Ústredný portál verejnej správy

Zmluva

Podnikanie

Keď podnikateľ, ktorý má zámer predať svoj podnik, nájde vhodného kupca, môžu spoločne pristúpiť k návrhu zmluvy o predaji podniku. Predávajúci by si mal k rokovaniu o zmluve pripraviť všetky účtovné aj právne podklady a oboznámiť kupujúceho s aktuálnym stavom podniku. Uzatvorená zmluva musí byť v písomnej forme a musí obsahovať úradne osvedčené podpisy obidvoch zmluvných strán.
  1. Zmluva
  2. Obchodné meno
  3. Vlastnícke práva
  4. Zápisnica o prevzatí vecí

1. Zmluva

Zmluvou sa prevádzajú z predávajúceho na kupujúceho:

  • záväzky,
  • vlastnícke práva,
  • majetok,
  • práva vyplývajúce z priemyselného alebo duševného vlastníctva, ktoré súvisí s podnikaním predávajúceho,
  • práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom.

2. Obchodné meno

Ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby, prechádza právo používať obchodné meno z predávajúceho na kupujúceho. Ak je predaj uskutočnený medzi fyzickými osobami, môže prejsť právo používania obchodného mena na kupujúceho, ak je to dohodnuté v zmluve, a to len s dodatkom označujúcim nástupníctvo v podnikaní.

3. Vlastnícke práva 

Veci, ktoré sú predmetom predaja, musí predávajúci odovzdať kupujúcemu ku dňu účinnosti uzatvorenej zmluvy. Ich prevzatie je uvedené v zápisnici o prevzatí, ktorá musí byť podpísaná oboma stranami. Vlastnícke právo ako aj nebezpečenstvo škody na predmetných veciach prechádza z predávajúceho na kupujúceho účinnosťou zmluvy. Ak je predmetom predaja aj nehnuteľnosť, vlastnícke právo k nej prechádza na kupujúceho vkladom do katastra nehnuteľností.

4. Zápisnica o prevzatí vecí

Ak vie predávajúci o nejakých nedostatkoch vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, ktoré sa prevádzajú na kupujúceho, je povinný na to upozorniť najneskôr v zápisnici o prevzatí vecí. V opačnom prípade bude zodpovedný za prípadné škody, ktorým by bolo možné zabrániť týmto upozornením. V zápisnici sa uvádzajú aj chýbajúce veci. Chýbajúci vecami sa rozumejú veci, ktoré sú evidované v účtovníctve a v zmluve ako súčasť majetku predávaného podniku, ale predávajúci ich kupujúcemu neodovzdal.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 26. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

  • Slovensko