Ústredný portál verejnej správy

Zdravotné poistenie a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Zdravie

Zdravotná starostlivosť poskytovaná slovenským pacientom závisí aj od typu uzatvoreného zdravotného poistenia. Štandard poskytovaných služieb a hradených zákrokov priamo súvisia s poistkou, ktorú máte uzavretú.
 1. Zdravotné poistenie
 2. Zmena zdravotnej poisťovne
 3. Vznik verejného zdravotného poistenia
 4. Preukaz poistenca
 5. Platiteľ zdravotného poistenia
 6. Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Zdravotné poistenie

Aby bola zdravotná starostlivosť dostupná všetkým ľuďom, je nutné, aby mali uzatvorené zdravotné poistenie. Štandard poskytovaných služieb a hradených zákrokov však priamo súvisí s typom poistenia, ktoré máte uzatvorené. Akékoľvek ďalšie poistenie poskytujúce nadštandardné služby a zákroky si musíte vybaviť samostatne.

Verejné zdravotné poistenie - poskytuje poistencom zdravotnú starostlivosť a služby s ňou súvisiace, pokrýva preventívne prehliadky, neodkladnú zdravotnú starostlivosť (úkony spojené so zisťovaním ochorenia, úkony poskytované počas liečby choroby).

 • Povinné verejné zdravotné poistenie
 • Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie – občania, ktorým nevznikla povinnosť byť zdravotne poistenými (napr. dobrovoľne nezamestnané osoby) a zároveň chcú, aby im bola poskytovaná zdravotná starostlivosť

Verejné zdravotné poistenie vzniká v nadväznosti na vznik trvalého pobytu na území SR (táto podmienka však má aj svoje výnimky ukotvené v upravujúcom zákone).

Individuálne zdravotné poistenie – nepovinné zdravotné poistenie, vzniká poistnou zmluvou, ktorá zároveň určuje aj rozsah poskytovaných služieb zvolenou poisťovňou.

Individuálne zdravotné poistenie pokrýva napríklad úrazy, trvalé následky, vyššiu mieru poskytnutej zdravotnej starostlivosti a mnohé ďalšie nadštandardné služby, ktoré závisia od poskytovateľa individuálneho poistenia.

Zmena zdravotnej poisťovne

Poisťovňu môžete zmeniť raz do roka a to vždy do 30. septembra. Zmena poisťovne, poistného vzťahu s inou poisťovňou, nadobúda účinnosť 1. januára nasledujúceho roku.

Prihlášku je možné podať len do 1 poisťovne, svoj výber si preto dobre premyslite. Pokiaľ si podáte prihlášky do viacerých poisťovní naraz, poisťovne vašu žiadosť zamietnu.

Vznik verejného zdravotného poistenia

Podmienkou vzniku povinného verejného poistenia je trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Aj toto obmedzenie má však svoje výnimky (napríklad poistenie osoby bez trvalého pobytu), ktoré nájdete detailne spracované v upravujúcom zákone

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom vzniká:

 • narodením,
 • získaním trvalého pobytu na území SR,
 • zánikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom mal sídlo zamestnávateľ osoby,
 • zánikom zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bol poistenec služobne vyslaný,
 • zánikom samostatne zárobkovo činnej osoby v cudzine; zánikom zdravotného poistenia v cudzine.

 Postup pri zriaďovaní si zdravotného poistenia:

 • Vyplnenie a odovzdanie prihlášky v pobočke vami zvolenej zdravotnej poisťovne, prípadne poštou alebo elektronicky (podmienky podania prihlášky sa líšia v závislosti od konkrétnej zdravotnej poisťovne),
 • preverenie prihlášky potenciálneho klienta na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • potvrdenie (zamietnutie) vzniku poistného vzťahu poisťovňou a vystavenie preukazu poistenca, identifikačného dokladu potvrdzujúceho poistný vzťah medzi poskytovateľom a poistencom.

Preukaz poistenca

Preukaz poistenca je doklad, ktorým poistenec preukazuje svoj vzťah s poisťovňou u lekára a lekárnika. Preukaz poistenca je vydávaný bezplatne s neobmedzenou platnosťou. Pokiaľ sa vám zmenili osobné údaje, preukaz vám bol odcudzený alebo sa vám stratil, môžete si zažiadať o nový v pobočke zdravotnej poisťovne, v ktorej ste prihlásení.

Európsky preukaz poistenca - pokiaľ si plánujete vybavovať nový preukaz poistenca, či už z dôvodu zmeny osobných údajov alebo zmeny poisťovne, zažiadajte si o obojstrannú verziu s európskym preukazom poistenia. Vďaka nemu vám bude poskytnutá potrebná neodkladná zdravotná starostlivosť (úrazy, zlomeniny, infarkt, pôrod, očkovanie, akútny operačný zákrok atď.) a potrebná pravidelná starostlivosť  v členských krajinách Európskej únie. Európsky preukaz poistenia môžete využiť počas dovoleniek, služobných ciest, brigád, študijných pobytov atď.

Pokiaľ si nestihnete pred odchodom do zahraničia vybaviť európsky preukaz poistenia (vyhotovenie trvá väčšinou 30 dní), zažiadajte si aspoň o dočasný certifikát, ktorý plnohodnotne zastupuje oficiálny preukaz, ale len vo výnimočných prípadoch, jeho maximálna platnosť je 3 mesiace.

Európsky preukaz poistenia je vydávaný bezplatne s obmedzenou platnosťou. Zažiadať si oň môžete v konkrétnej pobočke zdravotnej poisťovne, ktorú ste si vybrali.

Platiteľ zdravotného poistenia

Povinnosť mať alebo uhrádzať zdravotné poistenie zo zákonu vzniká SZČO (samostatne zárobkovo činnej osobe), zamestnancovi, zamestnávateľovi, osobe tzv. dobrovoľne nezamestnanej, štátu, platiteľovi dividend.

Povinnosť platiť zdravotné poistenie vzniká aj osobám verejne zdravotne poisteným, ktoré nie sú zamestnancom; (SZČO) samostatne zárobkovo činnej osobe alebo osobe, za ktorú platí poistné štát.

Poistné je uhrádzané spätne, 8 dní od konca mesiaca, za ktorý je poistné uhrádzané (napr. za január do 8. februára) na účet poisťovne, s ktorou je uzatvorený poistný vzťah.

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Pod dohľadom nad zdravotnou starostlivosťou rozumieme dohľad nad zdravotnými poisťovňami a verejným zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Na tieto účely je zriadený Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa môžete obrátiť napríklad v prípadoch:

 • ak sa domnievate, že vám nebola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, následne môžete úrad požiadať o vykonanie dohľadu, prípadne sa obrátiť na orgán príslušný na výkon dozoru (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, vyšší územný celok alebo komory) alebo
 • v prípadoch podnetov súvisiacich s verejným zdravotným poistením.

Viac informácií o postupoch pri podávaní podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či oblastiach pôsobenia úradu nájdete na stránkach úradu.

Dátum poslednej zmeny: 19. 9. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 2. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)