Ústredný portál verejnej správy

Založenie, vznik a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

Zamestnanie

  1. Založenie a vznik štátnozamestnaneckého pomeru
  2. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

1. Založenie a vznik štátnozamestnaneckého pomeru

Štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere v príslušnom služobnom úrade.

Štátnozamestnanecký pomer sa zakladá:

  • služobnou zmluvou,
  • zvolením alebo vymenovaním (štatutárny orgán, štátny zamestnanec vo verejnej funkcii).

Vzniká dňom dohodnutým v služobnej zmluve alebo dňom uvedeným v oznámení o zvolení alebo vymenovaní do funkcie.

Služobný úrad odovzdá štátnemu zamestnancovi spolu so služobnou zmluvou aj opis štátnozamestnaneckého miesta a oznámenie o výške a zložení funkčného platu. 

Skúšobná doba plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a trvá tri mesiace.

V rámci skúšobnej doby môže služobný úrad a štátny zamestnanec písomne skončiť štátnozamestnanecký pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Služobný úrad môže skončiť štátnozamestnanecký pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo dojčiacou ženou len vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom.

2. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

Štátnozamestnanecký pomer je možné skončiť:

  • dohodou,
  • výpoveďou,
  • okamžitým skončením,
  • skončením v skúšobnej dobe.

Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru

Štátnozamestnanecký pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dôvody skončenia štátnozamestnaneckého pomeru musia byť v dohode uvedené napr. vtedy, ak to štátny zamestnanec požaduje.

Výpoveď

Služobný úrad ako aj štátny zamestnanec môže skončiť štátnozamestnanecký pomer výpoveďou. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Štátny zamestnanec môže dať služobnému úradu výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď len zo zákonom ustanovených dôvodov . Ak je daná výpoveď, štátnozamestnanecký pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je rovnaká pre služobný úrad aj pre štátneho zamestnanca (dva mesiace). Služobný úrad nesmie dať štátnemu zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, napr. v dobe, keď je štátny zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo v dobe, keď je štátna zamestnankyňa tehotná alebo keď je štátna zamestnankyňa na materskej dovolenke.

Okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

Služobný úrad ako aj štátny zamestnanec môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer len zo zákonom stanovených dôvodov (napr. ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, porušil závažne pracovnú disciplínu, alebo sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje a pod.)

Odstupné a odchodné

Odstupné patrí štátnemu zamestnancovi pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodov ustanovených zákonom. Suma odstupného závisí od dĺžky trvania štátnozamestnaneckého pomeru.

Odchodné patrí štátnemu zamestnancovi, ktorý po skončení štátnozamestnaneckého pomeru odchádza do dôchodku.

Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 25. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR
+4212 20925 111
uvsrinfo@vlada.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko