Ústredný portál verejnej správy

Vysoké školy

Vzdelanie a šport

Úlohou vysokých škôl je poskytovať vysokoškolské vzdelanie realizované prostredníctvom akreditovaných študijných programov. Na Slovensku je možné získať vysokoškolské vzdelanie na pôde verejnej (štátnej) alebo súkromnej vysokej školy, prípadne zahraničnej vysokej školy, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie na území Slovenskej republiky.


Zodpovedná osoba: daná vysoká škola1. Výber vysokej školy
2. Prijímacie konanie
3. Financovanie
4. Ukončenie štúdia

Výber vysokej školy

Na Slovensku je možné získať vysokoškolské vzdelanie na pôde verejnej (štátnej) alebo súkromnej vysokej školy, prípadne zahraničnej vysokej školy, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie na území Slovenskej republiky. 

 • Verejná vysoká škola
 • Štátna vysoká škola (vojenská, zdravotnícka, policajná)
 • Súkromná vysoká škola
 • Zahraničná vysoká škola  - vzdelanie poskytuje zahraničná vysoká škola, ktorá získala povolenie na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania

Študijné programy sú uskutočňované v troch stupňoch(bakalársky, magisterský/inžiniersky/doktorský a doktorandský stupeň), pričom prvý a druhý stupeň môžu byť spájané.
Študijné programy sú uskutočňované v dennej alebo externej forme štúdia, pričom študijný program v oboch formách je možné absolvovať prezenčne, dištančne alebo kombinovane.

Vysoké školy rozdeľujeme na univerzitné a odborné vysoké školy.

Prijímacie konanie

Vysoké školy majú výhradné právo prijímania uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie. Prijímať uchádzačov však môžu len na akreditované študijné programy.
Počet prijímaných študentov určuje konkrétna vysoká škola, pokiaľ podmienky prijatia na štúdium splní viac uchádzačov, prijatí sú uchádzači s najvyššou mierou preukázaných schopností.

Postup prijímacieho konania sa líši v závislosti na zvolenú vysokú školu. Základom je vyplnenie a zaslanie prihlášky, pripojenie potrebných dokumentov a absolvovanie prijímacieho konania. Tak ako vás vysoká škola pozve na prijímacie konanie, rovnako vás informuje aj o jeho vyhodnotení, teda o prijatí/neprijatí na štúdium.

Poznámka:
V prípade negatívneho výsledku (najmä pokiaľ je uchádzač v situácii tesného umiestnenia sa pod čiarou) má uchádzač právo odvolať sa.

Podmienky prijatia (požadované vzdelanie, podanie prihlášky, priebeh prijímacieho konania, požadovaný výsledok na prijímacom konaní, poplatok za prihlášku a pod.) spolu s prehľadom akreditovaných študijných programov poskytuje každá vysoká škola samostatne.

Financovanie

Existuje množstvo spôsobov, ako získať potrebné financie na úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje finančnú pomoc pre študentov v podobe:

 • motivačných štipendií,
 • sociálnych štipendií,
 • národného štipendijného programu,
 • podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia,
 • štipendia Martina Filka.

Viac informácií o konkrétnych formách finančnej pomoci nájdete na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii Granty a štipendiá.

Prípadne sa môžete uchádzať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, obrátiť sa na komerčné banky so žiadosťou o študentskú pôžičku alebo sa informovať o udeľovaní štipendia (napríklad prospechového) poskytovaného priamo vysokou školou.  

Ukončenie štúdia

Ukončiť štúdium môžete riadnym ukončením, prerušením alebo iným skončením (napr. zanechaním, vylúčením, smrťou študenta a pod.)

Riadne skončenie štúdia
Vysokoškolské štúdium sa končí absolvovaním štúdia podľa príslušného programu, a to dňom, kedy je splnená posledná podmienka z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Dokladom o riadnom ukončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach.

Povinnosti po ukončení štúdia
Študent prestáva byť študentom dňom, v ktorom splní poslednú z podmienok potrebných pre riadne skončenia štúdia (väčšinou je to deň zloženia štátnej záverečnej skúšky).

 • Pokiaľ sa nezamestnaný absolvent do 7 dní od ukončenia štúdia zaeviduje na úrade práce, štát za neho neprestane platiť zdravotné poistenie. V prípade, že sa absolvent nezaeviduje na úrade práce, je povinný si zájsť na pobočku zdravotnej poisťovne a nahlásiť sa ako samoplatiteľ zdravotného poistenia. V prípade neskoršieho zaevidovania sa na úrade práce si absolvent obdobie pokým nebol evidovaný uhrádza/dopláca sám.
 • Nezamestnaný absolvent nemá povinnosti voči Sociálnej poisťovni, dobrovoľne sa však môže poistiť dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti.
 • Pokiaľ sa nezamestnaný absolvent zaeviduje na úrade práce, musí plniť povinnosti plynúce z evidencie na úrade práce (absolventská prax, aktívne hľadanie si práce, absolvovanie pohovorov a pod.).

Viac informácií o postupe a potrebných dokumentoch nájdete na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dátum poslednej zmeny: 26. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 8. 7. 2015

Lokalita

 • Slovensko