Ústredný portál verejnej správy

Vodičské oprávnenie

Občan a štát

Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny. Člení sa podľa jednotlivých skupín motorových vozidiel. Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru.

Vodičský preukaz sa vydáva na základe udelenia vodičského oprávnenia príslušným orgánom Policajného zboru (dopravným inšpektorátom).

Pred udelením vodičského oprávnenia osoba musí:

 • absolvovať vodičský kurz v autoškole akreditovanej v Slovenskej republike predpísaný pre získanie príslušnej skupiny vodičského oprávnenia/vodičského preukazu alebo osobitný výcvik,
 • byť zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny,
 • mať v Slovenskej republike trvalý alebo prechodný pobyt aspoň 6 mesiacov,
 • úspešne absolvovať skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia (ďalej len „skúška z odbornej spôsobilosti“) alebo osobitnú skúšku alebo získať odbornú spôsobilosť viesť motorové vozidlá absolvovaním osobitného výcviku,
 • dosiahnuť ustanovený minimálny vek,
 • mať na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko, alebo študovať na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov,
 • splniť osobitné predpísané povinnosti podľa zákona o cestnej premávke, ak im podlieha.

Osoba zároveň pre účel udelenia vodičského oprávnenia nesmie:

 • mať súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • mať príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • mať zadržaný vodičský preukaz,
 • mať odobraté vodičské oprávnenie,
 • podliehať v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
 • mať vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • mať vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • byť držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny.

Minimálne vekové požiadavky

Minimálne vekové požiadavky

Vedeli ste?
V prípade, že žiadateľ dostane vodičské oprávnenie napríklad mesiac pred dovŕšením plnoletosti, je povinný naďalej šoférovať v sprievode spolujazdca, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, aj po tom, čo dosiahne 18 rokov, a to najmenej ďalšie dva mesiace.

Požiadavky na pobyt

Trvalý alebo prechodný pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom osoba požiada o udelenie vodičského oprávnenia alebo v predchádzajúcom kalendárnom roku, alebo štúdium na území Slovenskej republiky v trvaní aspoň šesť mesiacov.

Zvyčajné bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo štúdium na území Slovenskej republiky v trvaní aspoň šesť mesiacov.

Vodičský kurz a skúška z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá

Skúška z odbornej spôsobilosti je založená na ustanoveniach Prílohy č. II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch prebratých do právneho poriadku Slovenskej republiky vyhláškou č. 9/2009.

Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z teoretickej skúšky a zo skúšky z vedenia motorových vozidiel. Osobitná skúška sa skladá len zo skúšky z vedenia motorových vozidiel.

Teoretická skúška sa vykonáva skúšobným testom. Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti - prvá časť skúšky sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky, druhá časť sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky.

Orgány vykonávajúce skúšku z odbornej spôsobilosti

Skúšku z odbornej spôsobilosti a osobitnú skúšku vykonávajú policajné útvary - okresné dopravné inšpektoráty v sídle okresu, v Bratislave a v Košiciach krajské dopravné inšpektoráty.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 22. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko