Ústredný portál verejnej správy

Zmena a prerušenie živnosti

Podnikanie

 1. Zmena živnosti
 2. Prerušenie živnosti

Zmena živnosti

Zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásení živnosti je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu  do 15 dní od vzniku týchto zmien.

Zmeny údajov, ktoré:

 • sa uvádzajú na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • sú zapisované do živnostenského registra.

Oznámenie zmien môžete vykonať osobne na živnostenskom úrade (JKM) alebo elektronicky.

Oznámenie zmien osobne na živnostenskom úrade (JKM)

Formulár:

Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

 • za oznámenie zmien údajov, ktoré sa uvádzajú na dokladoch o živnostenskom oprávnení zaplatíte poplatok 3 eurá.

Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri

 • za oznámenie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri sa správny poplatok neplatí.

Oznámenie zmien - elektronicky

Formulár: 

Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení. Formulár a prílohy k podaniu musia byť podpísané kvalifikovaným  elektronickým podpisom. Pri elektronickom podaní podpísaným elektronickým podpisom sa správny poplatok neplatí.

Prílohy k podaniu

 • doklady potvrdzujúce oznamované skutočnosti.

Zmeny uvedené na živnostenskom oprávnení oznámi JKM aj príslušným úradom  (Finančnej správe - daňovému  úradu, zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni).

Výsledný dokument o zmene údajov

 • Úradný záznam o zmene údajov zapísaných v doklade o živnostenskom oprávnení,
 • Úradný záznam o zmene údajov zapísaných  v živnostenskom registri.

Prerušenie živnosti

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti sa môže dotýkať:

 • všetkých predmetoch podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení (pozastavený celý podnikateľský subjekt),
 • iba vo vybraných predmetov podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení.

Podnikateľ oznámi živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti na ním určenú dobu. Podnikateľ uvedie dobu od kedy -  do kedy požaduje pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastavajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. 

Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti môžete vykonať osobne na živnostenskom úrade (JKM) alebo elektronicky. 

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti osobne na živnostenskom úrade (JKM)

Formulár: Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
Ak zmenu oznamujete na živnostenskom úrade zaplatíte poplatok 4 eur. 

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti - elektronicky

Formulár: Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti
Formulár a prílohy k podaniu musia byť podpísané kvalifikovaným  elektronickým podpisom. Pri elektronickom podaní podpísaným elektronickým podpisom zaplatíte poplatok 2 eur.

Pozastavenie prevádzkovania živnosti (vo všetkých predmetov podnikania) oznámi JKM aj príslušným úradom (Finančnej správe - daňovému  úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne).

Výsledný dokument

 • Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • Potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Dátum poslednej zmeny: 24. 3. 2023
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko