Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Daňové zvýhodnenie pre mladých

Bývanie

Do roku 2018 fungoval štátny príspevok pre mladých vo forme zvýhodnenej úrokovej sadzby vo výške 3 % (2 % poskytoval štát a 1 % banka). Od 1. januára 2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky zaviedlo namiesto zvýhodnenej úrokovej sadzby tzv. daňový bonus na zaplatené úroky ako odpočítateľnú položku od daňovej povinnosti v daňovom priznaní.
 1. Výška daňového bonusu
 2. Podmienky na uplatnenie daňového bonusu
 3. Uplatnenie daňového bonusu
 4. Daňový bonus od 1.1.2024

Výška daňového bonusu

Daňový bonus je možné uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov najviac zo sumy 50 000 eur v danom kalendárnom roku, najviac vo výške 400 € za jeden rok. Nárok na uplatnenie daňového bonusu trvá 5 rokov (60 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov splácania). Nárok na pomernú časť daňového bonusu vzniká v prípade, ak si hypotéku nevezmete presne 1. januára, ale ktorýkoľvek iný mesiac a deň v roku.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

Podmienky pre jednotlivca:

 • zmluva o úvere na bývanie bola uzatvorená po 31. decembri 2017,
 • vek od 18 do 35 rokov (ku dňu podania žiadosti o tento úver),
 • priemerný mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie do 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR  (V roku 2022 priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve dosiahla 1 304 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 695,20 eura, táto suma  sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2023.),
 • len z výšky maximálne 50 000 € poskytnutého úveru na bývanie na jeden byt alebo dom.

Podmienky pre viaceré osoby, resp. manželov: (daňový bonus si môže uplatniť iba hlavný dlžník, spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká)

 • zmluva o úvere na bývanie bola uzatvorená po 31. decembri 2017, do 31. decembra 2023,
 • vek od 18 do 35 rokov,
 • súčet príjmov dlžníka a všetkých spoludlžníkov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie do 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, ktorá sa vynásobí počtom dlžníkov (V roku 2022 priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve dosiahla 1 304 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 695,20 eura, táto suma  sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2023.),
 • len z výšky maximálne 50 000 € poskytnutého úveru na bývanie na jeden byt alebo dom.

Uplatnenie daňového bonusu

Ak podmienky nároku na daňový bonus spĺňate, požiadajte v dostatočnom predstihu banku o Potvrdenie o zaplatených úrokoch. Zákonná lehota na vydanie tohto potvrdenia je 30 kalendárny dní od podania žiadosti.

Nárok na daňový bonus sa môže uplatniť len raz ročne po uplynutí zdaňovacieho obdobia, buď:

 • cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň: zamestnávateľovi odovzdajte Potvrdenie o zaplatených úrokoch a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpíšte čestné vyhlásenie, že hypotekárny úver nebol uzavretý pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok
 • cez daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby: Potvrdenie o zaplatených úrokoch je povinnou prílohou daňového priznania.

Pomocou uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky sa teda daň z príjmu znižuje, resp. môže vzniknúť aj preplatok na dani.

Daňový bonus od 1.1.2024

Na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené od  1. januára 2024 platí nový zvýšený daňový bonus na zaplatené úroky.

Výška daňového bonusu 

Daňový bonus je možné uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov maximálne však 1 200 eur najskôr za zdaňovacie obdobie 2024. Nárok na uplatnenie daňového bonusu trvá 5 rokov (60 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov). Ak čerpanie hypotéky nenastalo od 1. januára, daňovník si môže uplatniť iba pomernú časť daňového bonusu prislúchajúcu k počtu mesiacov, kedy splácal úver na bývanie.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

 • zmluva o úvere na bývanie uzatvorená najskôr 1. 1. 2024,
 • vek 18 až 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
 • priemerný príjem daňovníka, vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov (zo zamestnania, z podnikania, samostatne zárobkovej činnosti, príjmy z kapitálového majetku, príjmy z prenájmu a pod.) za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie je najviac 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. V roku 2023 priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve dosiahla 1 430 eur, teda 1,6 násobok tejto sumy predstavuje 2 288 eur, táto suma  sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2024. V prípade spoludlžníkov sa táto suma zdvojnásobuje čo predstavuje sumu 4 576 eur,
 • nehnuteľnosť sa nesmie prenajímať.

Nárok na daňový bonus sa môže uplatniť len raz ročne po uplynutí zdaňovacieho obdobia, buď:

 • Cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň: zamestnávateľovi odovzdajte Potvrdenie o zaplatených úrokoch a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpíšte čestné vyhlásenie, že hypotekárny úver nebol uzavretý pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok;
 • Cez daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby: Potvrdenie o zaplatených úrokoch je povinnou prílohou daňového priznania.

Dotknuté právne predpisy

 • § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie

Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2024
Dátum zverejnenia: 9. 1. 2017

Lokalita

 • Slovensko