Ústredný portál verejnej správy

Vrátenie slovenskej DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu

Podnikanie

Po splnení určitých podmienok môže zahraničná osoba z iného členského štátu požiadať o vrátenie slovenskej dane, ktorú zaplatila pri kúpe tovarov a služieb v Slovenskej republike, resp. pri dovoze tovaru do tuzemska.


Zodpovedná osoba: Finančná správa
Doba trvania podania žiadosti: časovo náročnejšia, rozdelená do viacerých krokov
Otázky a odpovede

   1. Kto môže požiadať o vrátenie slovenskej DPH
   2. Termín a spôsob podania žiadosti
   3. Obsahové náležitosti žiadosti
   4. Lehoty
   5. Možnosť podania odvolania proti rozhodnutiam o platení/vrátení DPH
   6. Otázky a odpovede

Kto môže požiadať o vrátenie slovenskej DPH

Žiadateľom o vrátenie dane môže byť len zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle zdržiava.

Termín a spôsob podania žiadosti

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Žiadateľ podáva elektronickú žiadosť prostredníctvom elektronického portálu svojho členského štátu. Príslušná inštitúcia v členskom štáte žiadateľa odošle elektronicky žiadosť o vrátenie dane na Daňový úrad Bratislava.

Obsahové náležitosti žiadosti

   1. Povinné náležitosti ako meno, priezvisko, adresa, IČO atď., (presne vymenované v § 55b ods. 2 zákona o DPH)
   2. Údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých žiadateľ žiada vrátenie dane
   3. Číselné kódy, ktorými sa vyjadruje druh nadobudnutého tovaru a služieb (§ 55b ods. 4 zákona o DPH)

Údaje v žiadosti o vrátenie dane uvádza žiadateľ o vrátenie dane v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku.

Lehoty

Prijatie žiadosti - Príslušný orgán v členskom štáte žiadateľa odošle elektronicky žiadosť o vrátenie dane do SR - Daňovému úradu Bratislava. Lehota, ktorú má na zaslanie, je 15 dní. Spolu so žiadosťou zašle potvrdenie, že zahraničná osoba, ktorá žiada o vrátenie dane, je zdaniteľnou osobou na účely dane z pridanej hodnoty a že identifikačné alebo registračné číslo, ktoré táto osoba uviedla, je platné na obdobie vrátenia dane.  Daňový úrad Bratislava bezprostredne po prijatí žiadosti, odošle elektronicky žiadateľovi dátum prijatia žiadosti o vrátenie dane.

Rozhodnutie o žiadosti - Daňový úrad Bratislava oznámi žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Ak Daňový úrad Bratislava žiada dodatočné informácie resp. ďalšie dodatočné informácie, lehoty na oznámenie rozhodnutia o žiadosti o vrátenie dane sa predlžujú (maximálne na osem mesiacov odo dňa prijatia žiadosti).  

Možnosť podania odvolania proti rozhodnutiam o platení/vrátení DPH

Ak Daňový úrad Bratislava v rozhodnutí o žiadosti o vrátenie dane zamietne vrátenie celej alebo časti dane, rozhodnutie musí odôvodniť. Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o vrátenie celej dane alebo časti dane sa môže žiadateľ odvolať.

Spôsob odvolania

Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane (prvostupňový orgán, ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté).

   • Písomne, zaslané elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak ide o subjekty, ktoré majú povinnosť zasielať podanie len elektronicky).
   • Písomne, zaslané prostredníctvom poštovej prepravy (ak ide o subjekty, ktoré nemajú  povinnosť  doručovať podania el. prostriedkami).
   • Ústne do zápisnice u správcu dane (spíše sa zápisnica o ústnom pojednávaní o podaní odvolania).

Lehota

Odvolanie musí žiadateľ podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Na zachovanie lehoty stačí, aby bolo odvolanie v posledný deň lehoty odovzdané na poštovú prepravu alebo sa vykonalo u príslušného orgánu, ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté.

Náležitosti odvolania

   • označenie osoby, ktorá odvolanie podáva,
   • označenie prvostupňového orgánu,
   • číslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
   • dôvody podania odvolania,
   • dôkazy preukazujúce odôvodnenosť odvolania, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi; ak je to možné, daňový subjekt predloží aj listinné dôkazy,
   • navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Otázky a odpovede

Akým spôsobom je možné opraviť údaje v žiadosti?
Opraviť údaje je možné vytvorením tzv. nových verzií žiadostí o vrátenie dane. Nová verzia žiadosti sa vytvára vždy z poslednej existujúcej verzie žiadosti o vrátenie dane. 

Musí žiadateľ priložiť k žiadosti aj kópie dokladov/faktúr?
Ak je základ dane vo faktúre alebo v dovoznom doklade 1000 eur a viac (alebo vo faktúre o kúpe pohonných látok 250 eur a viac), žiadateľ musí k žiadosti priložiť kópiu faktúry alebo dovozného dokladu.

Aký zákon upravuje postup pri podaní odvolania voči rozhodnutiu o zamietnutí vrátenia DPH?
Podanie odvolania je upravené v § 72 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 12. 12. 2017

Lokalita

 • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.