Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
vicepremierka@vicepremier.gov.sk

Zaručená konverzia

Občan a štát

Účelom zaručenej konverzie v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

Konverzia sa vykonáva postupom pre zaručenú konverziu oprávnenou osobou. Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-Governmente: orgán verejnej moci, advokát a notár, poštový podnik, poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny, Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely výkonu jeho činnosti a právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré nadobudla a ktoré ako poverená osoba konsoliduje.

Zaručená konverzia sa teda vykonáva ako konverzia:

  1. dokumentu z elektronickej formy do listinnej formy,
  2. dokumentu z  listinnej formy do elektronickej formy,
  3. elektronického dokumentu do elektronického dokumentu v inom formáte.

Viac informácií nájdete vo vyhláške alebo v súvisiacom článku o Zaručenej konverzii na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 11. 2015

Lokalita

  • Slovensko