Ústredný portál verejnej správy

Zamestnávanie pracovníkov v iných členských štátoch (vysielanie pracovníkov do zahraničia)

Zamestnanie

Mobilita pracovnej sily sa prejavuje aj v narastajúcom počte vyslaní zamestnancov v rámci členských štátov EÚ. Tento materiál poskytuje základný prehľad informácií pre zamestnancov dočasne a príležitostne vysielaných z územia Slovenskej republiky do iných členských štátov EÚ (EHP) a Švajčiarska, zamestnancov vykonávajúcich prácu počas zahraničných pracovných ciest, ako aj tých vykonávajúcich prácu v zahraničí trvale.
 1. Výkon práce na území Slovenskej republiky s vyslaním do iného členského štátu
 2. Výkon práce mimo územia Slovenskej republiky
 3. Potrebná administratíva
 4. Pracovné podmienky cieľového štátu vyslania
 5. Na aký úrad sa obrátiť?
 6. Sankcie za nedodržanie povinností

1. Výkon práce na území Slovenskej republiky s vyslaním do iného členského štátu

Výkon práce pri poskytovaní služieb

Ak ste zamestnanec, ktorý má miesto výkonu práce v pracovnej zmluve dohodnuté na území Slovenska a ste vyslaný z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu EÚ (EHP) a Švajčiarska, za účelom výkonu práce pri poskytovaní služieb, je potrebné, aby ste mali uzatvorenú písomnú dohodu o vyslaní, obsahujúcu:

 • deň začatia a skončenia vyslania,
 • druh práce počas vyslania,
 • miesto výkonu práce počas vyslania,
 • mzdové podmienky počas vyslania.

Zároveň  zamestnávateľ by Vám mal  poskytnúť formulár PD A1 preukazujúci príslušnosť k systému sociálneho a zdravotného poistenia SR.

Pracovná cesta

Ak ste zamestnanec, ktorý má miesto výkonu práce v pracovnej zmluve dohodnuté na území Slovenska a ste vyslaný z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu EÚ (EHP) a Švajčiarska na pracovnú cestu, je potrebné, aby ste mali zamestnávateľom písomne určené:  

 • miesto jej nástupu,
 • miesto výkonu práce, čas trvania,
 • spôsob dopravy,
 • miesto skončenia pracovnej cesty,
 • ďalšie podmienky pracovnej cesty (ak je to potrebné).

V prípade pracovnej cesty do členského štátu EÚ (EHP) a Švajčiarska by Vám mal  zamestnávateľ poskytnúť formulár PD A1 preukazujúci príslušnosť k systému sociálneho a zdravotného poistenia SR.

V prípade pracovnej cesty do tretej krajiny  zamestnávateľ by Vám mal poskytnúť iný doklad preukazujúci príslušnosť k systému sociálneho a zdravotného poistenia SR (pre zistenie bližších podmienok je potrebné obrátiť sa na pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa).

2. Výkon práce mimo územia Slovenskej republiky

Ak ste zamestnanec, ktorý má miesto výkonu práce v pracovnej zmluve dohodnuté mimo územia Slovenska (na území iného členského štátu EÚ (EHP) a Švajčiarska), v uvedenom prípade môžu existovať osobitné povinnosti vyplývajúce z legislatívy cieľového štátu, na ktorého území sa práca vykonáva.

Viac informácií o osobitných povinnostiach nájdete na stránkach Your Europe.

3. Potrebná administratíva

 • Ste občan EÚ (EHP) a Švajčiarska, ktorý je vyslaný na územie iného členského štátu EÚ (EHP) a ŠVajčiarska:

- uzatvorený pracovný pomer v písomnej forme s Vaším zamestnávateľom,
- preukázanie príslušnosti k domácemu systému sociálneho poistenia,
- podpísanie dohody o vyslaní.

 • Nie ste občan EÚ (EHP) a Švajčiarska:

- je potrebné spĺňať aj ďalšie osobitné podmienky na Vaše zamestnávanie a pobyt podľa osobitných predpisov (napr. povolenie
  na zamestnanie, prechodný pobyt na účel zamestnania a pod.).

Sociálne a zdravotné poistenie

Podľa európskej legislatívy je každá osoba poistená v štáte, v ktorom reálne vykonáva činnosť, teda tam, kde pracuje. Sociálne poistená môže byť každá osoba iba v jednom členskom štáte EÚ (EHP) a Švajčiarska. Preto ak je zamestnanec  vyslaný na prácu do zahraničia, mal by mať vyriešenú otázku sociálneho poistenia. To znamená, že mal by mať doklad o tom, v ktorom štáte je sociálne poistený pri práci v zahraničí.

 • Vyslanie zamestnanca na prácu do zahraničia

Práca v zahraničí, ktorá nie je dlhšia ako 24 mesiacov a zamestnanec chce aj naďalej podliehať sociálnemu a zdravotnému poisteniu SR vyžaduje disponovanie prenosným dokumentom A1 = potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa (SR). Ak zamestnanec takýto dokument nemá, mal by byť poistený na území štátu, kde prácu v tom čase vykonáva.

Dokument A1 vybavuje zamestnávateľ (zamestnanec) na predpísanom tlačive Sociálnej poisťovne (Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslanie zamestnanca).

V prípade, ak zamestnanec vykonáva prácu pre viacerých zamestnávateľov na území viacerých členských štátov EÚ (EHP) a Švajčiarska, by si mal podať v príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska (v SR príslušná pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska) Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ.

 • Súbežné vykonávanie činnosti v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch zamestnancom

- Ak zamestnanec vykonáva činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátov mal by požiadať v príslušnej inštitúcii členského štátu
  bydliska (v SR príslušná pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska)  o určenie, v ktorom štáte bude sociálne poistená.

 • Vyslanie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) na prácu do zahraničia

Platí, že trvanie tejto práce by nemalo presiahnuť 24 mesiacov.

- Ak SZČO vykonáva činnosť na Slovensku a ide pracovať do iného členského štátu v EÚ (EHP) a Švajčiarka  mal by požiadať Sociálnu
  poisťovňu o vystavenie prenosného dokumentu A1, ak chce byť sociálne a zdravotne poistená aj naďalej na území SR počas
  vykonávania práce v zahraničí (Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania SZČO).

 • Súbežné vykonávanie činnosti v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)

- Ak SZČO vykonáva činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ (EHP) a Švajčiarska by mala požiadať v príslušnej inštitúcii
  členského štátu bydliska (v SR príslušná pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska)  o určenie, v ktorom štáte bude
  sociálne a zdravotne poistená. 

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ – ak prácu v zahraničí vykonáva ako SZČO.

- Ak osoba, ktorá má súčasne postavenie zamestnanca a SZČO vykonáva činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ(EHP)
  a Švajčiarska by si mala požiadať v príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska (v SR príslušná pobočka Sociálnej poisťovne podľa
  miesta bydliska)  o určenie, v ktorom štáte bude sociálne a zdravotne poistená.

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako SZČO v odlišných členských štátoch – ak prácu v zahraničí vykonáva ako zamestnanec a SZČO súčasne.

4. Pracovné podmienky cieľového štátu vyslania

V zmysle európskej legislatívy sa v prípade, ak ste vyslaní z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu EÚ (EHP) a Švajčiarska za účelom výkonu práce pri poskytovaní služieb, na Vás vzťahujú niektoré pracovné podmienky cieľového štátu vyslania, a to tie upravujúce:

 • dĺžku pracovného času a odpočinok,
 • dĺžku dovolenky,
 • minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas,
 • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky,
 • rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie,
 • pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania.

Platí však pravidlo o uprednostnení podmienok, ktoré sú pre Vás výhodnejšie.

Národný inšpektorát práce zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o pracovných podmienkach podľa Zákonníka práce, ako aj informácie o pracovných podmienkach v členských štátoch EÚ.

Vaše pracovné podmienky sa nemenia ak ste vyslaný z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu EÚ (EHP) len na pracovnú cestu.

Na druhej strane, ak ste zamestnanec, ktorý má miesto výkonu práce v pracovnej zmluve dohodnuté mimo územia Slovenska, (na území iného členského štátu EÚ (EHP)), váš pracovnoprávny vzťah sa riadi pracovnými podmienkami príslušného štátu. V uvedených prípadoch je potrebné zohľadniť princípy tzv. rozhodného práva, resp. predpisy o medzinárodnom práce súkromnom a procesnom.

5. Na aký úrad sa obrátiť?

V prípade potreby je možné sa obrátiť na inšpektoráty práce v jednotlivých krajských mestách
s pôsobnosťou na území kraja alebo e-mailom na podatelna@ip.gov.sk.

Dodatočné informácie nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce.

6. Sankcie za nedodržanie povinností

Obdobne ako pri výkone práce na území Slovenskej republiky hrozí v prípade porušenia zákazu nelegálnej práce zamestnancovi za neuzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu v predpísanej písomnej forme pokuta do sumy 331 eur.

Rovnaká sankcia hrozí aj zamestnancovi, ktorý nie je občan EÚ (EHP) ak vykonáva prácu bez príslušného povolenia na prácu.

V konkrétnych prípadoch nie sú vylúčené sankcie podľa práva štátu, na ktorého území sa práca vykonáva.

Vysvetľujúce zákony:

Smernica SR

Smernica EÚ

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+4212 2046 0000
okv@employment.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko