Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Intrastat - štatistika obchodu medzi členskými štátmi EÚ

Financie a hospodárstvo

Súčasťou štatistiky obchodu medzi členskými štátmi, teda aj Intrastat systému sú informácie o tovare Únie, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Intrastat systém sa vzťahuje aj na tovary, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu Únie pri pohybe z jedného členského štátu do iného. Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody.

Intrastat systém bol v členských štátoch zavedený 1. januára 1993, keď bol na území EÚ vytvorený jednotný trh. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi a teda aj colných kontrol na nich. Colné orgány už viac nie sú zodpovedné za registráciu a kontrolu obchodu medzi členskými štátmi. Štatistický úrad SR, ktorý využíval jednotný colný doklad ako zdroj údajov, ho musel nahradiť vlastným štatistickým zisťovaním.

Zatiaľ čo povinnosti všetkých zainteresovaných subjektov a pravidlá Intrastat systému upravuje špeciálna európska, prípadne národná legislatíva, metodická časť Intrastat systému sa výrazne nelíši od colných pojmov a definícií stále platných pre štatistiku obchodovania členských štátov s tovarom Európskej únie s nečlenskými krajinami, tzv. Extrastat systém.

Intrastat systém zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a je napojený na daň z pridanej hodnoty.

Údaje získané v rámci Intrastat systému umožnia zostaviť štatistiku zahraničného obchodu, ktorá patrí spolu s národnými účtami a platobnou bilanciou, využívajúcimi tiež tieto údaje, medzi základné makroekonomické ukazovatele ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády. Na úrovni Európskej únie využíva tieto údaje Európska komisia na monitorovanie vývoja jednotného trhu, na tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politiky. Údaje sú poskytované medzinárodným organizáciám, ako sú Svetová obchodná organizácia, Organizácia spojených národov a pod., pre ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich štatistík o globálnom obchode s tovarom.

Údaje z Intrastat systému umožňujú profesionálnym zväzom a asociáciám hájiť záujmy svojich členov, zatiaľ čo obchodníci a podnikatelia využívajú tieto údaje ako súčasť prieskumu trhu.

Model Intrastat systému, ktorý zohľadňuje slovenské špecifiká, sa označuje ako systém INTRASTAT-SK. Viac informácií o Intrastat-SK nájdete na adrese: https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=ako

Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2018
Dátum zverejnenia: 17. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko