Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Evidenčné čísla motorových vozidiel

Cestovanie a doprava

Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo.

Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá orgán Policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Praktická rada: Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa doklady aj tabuľky zasielajú kuriérom.

Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená 

 • zo zliatin ľahkých kovov alebo
 • zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.

Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla je povinný bezodkladne pripevniť na vozidlo obe tabuľky.

Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s výnimkou poznávacej značky Slovenskej republiky alebo značky s písmenami CD alebo CC nesmú byť umiestnené nijaké nápisy ani označenia, ktoré by bránili riadnej čitateľnosti evidenčného čísla.

Držiteľ vozidla je povinný bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru tabuľku s evidenčným číslom, ak bolo vozidlu pridelené nové evidenčné číslo alebo ak je tabuľka s evidenčným číslom poškodená. Odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom je držiteľ vozidla povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

Orgán Policajného zboru pridelí nové evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla, ak o to požiada. 

Ak sa vozidlu prideľuje predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo ku strate alebo odcudzeniu len jednej tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru  druhú tabuľku s evidenčným číslom; pri poškodení len jednej tabuľky s evidenčným číslom je povinný odovzdať obidve tabuľky s evidenčným číslom.

Ak došlo k strate, odcudzeniu alebo k poškodeniu tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže požiadať o vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom, a to najviac dvakrát. Duplikát tabuľky s pôvodným evidenčným číslom sa označuje arabským číslom v krúžku v pravom hornom rohu tabuľky.

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná nová tabuľka s pôvodným evidenčným číslom alebo nová tabuľka s novým evidenčným číslom za stratenú alebo za odcudzenú tabuľku s evidenčným číslom a svoju predchádzajúcu tabuľku s evidenčným číslom našiel alebo inak získal späť, je povinný predchádzajúcu tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Každý, kto nájde tabuľku s evidenčným číslom, je povinný ju bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru alebo policajtovi. 

Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné. 

Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré bez zapojenia prípojného vozidla do jazdnej súpravy znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť toto spájacie zariadenie demontované. Ak je vozidlo vybavené schváleným nosičom bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť tabuľka s evidenčným číslom premiestnená na predpísané miesto na nosiči bicykla vrátane predpísaného osvetlenia (viac informácií).

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice.

Za prvou dvojicou písmen sa za štátnym znakom Slovenskej republiky uvádzajú tri číslice a dvojica písmen.

Evidenčné čísla s voliteľnou logistikou

EČVL, je osobitným typom EČV, v ktorom sa na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla uvádzajú úpravy. Od 1.1.2023 môže občan požidať o akúkoľvek úpravu evidenčného čísla s voliteľnou logistikou. Nielen so skratkou príslušnosti k okresu pobytu alebo sídla, ale aj, napr. ABCDEFG, JANICKO, AAA1B2C a pod.

EČVL nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie EČVL:

 • prideleného inému vozidlu,  v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ktoré v kombinácii s označením okresu tvorí takéto výrazy,
 • v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia alebo ktoré v kombinácii s označením okresu tvorí takýto názov alebo jeho skratku,
 • v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť alebo ktoré v kombinácii s označením okresu tvorí takýto text, alebo
 • obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.

EČVL nemožno prideliť:

 • prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel, motorovú trojkolku a štvorkolku,
 • vozidlám štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, štátnych fondov a štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

Označenie okresov (Od 1.1.2023 boli zavedené celoslovenské evidenčné čísla vozidiel, na ktorých sa už neuvádza skratka okresu.)

Označenie okresov pre potreby evidenčného čísla sa ustanovovalo takto:

 • BB, BC, BK – Banská Bystrica,
 • BS – Banská Štiavnica,
 • BJ – Bardejov,
 • BN – Bánovce nad Bebravou,
 • BR – Brezno,
 • BA, BD, BE, BI, BL, BT – Bratislava,
 • BY – Bytča,
 • CA – Čadca,
 • DT – Detva,
 • DK – Dolný Kubín,
 • DS – Dunajská Streda,
 • GA – Galanta,
 • GL – Gelnica,
 • HC – Hlohovec,
 • HE – Humenné,
 • IL – Ilava,
 • KK – Kežmarok,
 • KN – Komárno,
 • KE, KC, KI – Košice,
 • KS – Košice-okolie,
 • KA – Krupina,
 • KM – Kysucké Nové Mesto,
 • LV – Levice,
 • LE – Levoča,
 • LM – Liptovský Mikuláš
 • LC – Lučenec,
 • MA – Malacky,
 • MT – Martin,
 • ML – Medzilaborce,
 • MI – Michalovce,
 • MY – Myjava,
 • NO – Námestovo,
 • NR, NI, NT – Nitra,
 • NM – Nové Mesto nad Váhom,
 • NZ – Nové Zámky,
 • PE – Partizánske,
 • PK – Pezinok,
 • PN – Piešťany,
 • PT – Poltár,
 • PP – Poprad,
 • PB – Považská Bystrica,
 • PO, PV, PS – Prešov,
 • PD – Prievidza,
 • PU – Púchov,
 • RA – Revúca,
 • RS – Rimavská Sobota,
 • RV – Rožňava,
 • RK – Ružomberok,
 • SB – Sabinov,
 • SC – Senec,
 • SE – Senica,
 • SI – Skalica,
 • SV – Snina,
 • SO – Sobrance,
 • SN – Spišská Nová Ves,
 • SL – Stará Ľubovňa,
 • SP – Stropkov,
 • SK – Svidník,
 • SA – Šaľa,
 • TO – Topoľčany,
 • TV – Trebišov,
 • TN, TC, TE – Trenčín,
 • TT, TA, TB – Trnava,
 • TR – Turčianske Teplice,
 • TS – Tvrdošín,
 • VK – Veľký Krtíš,
 • VT – Vranov nad Topľou,
 • ZM – Zlaté Moravce,
 • ZV – Zvolen,
 • ZC – Žarnovica,
 • ZH – Žiar nad Hronom,
 • ZA, ZI, ZL – Žilina.

Cudzie evidenčné čísla

Evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky tvorí dvojica písmen EE a päť číslic.

Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou tvorí dvojica písmen ZZ a päť číslic.

Vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov so sídlom v Slovenskej republike, ktorí požívajú diplomatickú imunitu a výsady, orgán Policajného zboru vydáva súčasne s tabuľkou s evidenčným číslom aj značku s písmenami CD alebo CC.

Značka s písmenami CD a CC je žltej farby vysoká najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm. Písmená sú vyhotovené na modrom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm. 

Evidenčné čísla - rozmery a prevedenie

Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery

 • 52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm prideleným vozidlu kategórie M, N, O, R, nákladnej štvorkolke a osobnej štvorkolke kategórie L7e,
 • 24 cm x 15 cm prideleným vozidlu kategórie L3e, L4e, L5e, T, C, Ps, Ls a viacúčelovej štvorkolke kategórie L7e,
 • 14,5 cm x 11 cm prideleným vozidlu kategórie L1e, L2e a L6e.

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O a R má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y.

V odôvodnených prípadoch možno vozidlu kategórie T a C prideliť tabuľku s evidenčným číslom s rozmermi 52 cm x 11 cm, ktorá má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y.

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným zvláštnym motorovým vozidlám okrem traktorov a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm.

Tabuľka s evidenčným číslom vyrobená z priehľadnej zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla má písmená a číslice čiernej farby na bielom podklade a rozmery 52 cm x 11 cm. Tabuľka s evidenčným číslom má na okraji vylisovanú obvodovú drážku, ktorej farba je totožná s farbou písmen a číslic evidenčného čísla. Neoddeliteľnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdičkami, ktorá je umiestnená na ľavom okraji tabuľky s evidenčným číslom, a štátny znakSlovenskej republiky, ktorý je umiestnený na tabuľke s evidenčným číslom za prvou dvojicou písmen, alebo ak ide o osobitné evidenčné číslo, za písmenom P alebo za prvou dvojicou číslic, alebo za písmenom C, ak ide o zvláštne evidenčné číslo.

Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0,4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdičiek, ktorých stredy ležia na obvode kruhu s polomerom 1,5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdičky je 0,4 cm až 0,5 cm. Rozlišovací znak a hviezdičky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdičiek proporcionálne zmenšiť.

Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená a číslice evidenčných čísel vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území SR, vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území SR a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou a značiek s písmenami CD a CC sú žltej farby na modrom podklade.

Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená na vonkajšej strane karosérie

 • pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, O, R, Ps a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie L7e vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla,
 • pri vozidlách kategórie M, N a pri nákladných štvorkolkách kategórie L7e vpredu spravidla uprostred a vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla,
 • pri vozidlách kategórie C a T tabuľka s rozmermi 24 cm x 15 cm vzadu na ľavej strane, prípadne ak bola pridelená tabuľka s rozmermi 52 cm x 11 cm vzadu uprostred vozidla,
 • pri vozidlách kategórie Ls vzadu spravidla uprostred.

Osobitné evidenčné číslo

Vozidlu môže byť pridelené osobitné evidenčné číslo, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie pracovných alebo obdobných úloh patriacich do pôsobnosti jeho držiteľa.

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie uvedených úloh, nie je povinný rešpektovať zákaz vjazdu, zákaz zastavenia ani zákaz státia vyplývajúci z dopravných značiek a z ustanovení o vjazde vozidiel do pešej zóny a o státí v obytnej zóne a pešej zóne. Pritom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť a nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Osobitné evidenčné číslo tvoria

 • písmeno P a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak (možno označiť len vozidlo Policajného zboru a Ministerstva vnútra SR), alebo
 • dvojica číslic a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak (možno označiť len vozidlo ozbrojených síl, Ministerstva obrany SR a rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti).

Za písmenom P, ak osobitné evidenčné číslo tvorí písmeno P a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak, môže byť uvedené aj ďalšie písmeno.

Zvláštne evidenčné číslo

Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, 

 • ktorého vlastník požiadal o schválenie jednotlivého vozidla,
 • ktoré podlieha evidencii a nemá pridelené evidenčné číslo, pretože ide o novovyrobené vozidlo, ktoré je určené na predaj, ktorého vlastníkom je právnická osoba s predmetom podnikateľskej činnosti výroba alebo predaj vozidiel,
 • ktoré bolo odhlásené do cudziny,
 • ktoré nepodlieha evidencii a je historickým alebo športovým vozidlom alebo
 • ktoré nie je schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce

sa môže použiť v cestnej premávke, len ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo, pripevnenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a jeho vodič má pri sebe ustanovené doklady.

Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené doklady vydať orgán Policajného zboru.

Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch.

Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobunajviac však na jeden rok. To neplatí, ak tabuľka sa vydala pre historické vozidlo alebo pre vozidlo, ktorému sa prideľuje zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z (napr. pracovný stroj samohybný, snežné skútre) alebo pre vozidlo, ktoré nie je schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno

 • C, M alebo S najviac na jeden kalendárny rok odo dňa podania žiadosti o vydanie tabuľky; platnosť tabuľky pre vozidlo, ktoré nie je schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce, sa obmedzí najviac na tri roky,  
 • H na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, najviac však na päť rokov.

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, S alebo C, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii, je povinný ich vrátiť najneskôr v deň skončenia ich platnosti uvedený v príslušných dokladoch tomu, kto ich vydal.

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno H, vráti orgánu Policajného zboru osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom najneskôr v deň skončenia ich platnosti.

Správne poplatky

Dátum poslednej zmeny: 23. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 12. 1. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko