Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR

Vzťahy s EÚ

Financie a hospodárstvo

Hospodárska a finančná kríza odhalila viaceré problémy v hospodárskom riadení EÚ a eurozóny, neudržateľné makroekonomické a finančné trendy ako aj vzájomnú závislosť a prepojenosť jednotlivých ekonomík. Jednou z hlavných reakcií preto bolo prehĺbenie koordinácie hospodárskych, fiškálnych a finančných politík v rámci EÚ s cieľom riešiť vyššie uvedené problémy a podporiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Cieľom rámca správy hospodárskych záležitostí Európskej únie je identifikácia, prevencia a náprava problematických hospodárskych trendov, akými sú nadmerný deficit verejných financií alebo neprimerane vysoká úroveň verejného dlhu, ktoré môžu brzdiť rast a ohrozovať hospodárstva členských štátov.

Európsky semester

Európsky semester (EU semester) je cyklus koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v rámci EÚ. Zameriava sa na šesťmesačné obdobie od začiatku každého roka, odtiaľ pochádza aj jeho názov – „semester“. Každý EU semester začína zverejnením dokumentu EK “Ročný prieskum rastu” na jeseň predchádzajúceho roku, v ktorom EK stanovuje kľúčové hospodárske priority na nasledujúci rok. Následne lídri členských štátov EÚ na jarnom zasadnutí ER posudzujú Ročný prieskum rastu a dohodnú sa na spoločnom smerovaní fiškálnych a štrukturálnych politík.

Rozpočet EÚ

Do rozpočtu Európskej únie prispievajú všetky členské štáty, a teda všetci jej občania. Rozpočet umožňuje EÚ spĺňať požiadavky verejnosti a realizáciu jej politík prostredníctvom financovania činností v rôznych sférach, ako napr. poľnohospodárska politika, regionálna politika, výskum, životné prostredie, vzdelávanie a odborná príprava, vnútorná a vonkajšia politika EÚ. Rozpočet EÚ schvaľuje Rada EÚ a Európsky parlament a spravuje ho Európska komisia.

Podrobnejšie informácie k hospodárskemu riadeniu EÚ sú dostupné na stránkach Európskej Komisie:

Dátum poslednej zmeny: 18. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 28. 2. 2017