Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Garančné poistenie

Financie a hospodárstvo

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu a úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Viac informácií o tejto problematike sa dozviete v agende Dávka garančného poistenia.

Dátum poslednej zmeny: 6. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 6. 10. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko