Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Podnikanie

Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch krajiny, používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

Zemepisným označením výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine.

Zaručená tradičná špecialita je názov poľnohospodárskeho výrobku  alebo potraviny, ktoré sú výsledkom spôsobu výroby, spracovania alebo zloženia zodpovedajúceho tradičnému postupu pre tento výrobok alebo potravinu, alebo sa vyrábajú s použitím tradičných surovín alebo zložiek. Podmienkou pre ich registráciu je ich používanie na označovanie  špecifického výrobku alebo identifikácia tradičného alebo špecifického charakteru výrobku.

Predmet ochrany
Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

Ochrana zemepisného pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín je možná  len na úrovni Európskeho spoločenstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny z 21. novembra 2012.

Na jednotnom území EÚ je možné chrániť zemepisné označenia pre liehoviny podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, ako aj označenia pôvodu, zemepisné označenia a tradičné pojmy v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.

Prihláška označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa podáva písomne na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Medzinárodná ochrana
Osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, môžu požiadať prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o medzinárodný zápis označenia pôvodu v členských krajinách Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu.

Žiadosť o zápis označenia pôvodu do medzinárodného registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve sa zakladá na zápise a ochrane označenia pôvodu na národnej alebo regionálnej úrovni.

Podrobné informácie o ochrane označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o ochrane zaručených tradičných špecialít nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Dátum poslednej zmeny: 12. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 5. 2. 2014

Lokalita

  • Slovensko