Ústredný portál verejnej správy

Živočíchy a rastliny

Životné prostredie

Živočíchy a rastliny patria do nášho prirodzeného prostredia, a preto sú zákonom chránené. Nezákonné kupčenie či prevoz takýchto zvierat je ilegálny.
 1. Ktoré rastliny sú chránené?
 2. Dovoz rastlín zo zahraničia
 3. Ktoré živočíchy sú chránené?
 4. Dovoz zvierat a živočíšnych produktov
 5. Obchodovanie s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
 6. Cestovanie s domácimi zvieratami
 7. Voľne žijúce živočíchy
 8. Domáce zvieratá
 9. Invázne druhy rastlín a živočíchov

Ktoré rastliny sú chránené?

Na Slovensku máme množstvo druhov rastlín, ktoré sú zákonom chránené. Okrem tradičných rastlín, ako plesnivec alpínsky a hlaváčik jarný, sem patrí viac ako 1 000 druhov. Rastliny je zakázané:

 • poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať, vyrezávať, zbierať, vyvážať, predávať a iné.

Zoznam chránených rastlín nájdete vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Dovoz rastlín zo zahraničia

Dovoz rastlín zo zahraničia je v súčasnosti riadený legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie proti privezeniu invazívnych druhov na územie EÚ. Zoznam inváznych druhov rastlín, ktorých dovoz je zakázaný...

V malých množstvách je možné na Slovensko dovážať rastliny alebo rastlinné produkty určené na okamžitú spotrebu. V inom prípade je nevyhnutné, aby mali rastliny rastlinolekárske osvedčenie z krajiny pôvodu (výnimkou sú malé zásielky v obmedzenom množstve – ovocie, zelenina, kvety v kytici, vianočné stromčeky, malé balenia osív).

Ostatné rastliny a rastlinné výrobky musia mať rastlinolekárske potvrdenie alebo rastlinný pas, ktorý potvrdí, že je rastlina neškodná a neprinesie na naše územie invazívne druhy.

Dovoz exemplárov niektorých druhov rastlín (vrátane výrobkov z nich) je zakázaný a dovoz (aj vývoz a opätovný vývoz) mnohých druhov je regulovaný Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín, známeho pod skratkou CITES.

Ktoré živočíchy sú chránené

Medzi chránené živočíchy patria druhy, ktoré majú vysokú spoločenskú hodnotu pre Slovenskú republiku, ale aj Európsku úniu. Takéto živočíchy je zakázané:

 • chytať, zraňovať alebo usmrtiť, predávať, chovať, držať, krížiť a iné.

Zoznam chránených živočíchov nájdete vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Dovoz zvierat a živočíšnych produktov

Dovoz živých zvierat alebo živočíšnych výrobkov do Slovenskej republiky (ako aj do Európskej únie) podlieha kontrole Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Ide hlavne o mäsové a mliečne výrobky. Na osobné užitie môžu byť do z tretích krajín dovážané len v malom množstve. V rámci členských krajín (plus Andorra, Lichtenštajnsko, Nórsko, San Maríno a Švajčiarsko) je pohyb neobmedzený.

Dovoz exemplárov niektorých druhov živočíchov (vrátane výrobkov z nich) je zakázaný a dovoz (aj vývoz a opätovný vývoz) mnohých druhov je regulovaný Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín, známeho pod skratkou CITES.

Zakázaný je dovoz inváznych druhov živočíchov (viď. Invázne druhy rastlín a živočíchov). Zoznam inváznych druhov živočíchov...

Obchodovanie s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 180 krajín sveta. Približne 5 600 druhov živočíchov a 30 000 druhov rastlín je pod ochranou CITES.

Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992. Ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú podľa stupňa ohrozenia rozdelené do 4 príloh (A,B,C,D). Režim obchodovania je pre druhy zaradené v jednotlivých prílohách odlišný. Najprísnejšie je regulovaný obchod s druhmi zaradenými do prílohy A. Legislatíva upravuje podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov a rastlín zaradených v prílohách A - D a ďalšie opatrenia na zabezpečenie kontroly ich držby, preukazovania pôvodu, vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, či vymáhania práva na území Slovenskej republiky. Viac informácií...

Cestovanie s domácimi zvieratami

Medzi domáce zvieratá, ktoré môžu cestovať, patria psy, mačky a fretky. Na to, aby mohli prekročiť hranicu krajiny, potrebujú špeciálny Pas spoločenského zvieraťa.
Pas spoločenského zvieraťa  potvrdzuje, že má zviera čip a všetky potrebné očkovania a ošetrenia proti parazitom. Viac informácií nájdete na stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Voľne žijúce živočíchy

V okolí ľudí žijú vo voľnej prírode divoké zvieratá, medzi ktoré patria aj chránené druhy. V prípade, že nájdete zranené alebo usmrtené zviera, máte povinnosť to nahlásiť polícii.

Domáce zvieratá

Bežnou súčasťou slovenských domácností sú aj domáce zvieratá. V prípade, že máte psa, máte povinnosť ho prihlásiť v mieste vášho pobytu a platiť zaňho dane. Prihlásiť ho môžete aj pomocou elektronickej služby.

Invázne druhy rastlín a živočíchov

Invázne druhy rastlín a živočíchov

Nepôvodné druhy rastlín alebo živočíchov sú také druhy, ktoré na území Slovenska nemajú pôvodný areál rozšírenia a boli na naše územie dovezené alebo sa sem rozšírili z iných krajín. Invázne druhy sú nepôvodné druhy rastlín alebo živočíchov, ktoré majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov a pôvodné biotopy. Pochádzajú najčastejšie z amerického kontinentu, z Ázie alebo aj iných častí sveta.

Odstraňovanie inváznych druhov rastlín a živočíchov

 Na Slovensku sa vyskytujú invázne druhy rastlín, ktoré je vlastník, užívateľ alebo správca pozemku povinný  odstraňovať zo svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. V prípade inváznych druhov živočíchov je povinnosť rozšírená aj na užívateľov poľovného revíru, rybárskeho revíru alebo osobu vykonávajúcu hospodársky chov rýb.

Zoznamy inváznych rastlín a živočíchov, ktoré je potrebné odstraňovať, a prípadne spôsoby ich odstraňovania nájdete vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a vykonávacích nariadenia Európskej komisie.

Ďalšie obmedzenia vzťahujúce sa k inváznym druhom rastlín a živočíchov

Nakoľko niektoré invázne druhy rastlín a živočíchov nie sú zatiaľ na Slovensku rozšírené vo voľnej prírode, no môžu byť predmetom obchodu a využívania na ďalšie účely (napr. chov na produkciu kožušín, akvaristické účely a pod.),  je dôležité vedieť, že držba, obchodovanie, preprava, rozmnožovanie, pestovanie či ich chov sú tiež zakázané.

Obmedzenia vzťahujúce sa na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín z pohľadu ochrany prírody

Výsadba alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín mimo zastavaného územia obce je možná len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Samozrejme toto obmedzenie sa nevzťahuje  na pestovanie poľných a poľnohospodárskych plodín, pestovanie zeleniny a druhov vybraných druhov drevín. Súhlas na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín vydáva okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vypúšťanie nepôvodných druhov živočíchov do voľnej prírody

Nepôvodné druhy živočíchov možno vypúšťať do voľnej prírody  len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Súhlas na vypúšťanie nepôvodných druhov živočíchov vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Dátum poslednej zmeny: 11. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 30. 5. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko