schránok?

V súvislosti s elektronickou schránkou dávame do pozornosti § 11, § 12 a nasl. zákona 305/2013 Z.z. o e-Govermente, ktoré hovoria o zriadení elektronickej schránky. Ďalšie informácie nájdete na portáli www.slovensko.sk, kde sú uverejnené aj príslušné formuláre – žiadosť na zriadenie elektronickej schránky, ako aj žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.

5. Odkedy majú školy povinnosť komunikovať elektronicky?

Všetky orgány verejnej moci sú povinné komunikovať elektronicky od 1. novembra 2016.

6. Koľkým osobám je možné delegovať prístup do schránky?

Počet osôb, ktorým je možné udeliť oprávnenie, zákon nelimituje. Avšak pri udeľovaní oprávnenia je potrebné zvážiť, komu a v akom rozsahu (čiastočný, úplný) prístup umožníte, nakoľko tieto osoby sa následne budú môcť prihlasovať do elektronickej schránky a disponovať s ňou.

7. Musia školy požiadať o mandátny certifikát a časovú pečiatku alebo im postačí kvalifikovaný elektronický podpis riaditeľa?

Pri výkone verejnej moci elektronicky riaditeľ rozhodnutia podpisuje prostredníctvom mandátneho certifikátu alebo ich pečatí kvalifikovanou elektronickou pečaťou, a teda nie svojím osobným kvalifikovaným certifikátom uloženým na eID (na elektronickom občianskom preukaze s čipom).

Mandátny certifikát sa vydáva fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci (§ 8 zákona č. 272/2016 Z. z.).

Mandátny certifikát vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. V praxi platí, že ak úradný dokument vyžaduje podpis konkrétnej osoby v konkrétnej funkcii, použije sa ako autorizácia kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom. Ak však osobitný právny predpis neustanovuje podpis konkrétnej osoby na úradnom dokumente, teda vyžaduje iba podpis oprávnenej osoby ako prejav vôle konať v mene orgánu verejnej moci, použije sa na autorizáciu elektronický podpis s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovaná elektronická pečať orgánu verejnej moci.

8. Ako vybaviť kvalifikovaný certifikát k elektronickej pečati?

Kvalifikovanú elektronickú pečať je možné na ÚPVS vytvárať pomocou kľúčového páru v HSM module ÚPVS nasledovnými spôsobmi: integráciou na centrálnu elektronickú podateľňu (CEP), na portáli slovensko.sk v konštruktore správy v elektronickej schránke pomocou tlačidla „Zapečatiť“. Bližšie informácie k využívaniu kvalifikovanej elektronickej pečate v konštruktore správy nájdete v sekcii „Návody pre inštitúcie“ a v Metodickom usmernení k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli. Metodické usmernenie nie je určené pre tie subjekty, ktoré chcú autorizovať elektronické dokumenty kvalifikovanou elektronickou pečaťou vytváranou prostredníctvom vlastného externého certifikovaného zariadenia (čipová karta, USB kľúč a pod., t. j. nie v HSM module ÚPVS). V takomto prípade je potrebné sa obrátiť priamo na vybraného kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. Zoznam poskytovateľov je zverejnený na stránke Národného bezpečnostného úradu SR

9. Zriaďovateľom súkromnej základnej školy je občianske združenie, ktoré nie je zapísané v obchodnom registri. Od kedy má povinnosť využívať elektronickú schránku?

Aktivácia elektronických schránok občianskych združení na doručovanie prebehla v júni 2020.

10. V akých prípadoch a odkedy je vysoká škola povinná využívať elektronickú schránku?

Využívanie elektronickej schránky vysokou školou je ovplyvnené tým, aké konania škola práve vykonáva. Ak ide o rozhodovanie o prijatí či neprijatí, v tomto prípade koná vysoká škola ako orgán verejnej moci. Pri takýchto konaniach platí povinnosť komunikovať elektronicky od 1. novembra 2016. Ak koná v iných oblastiach, nemá postavenie orgánu verejnej moci, a je teda právnickou osobu nezapísanou do Obchodného registra SR. V tomto prípade bude mať elektronickú schránku zriadenú a aktivovanú na doručovanie v zmysle indikatívneho harmonogramu.

11. Vzťahuje sa povinnosť zriadiť elektronické schránky aj na centrá voľného času a na ostatné školské zariadenia?

Nakoľko centrá voľného času a ostatné školské zariadenia nie sú orgánmi verejnej moci, ale v zmysle zákona o e-Governmente sa chápu ako právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, majú povinnosť mať elektronické schránky zriadené a aktivované v zmysle indikatívneho harmonogramu.

12. Sú školy povinné využívať centrálne úradné doručovanie (CÚD)?

Uvedenú povinnosť majú iba orgány verejnej moci, ktoré sú štátne rozpočtové organizácie. Školy, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo samosprávne kraje túto podmienku nespĺňajú. Za štátne rozpočtové organizácie sa považujú školy, ktorých zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy, a ktoré sú definované v zákone o štátnej správe v školstve:

 • materské školy,
 • základné školy,
 • stredné školy (gymnáziá, odborné školy, športové školy, konzervatóriá, škola umeleckého priemyslu),
 • základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • praktické školy,
 • odborné učilištia, školy, v ktorých sa vzdelávanie a výchova uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody.

Dátum poslednej zmeny: 8. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 15. 2. 2019