Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Diaľničná známka

Cestovanie a doprava

Za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami motorovými vozidlami a jazdnými súpravami do 3,5 t a motorovými vozidlami kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť sa platí úhrada diaľničnou známkou.

Výška úhrady diaľničnej známky sa určí z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalendárny rok, 30 dní alebo 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd.

Správca výberu úhrady diaľničnej známky

Správcom výberu úhrady diaľničnej známky je Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ktorá je povinná zabezpečiť predajné miesta na úhradu diaľničnej známky.

Správca výberu úhrady diaľničnej známky má oprávnenie zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať tieto údaje:

 • krajina registrácie vozidla
 • evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla
 • typ vozidla
 • fotografické zobrazenie vozidla alebo jazdnej súpravy
 • platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti
 • údaje o prevádzkovateľovi vozidla alebo jazdnej súpravy

Prevádzkovateľ výberu úhrady diaľničnej známky

Správca výberu úhrady diaľničnej známky je oprávnený prevádzkovaním výkonom činností spojených s úhradou diaľničnej známky poveriť inú osobu. V súčasnosti je prevádzkovateľom systému výberu úhrady diaľničnej známky spoločnosť Skytoll, a. s.

Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky

Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na vozidlá prevádzkovateľov stanovených zákonom, pričom tieto vozidlá musia byť ako oslobodené zaregistrované v systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky, inak sa na prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vzťahuje povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Povinnosti platiteľa úhrady diaľničnej známky

Povinnosť platby úhrady diaľničnej známky má prevádzkovateľ a vodič vozidla alebo jazdnej súpravy. Vodič a prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy nesmie užívať vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bez úhrady diaľničnej známky. Prevádzkovateľ vozidla a vodič vozidla sú povinní:

 • pred jazdou po vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest splniť povinnosť úhrady diaľničnej známky,
 • zaregistrovať do elektronického systému správne údaje o vozidle a začiatok platnosti diaľničnej známky.

Výška úhrady diaľničnej známky

Výška úhrady diaľničnej známky pre vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 tony a pre prípojné vozidlá jazdných súprav nad 3,5 tony sa ustanovuje nariadením vlády SR.

Kontrola

Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly (ktorými sú zamestnanci správcu výberu mýta) v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru.

Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje preukazom vydaným ministerstvom.

Osoby poverené výkonom kontroly pri výkone kontroly sú oprávnené:

 • získavať vyššie uvedené údaje stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
 • zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností na úseku diaľničnej známky,
 • požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie.

Príslušníci  Policajného zboru pri výkone kontroly sú oprávnení:

 • usmerňovať vozidlá a jazdné súpravy na kontrolné miesta,
 • zakázať vodičovi vozidla alebo jazdnej súpravy pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo alebo jazdnú súpravu zaplatená úhrada diaľničnej známky,
 •  prikázať vodičovi vozidla alebo jazdnej súpravy jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom alebo jazdnou súpravou na určenom mieste,
 • použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
 • požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla alebo jazdnej súpravy, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla a najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.

Na účely rozkazného konania správca výberu úhrady diaľničnej známky vykonáva kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa a vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami bez zastavenia vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť).

Priestupky a správne delikty na úseku diaľničnej známky

Porušením povinnosti stanovenej v zákone sa vodič vozidla dopúšťa priestupku, ktorý prejednávajú v priestupkovom konaní okresné úrady a v blokovom konaní je priestupok oprávnený prejednať orgán Policajného zboru.

Prevádzkovateľ vozidla sa porušením povinnosti stanovenej v zákone dopúšťa správneho deliktu, za ktorý okresný úrad uloží pokutu v rozkaznom konaní, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný bez zastavenia vozidla stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením.

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, kedy sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Ďalšie informácie o diaľničnej známke sú dostupné na portáli prevádzkovateľa výberu úhrady diaľničnej známky www.e-znamka.sk.

Legislatívne predpisy upravujúce úhradu diaľničnej známky sú zverejnené v elektronickej Zbierke zákonov - www.slov-lex.sk

Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2016
Dátum zverejnenia: 25. 2. 2016

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko