Ústredný portál verejnej správy

Školy a školské zariadenia - otázky a odpovede

V tejto sekcii nájdete vypracované najčastejšie vyhľadávané informácie týkajúce sa škôl a školských zariadení súvisiace s elektronickými schránkami a službami Ústredného portálu verejnej správy
 1. Je škola a školské zariadenie orgánom verejnej moci?
 2. Kto má spravovať elektronickú schránku školy, ak je zriaďovateľom školy obec, a teda štatutárom je starosta obce?
 3. Ako bude škole zriadená elektronická schránka v prípade, že nemá  IČO?
 4. Kde nájdeme viacej informácií k zriadeniu schránok?
 5. Odkedy majú školy povinnosť komunikovať elektronicky?
 6. Koľkým osobám je možné delegovať prístup do schránky?
 7. Musia školy požiadať o mandátny certifikát a časovú pečiatku alebo im postačí kvalifikovaný elektronický podpis riaditeľa?
 8. Ako vybaviť kvalifikovaný certifikát k elektronickej pečati v prípade, že orgán verejnej moci bude využívať iba všeobecné formuláre dostupné v elektronickej schránke?
 9. Zriaďovateľom súkromnej základnej školy je občianske združenie,ktoré nie je zapísané v obchodnom registri. Od kedy má povinnosť využívať elektronickú schránku?
 10. V akých prípadoch a odkedy je vysoká škola povinná využívať elektronickú schránku?
 11. Vzťahuje sa povinnosť zriadiť elektronické schránky aj na centrá voľného času a na ostatné školské zariadenia?

1. Je škola a školské zariadenie orgánom verejnej moci?

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zveruje a rozdeľuje právomoci v oblasti výkonu štátnej správy v školstve medzi niekoľko osôb, vrátane riaditeľov škôl. Ustanovenie § 5 ods. 34 v spojení s § 38 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zároveň riaditeľom základných a stredných škôl výslovne zveruje právomoc vykonávať štátnu správu v taxatívne vymenovaných veciach v rámci správneho konania. Táto oblasť štátnej správy nespadá ani do oblastí vylúčených z pôsobnosti zákona o e-Governmente, a teda základné, stredné a spojené školy sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu, ktorú im zveruje zákon.

Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia nie sú orgánmi verejnej moci. Z ustanovenia § 5 ods. 5, 6, 13 a 14 v spojení s § 38 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve vyplýva, že riaditelia uvedených škôl ani riaditelia školských zariadení nerozhodujú v rámci správneho konania a na ich rozhodovanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Školské zariadenia a uvedené druhy škôl teda majú podľa zákona o e-Governmente len práva a povinnosti právnických osôb, vo vzťahu ku ktorým sa verejná moc elektronicky vykonáva.

Viac informácií nájdete aj v dokumente Súhrnné informácie pre školy a školské zariadenia k povinnostiam podľa zákona o e-Governmente, ktorého autorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

2. Kto má spravovať elektronickú schránku školy, ak je zriaďovateľom školy obec, a teda štatutárom je starosta obce?

V prípade školy, ktorej štatutárom je starosta obce, má primárny prístup do elektronickej schránky tejto školy práve starosta obce. Avšak v zmysle § 5 ods. 3 školského zákona rozhodnutia vydané školou podpisuje riaditeľ základnej školy, to znamená, že je potrebné, aby ho štatutár splnomocnil na prístup do schránky.

3. Ako bude škole zriadená elektronická schránka v prípade, že nemá samostatné IČO?

V prípade, že škola nemá samostatné IČO, použije sa ustanovenie § 12 ods. 6 zákona 305/2013 Z.z. o e-Governmente a elektronická schránka jej bude vytvorená ako elektronická schránka organizačnej zložky.

4. Kde nájdeme viacej informácií k zriadeniu schránok?

V súvislosti s elektronickou schránkou dávame do pozornosti § 11, § 12 nasl. zákona 305/ 2013 Z.z. o e-Govermente, ktoré hovoria o zriadení elektronickej schránky. Ďalšie informácie nájdete na portáli www.slovensko.sk, kde sú uverejnené aj príslušné formuláre – žiadosť na zriadenie elektronickej schránky, ako aj žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.

5. Odkedy majú školy povinnosť komunikovať elektronicky?

Orgány verejnej moci sú povinné komunikovať elektronicky už od 1. novembra 2013, no na základe výnimky v zákone o e-Governmente bola táto povinnosť niektorým orgánom verejnej moci pre technické prekážky posunutá. Táto výnimka sa 1. novembra 2016 zrušila a odvtedy sú všetky orgány verejnej moci povinné komunikovať elektronicky.

6. Koľkým osobám je možné delegovať prístup do schránky?

Počet osôb, ktorým je možné udeliť splnomocnenie, zákon nelimituje. Avšak pri udeľovaní splnomocnenia je potrebné zvážiť, komu a v akom rozsahu je prístup umožnený, nakoľko tieto osoby môžu konať v mene školy.

7. Musia školy požiadať o mandátny certifikát a časovú pečiatku alebo im postačí kvalifikovaný elektronický podpis riaditeľa?

Pri výkone verejnej moci elektronicky riaditeľ rozhodnutia podpisuje prostredníctvom mandátneho certifikátu alebo ich pečatí kvalifikovanou elektronickou pečaťou, a teda nie svojím osobným kvalifikovaným certifikátom uloženým na eID (na elektronickom občianskom preukaze s čipom).

Mandátny certifikát sa vydáva fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci (§ 8 zákona č. 272/2016 Z.z.).

Mandátny certifikát vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. V praxi platí, že ak úradný dokument vyžaduje podpis konkrétnej osoby v konkrétnej funkcii, použije sa ako autorizácia kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom. Ak však osobitný právny predpis neustanovuje podpis konkrétnej osoby na úradnom dokumente, teda vyžaduje iba podpis oprávnenej osoby ako prejav vôle konať v mene orgánu verejnej moci, použije sa na autorizáciu elektronický podpis s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovaná elektronická pečať orgánu verejnej moci.

8. Ako vybaviť kvalifikovaný certifikát k elektronickej pečati v prípade, že orgán verejnej moci bude využívať iba všeobecné formuláre dostupné v elektronickej schránke?

Orgánom verejnej moci, ktoré chcú na zasielanie svojich rozhodnutí využívať iba všeobecné formuláre „Všeobecnej agendy“ dostupné v  elektronickej schránke, odporúčame, aby sa na účely zaobstarania elektronickej pečate obrátili priamo na vybraného kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb im v tomto prípade uloží kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na externé certifikované zariadenie (napr. na čipovú kartu, USB kľúč a pod.). Postup podľa Metodického usmernenia č. 3/2015 sa v tomto prípade nepoužije. Zoznam poskytovateľov je zverejnený na stránke Národného bezpečnostného úradu SR

9. Zriaďovateľom súkromnej základnej školy je občianske združenie, ktoré nie je zapísané v obchodnom registri. Od kedy má povinnosť využívať elektronickú schránku?

Pre súkromnú školu zriadenú občianskym združením platí, že v rozsahu, v ktorom vykonáva prenesenú štátnu správu zverenú zákonom, je škola orgán verejnej moci. V praxi to znamená, že by mala mať škola vytvorené dve elektronické schránky, a to ako orgán verejnej moci a ako právnická osoba.

Elektronickú schránku ako orgán verejnej moci bude využívať na plnenie vyššie uvedených povinností. V žiadosti o zriadenie elektronickej schránky v bode 2 uvedie typ orgánu verejnej moci – iná organizácia verejnej správy (škola).

Aktivácia elektronickej schránky občianskeho združenia na doručovanie začne 1. júna 2020 a skončí prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu, a teda 11. júna 2020. Do uvedeného termínu je možné takéto elektronické schránky aktivovať na doručovanie dobrovoľne.

10. V akých prípadoch a odkedy je vysoká škola povinná využívať elektronickú schránku?

Využívanie elektronickej schránky vysokou školou je ovplyvnené tým, aké konania škola práve vykonáva. Ak ide o rozhodovanie o prijatí či neprijatí, v tomto prípade koná vysoká škola ako orgán verejnej moci. Pri takýchto konaniach platí povinnosť komunikovať elektronicky od 1. novembra 2016. Ak koná v iných oblastiach, nemá postavenie orgánu verejnej moci, a je teda právnickou osobu nezapísanou do Obchodného registra SR. V tomto prípade bude mať elektronickú schránku zriadenú a aktivovanú na doručovanie po 1. júni 2020.

11. Vzťahuje sa povinnosť zriadiť elektronické schránky aj na centrá voľného času a na ostatné školské zariadenia?

Nakoľko centrá voľného času a ostatné školské zariadenia nie sú orgánmi verejnej moci, ale v zmysle zákona o e-Governmente sa chápu ako právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, povinnosť mať elektronické schránky zriadené a aktivované na doručovanie majú až od 1. júna 2020. Do uvedeného termínu si môžu elektronické schránky zriadiť a aktivovať na doručovanie dobrovoľne.

Dátum poslednej zmeny: 6. 9. 2019
Dátum zverejnenia: 15. 2. 2019