Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Ochrana ovzdušia

Životné prostredie

Ovzdušie je jednou zo zložiek životného prostredia, ktorého ochrana je mimoriadne dôležitá.

Základným hmotnoprávnym predpisom ochrany ovzdušia je zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý upravuje

 • vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie, hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia,
 • získavanie informácií o kvalite ovzdušia s cieľom pomáhať v boji proti znečisťovaniu ovzdušia a nepriaznivým vplyvom na ovzdušie,
 • monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych opatrení a opatrení Európskej únie,
 • práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia,
 • osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov,
 • oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,
 • správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia.

Zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia podľa § 45 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný ako:

 • technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len "stacionárny zdroj"). Vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku, 
 • pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie (ďalej len "mobilný zdroj").

Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na:

 • osobitne závažné technologické celky (ďalej len "veľký zdroj"),
 • závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len "stredný zdroj"), 
 • ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (ďalej len "malý zdroj").

Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia

Prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú:

 • emisné limity,
 • technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
 • národné emisné stropy,
 • emisné kvóty.

Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zdroja, zariadenia alebo z inej súčasti zdroja vyjadrená ako:

 • hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch,
 • hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času,
 • limitný emisný faktor,
 • emisný stupeň,
 • stupeň odsírenia,
 • tmavosť dymu.

Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov ustanovené pre nové zariadenia stacionárnych zdrojov vychádzajú z možností najlepších dostupných techník. Tieto emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov z hľadiska ochrany ovzdušia určujú minimálne požiadavky na prevádzku týchto zdrojov.

Národný emisný strop je maximálne množstvo znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok antropogénneho pôvodu vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré sa môžu v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia zo všetkých zdrojov na území Slovenskej republiky. Do tohto množstva sa nezapočítavajú emisie z medzinárodnej námornej dopravy a emisie z lietadiel okrem emisií z cyklu pristávania a štartu. 

Kvalita ovzdušia

Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a v ostatných prípadoch zlepšiť kvalitu ovzdušia. Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota a cieľová hodnota.

Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1 zákona.

Pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na celom území zabezpečuje ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo") poverená organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (ďalej len "poverená organizácia"), ktorou je Slovenský hydrometeorologický ústav.

Ministerstvo, Okresný úrad v sídle kraja a Slovenský hydrometeorologický ústav sú povinní sprístupňovať určené aktuálne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní.

Oblasťami vyžadujúcimi osobitnú ochranu ovzdušia :

 • oblasti riadenia kvality ovzdušia, 
 • vymedzené časti zón alebo aglomerácií s rozlohou najmenej 50 km2, ak sa v nich vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu, 
 • národné parky, 
 • chránené krajinné oblasti, 
 • kúpeľné miesta.

Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je aglomerácia alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená

 • limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu    tolerancie,
 • limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, ak nie je určená medza tolerancie,
 • cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium nikel alebo benzo(a)pyrén.

V oblastiach riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt vrátane príslušnej medze tolerancie, pre ktoré už lehota na ich dosiahnutie uplynula, program alebo integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia určí merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo.

Ak v aglomerácii alebo v zóne existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia výstražný prah, limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu vrátane príslušnej medze tolerancie okresný úrad v sídle kraja vypracuje v spolupráci so subjektmi uvedenými v § 11 ods. 3 zákona pred ustanoveným termínom dosiahnutia limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt akčný plán obsahujúci krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať na zníženie rizika vzniku takéhoto prekročenia a na obmedzenie jeho trvania.

Povinnosti osôb

 • Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na ktorých sa vykoná podstatná zmena, musia zodpovedať najlepšej dostupnej technike a všetky zariadenia stacionárnych zdrojov musia spĺňať ustanovené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok. Podstatná zmena je zmena v charaktere alebo v činnosti stacionárneho zdroja alebo jeho rozšírenie, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie; podstatnou zmenou je aj zmena ustanovená pre konkrétne zariadenie vo vykonávacom predpise k zákonu.
 • V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia“) podľa tohto zákona alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak palivo nie je takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii zariadenia.
 • Palivá určené na spaľovanie v zariadeniach stacionárnych zdrojov alebo určené na pohon mobilných zdrojov, pre ktoré sú ustanovené požiadavky na kvalitu, sa môžu uvádzať na trh v Slovenskej republike, ak spĺňajú tieto požiadavky. Ak  ide o odpady a palivá z nich vyrobené, možno uvádzať na trh v Slovenskej republike len ustanovené druhy palív; to sa nevzťahuje na odpady a palivá z nich vyrobené, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovniach odpadov alebo v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov. Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o palivách v ustanovenom rozsahu, preukazovať kvalitu palív ustanoveným spôsobom a poskytovať ustanovené údaje spotrebiteľom a okresnému úradu.
 • Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike organické rozpúšťadlá, náterové látky, lepidlá, tlačiarenské farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel a ďalšie výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel (ďalej len „výrobok“), je povinný vypracovať technickú dokumentáciu výrobku a na požiadanie ju poskytnúť spotrebiteľom, okresnému úradu a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
 • Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na domáci trh regulované výrobky, je povinný viesť evidenciu o množstve predaných regulovaných výrobkov a ich kvalite a každoročne tieto údaje predkladať inšpekcii do 15. februára za predchádzajúci rok.
 • Prevádzkovatelia veľkých, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia majú v príslušných ustanoveniach zákona definované konkrétne povinnosti.

Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní

 • uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona, alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,
 • dodržiavať emisné limity určené okresným úradom podľa tohto zákona alebo emisné limity určené správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak emisné limity nie sú pre stacionárny zdroj takto určené, dodržiavať ustanovené emisné limity,
 • vykonať opatrenia na nápravu uložené okresným úradom alebo inšpekciou,
 • zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným okresným úradom; návrh postupu výpočtu množstva emisií predkladať na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene,
 • oznamovať okresnému úradu každoročne do 15. februára ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke,
 • odstraňovať bezodkladne nebezpečné poruchové stavy v prevádzke stacionárneho zdroja a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; ak nebezpečné poruchové stavy bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí alebo môžu spôsobiť okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia zastaviť alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti, dovtedy kým nebude zabezpečená jeho prevádzka podľa § 15 ods. 1 písmeno a) zákona,
 • informovať bezodkladne okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a inšpekciu o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie významne ovplyvňujúcej kvalitu ovzdušia a bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,
 • zabezpečiť automatizované monitorovacie systémy emisií, ak je tak ustanovené a prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou, podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a v súlade s ustanovenými požiadavkami na monitorovanie,
 • zabezpečiť monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o veľké zdroje podľa osobitného predpisu, ) a ak okresný úrad určí podmienku monitorovania v súhlase alebo ak podmienku monitorovania určí správny orgán v integrovanom povolení a vykonávať ho v súlade s dokumentáciou, s podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a v súlade s ustanovenými požiadavkami na monitorovanie kvality ovzdušia,
 • umožniť zamestnancom príslušného orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom  povereným osobám prístup ku stacionárnemu zdroju na účely zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly stacionárneho zdroja, monitorovacieho systému a ich prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
 • informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárneho zdroja a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania ustanoveným spôsobom,
 • dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené okresným úradom podľa tohto zákona alebo určené správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
 • vypracovať na vyzvanie okresného úradu program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov podľa ustanoveného obsahu alebo program znižovania emisií aktualizovať,
 • dodržiavať určené emisné kvóty,
 • podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona a predkladať okresnému úradu potrebné podklady,
 • vypracovať každoročne správu o prevádzke a kontrole stacionárneho zdroja, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dve a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu a predkladať ju okresnému úradu do 15. februára nasledujúceho roka; správa musí obsahovať zhodnotenie prevádzky stacionárneho zdroja a porovnanie skutočných emisií do ovzdušia a vody s emisnými limitmi,
 • monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a  podmienok prevádzkovania, ktoré sa vzťahujú na stacionárny zdroj a plniť požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a na monitorovanie kvality ovzdušia ustanoveným spôsobom, v ustanovených lehotách a v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo s podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené alebo technické požiadavky a podmienky prevádzkovania alebo požiadavky na automatizované meracie systémy neboli dodržané, bezodkladne o tom informovať okresný úrad a inšpekciu a okresnému úradu predložiť aj príslušný doklad o výsledku kontinuálneho merania alebo diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 8, a v ostaných prípadoch doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti predkladať najneskôr do 60 dní od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste, 
 • oznamovať dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti podľa písmen § 15 ods.1 písm. b), d), h) a l) zákona okresnému úradu a inšpekcii a oprávnenej technickej činnosti podľa§ 15 ods.1 písm. i) zákona okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jej začatím; oznamovať skorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej dva pracovné dni pred jej začatím a neskorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o päť pracovných dní a menej,
 • podieľať sa na vyzvanie okresného úradu v sídle kraja na vypracovaní programu, integrovaného programu a akčného plánu a plniť opatrenia z týchto dokumentov, ktoré sa ho týkajú,
 • poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje z automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia v ustanovenom čase, rozsahu a formáte a sprístupňovať v reálnom čase údaje z automatizovaných meracích systémov emisií okresnému úradu a inšpekcii,
 • viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch ustanoveným spôsobom a spôsobom určeným okresným úradom alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,
 • znížiť výkon alebo zastaviť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia, ak sa do 24 hodín nedosiahne jeho prevádzka podľa písmena a) alebo sa neprejde na prevádzku s použitím nízko emisného paliva, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac; celkový čas trvania prevádzky pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia nesmie prekročiť 120 hodín počas 12 mesačného obdobia,
 • informovať okresný úrad a správny orgán v integrovanom povoľovaní o postupe podľa písmena v) do 48 hodín po vzniku poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia,
 • oznámiť bezodkladne okresnému úradu a správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní prerušenie dodávky paliva s nízkym obsahom síry alebo prerušenie dodávky plynu, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac,
 • plniť podmienky uplatňovania prechodných opatrení a požiadavky vyplývajúce z prechodných národných programov, monitorovať a preukazovať ich ustanoveným spôsobom v ustanovenom rozsahu a v ustanovených lehotách, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, pre ktoré sa uplatňuje prechodné opatrenie podľa § 15a ods. 1,
 • zastaviť v ustanovenej lehote prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo ich konkrétnu pec, ak prekračujú emisné limity a plniť ustanovené požiadavky, 
 • bezodkladne obmedziť alebo zastaviť prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov pri vzniku poruchy, dovtedy kým nebude zabezpečená ich prevádzka podľa písmena a) a plniť ustanovené požiadavky,
 • informovať bezodkladne okresný úrad a inšpekciu o porušení povinností podľa § 15 ods. 1 písm. a), b) a l) zákona, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo stacionárneho zdroja prevádzkujúceho zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a bezodkladne prijať opatrenia na opätovné plnenie povinností, ktoré sa musia vykonať v čo najkratšom čase,
 • požiadať správny orgán v integrovanom povoľovaní o udelenie výnimky, ak z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 písm. x) nemôžu dodržiavať určený emisný limit; neprekročiť povolený prevádzkový čas pri uplatňovaní tejto výnimky.
 • vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov v ustanovenom rozsahu a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia; v prípade stacionárnych zdrojov podliehajúcich integrovanému povoľovaniu sa návrhy a zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení predkladajú správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní

 Osobitným právnym predpisom sa upravujú:

 • poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 • obsah programu znižovania emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • požiadavky a kritéria na sledovanie, hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia,
 • zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
 • kategorizácia a členenie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia,
 • špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenia,
 • špecifické požiadavky na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • špecifické požiadavky pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • špecifické požiadavky pre technologické zariadenia,
 • požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok,
 • notifikačné požiadavky pre vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší,
 • obmedzovanie emisií prchavých organických látok pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch,
 • monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 • požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia a údaje oznamované do Národného emisného a informačného systému,
 • požiadavky na kvalitu palív a na vedenie evidencie o palivách,
 • technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.

Poplatky

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú ustanovené zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch“). Podľa tohto zákona poplatky platia za ustanovených podmienok právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 € a menej.

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje okresný úrad. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom okrese.

Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.

Prevádzkovateľ veľkého a prevádzkovateľ stredného zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára príslušnému okresnému úradu úplné a pravdivé

 • údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a
 • údaje o dodržaní určených emisných limitov zistené podľa osobitného predpisu,
 • výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a
 • výpočet ročného poplatku.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára  obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich  látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych  ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa predchádzajúceho odseku a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ani oznamovacia povinnosť.

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 21. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko