Ústredný portál verejnej správy

Výkon práce vo verejnom záujme

Zamestnanie

Práca vo verejnej službe sa vyznačuje viacerými špecifikami, ktorých cieľom je ochrana verejného záujmu. Príkladom je podmienka bezúhonnosti, postup výberu vedúcich zamestnancov, systém odmeňovania, zákaz vzájomnej podriadenosti blízkych osôb, povinnosť vedúcich zamestnancov podávať majetkové priznanie, zákaz prijímať dary, atď. Keďže zákon o výkone práce vo verejnom záujme sa zameriava predovšetkým na špecifiká výkonu verejnej služby, ostatné oblasti pracovnoprávnych vzťahov týchto zamestnancov sa spravujú Zákonníkom práce. Pri odmeňovaní sa postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 1. Čo je výkon práce vo verejnom záujme
 2. Pojem „verejný záujem“
 3. Predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme
 4. Obsadzovanie pracovných miest
 5. Povinnosti a obmedzenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 6. Výška platu vo verejnej službe

1. Čo je výkon práce vo verejnom záujme

Výkon práce vo verejnom záujme, alebo verejná služba, je vykonávanie práce v pracovnoprávnom vzťahu k  zamestnávateľom definovaným v zákone o výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnancami môžu byť pracovníci úradov, škôl, zariadení sociálnych služieb, ale napríklad aj múzeí, divadiel a mnohých iných inštitúcií.

 Zamestnávateľmi sú:

 • štátne orgány, obce, vyššie územné celky,
 • právnické osoby oprávnené rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
 • právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu.

Z hľadiska druhu vykonávanej práce rozlišujeme:

 • pracovné činnosti s prevahou duševnej práce,
 • pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce.

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme sa na manuálnych zamestnancov nevzťahuje.

2. Pojem „verejný záujem“

Hlavným cieľom verejnej služby je ochrana verejného záujmu. Znamená to, že zamestnanec je povinný uprednostniť majetkový alebo iný prospech väčšiny pred prospechom vlastným, resp. prospechom blízkych osôb.

Ďalšie špecifiká:

 • podmienka bezúhonnosti,
 • výber a povinnosti vedúcich zamestnancov,
 • systém odmeňovania,
 • zákaz podriadenosti blízkych osôb,
 • povinnosť vedúcich zamestnancov podávať majetkové priznanie,
 • zákaz prijímať dary.

3. Predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme

 Zamestnancom sa môže stať fyzická osoba, ktorá:

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady (vzdelanie) a osobitné kvalifikačné predpoklady (ak sú ustanovené osobitným predpisom).

V prípade, že to vyžaduje osobitný predpis, sa od zamestnanca môže požadovať tiež:

 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • zvolenie alebo vymenovanie,
 • oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
 • poverenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak vyučuje náboženstvo.

Preukázanie bezúhonnosti

Bezúhonný je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov (resp. obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého občanom je žiadateľ)  nie starším ako tri mesiace.

Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, ktorá je odídencom a ktorá z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť, môže počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny preukázať bezúhonnosť čestným vyhlásením, ktoré predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru​.

4. Obsadzovanie pracovných miest

Postup pri obsadzovaní  pracovných pozícií sa líši v závislosti od toho, či sa obsadzuje miesto zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca.

Zamestnanec

Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných pozíciách. O obsadení pracovného miesta rozhodne zamestnávateľ na základe posúdenia znalostí a schopností jednotlivých uchádzačov.

Vedúci zamestnanec

Miesto vedúceho zamestnanca sa spravidla obsadzuje výberovým konaním. Voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len dočasne, najdlhšie na 6 mesiacov. Výnimkou sú prípady, kedy osobitný predpis ustanovuje aj iný spôsob výberu, alebo ho volí, resp. vymenúva kolektívny orgán.

Výberové konanie:

 • sa vyhlasuje prostredníctvom tlače, televízie, rozhlasu alebo internetu,
 • najmenej tri týždne pred začiatkom,
 • pozvánka najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania,
 • výsledok písomne do 10 dní.

Výberové konanie sa uskutočňuje:

 • písomnou formou,
 • pohovorom,
 • písomnou formou a pohovorom.

5. Povinnosti a obmedzenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Zamestnanec

Zamestnanec je povinný

 • dodržiavať Ústavu a právne predpisy Slovenskej republiky,
 • konať a rozhodovať nestranne,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce,
 • zdržať sa konania, ktoré by viedlo k rozporu záujmov,
 • nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom zamestnania,
 • zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby zaväzujúce zamestnávateľa.

Zamestnanec nesmie

 • vykonávať činnosť, ktorou by sa znižovala jeho dôstojnosť alebo nestrannosť,
 • sprostredkúvať pre seba alebo inú osobu obchodný styk napr. so štátom, obcou, vyšším územným celkom, štátnym podnikom, a ďalšími subjektami verejnej správy  ,
 • požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo v súvislosti s výkonom  práce,
 • nadobúdať majetok od štátu, obce alebo vyššieho územného celku inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe,
 • používať symboly spojené s výkonom práce na osobný prospech,
 • zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce vo verejnom záujme,
 • poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom záujme.

Vzájomná podriadenosť

Zamestnancov a osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktoré sú blízkymi osobami nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole druhého. Výnimkou sú zamestnanci zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí a zamestnanci  zamestnávateľa, u ktorého pôsobí len jeden vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom.

Vykonávanie iných činností

Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.

Výnimky:

 • projekt rozvojovej pomoci EÚ,
 • posudzovanie projektu financovaného zo štátneho rozpočtu SR,
 • uskutočňovanie programu supervízie.

Povinnosti a obmedzenia vedúceho zamestnanca

Majetkové priznanie

Vedúci zamestnanec je povinný preukázať svoje majetkové pomery štatutárnemu orgánu do:

 • 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,
 • 31. marca každého kalendárneho roka.

Obmedzenie podnikania

Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje napríklad na vedeckú, pedagogickú, lektorskú,  publicistickú, literárnu  alebo športovú činnosť.

6. Výška platu vo verejnej službe

Výška platu zamestnancov vo verejnej službe sa určuje podľa stupníc platových taríf (platových tabuliek) a závisí od náročnosti práce, dosiahnutého vzdelania a predchádzajúcej praxe.

Na základe najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy, odpracované roky odráža zaradenie do platového stupňa (okrem pedagogických a odborných zamestnancov), pričom s pribúdajúcou praxou plat zamestnanca narastá. Výsledný plat je súčtom tarifného platu podľa príslušnej stupnice (príloha zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a jednotlivých príplatkov, na ktoré má zamestnanec nárok. Jednotlivé stupnice platových taríf sa zvyšujú na základe výsledkov kolektívneho vyjednávania.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákonník práce upravuje napríklad:

 • práva a povinnosti zamestnancov voči zamestnávateľom a naopak,
 • pracovný čas,
 • podmienky uzavretia a skončenia pracovného pomeru,
 • dovolenkové nároky,
 • nástroje slúžiace na ochranu zamestnancov, atď.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme sa zameriava predovšetkým na špecifiká výkonu verejnej služby. Ostatné oblasti pracovnoprávnych vzťahov týchto zamestnancov upravuje Zákonník práce, pokiaľ zákon č. 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 553/2003 Z. z. upravuje podmienky odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, napríklad:

 • kvalifikačné predpoklady,
 • plat a jeho zložky,
 • stupnice platových taríf,
 • platové triedy a platové stupne,
 • zaraďovanie do platových tried.

Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovných činností sú uvedené v prílohách č. 1 a č. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v rámci charakteristík platových tried a pre jednotlivé pracovné činnosti taktiež v tzv. katalógoch pracovných činností. Tieto katalógy sú ustanovené nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 • uzatvára ju štát a príslušný odborový orgán,
 • záväzná pre všetkých zamestnávateľov vo verejnej službe,
 • garantuje výhodnejšie podmienky zamestnávania ako určuje zákon,
 • môže upravovať napríklad pracovný čas, dovolenkový nárok, odstupné, atď.

Dátum poslednej zmeny: 27. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR, Národný inšpektorát práce
+4212 20925 111, +421557979902
uvsrinfo@vlada.gov.sk, podatelna@ip.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko